Socialdepartementet


Regeringsbeslut
II:10

2015-12-17
S2015/08135/RS (delvis)
Myndigheten för delaktighet
Box 1210
172 24 Sundbyberg
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Myndigheten för delaktighet
Riksdagen har beslutat om Myndigheten för delaktighets verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 9, bet. 2015/16:SoU1, rskr. 2015/16:102).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Myndigheten för delaktighet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Prognoser

Myndigheten för delaktighet ska redovisa prognoser för 2016–2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoser lämnas senast:

20 januari

19 februari

3 maj

1 augusti

26 oktober

 

3

Uppdrag

Nya uppdrag

1. Myndigheten för delaktighet ska redovisa en plan för hur myndigheten avser att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (prop 2008/09:1, bet. 2008/09:AU1, rskr. 2008/09:115). Planen ska beskriva på vilket sätt jämställdhet ska integreras i myndighetens ordinarie verksamhet, exempelvis i myndighetens styrprocesser. Den ska innehålla identifierade utvecklingsbehov och mål samt aktiviteter som myndigheten avser att vidta och genomföra under 2017–2018. Planen ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 oktober 2016. Redovisning av aktiviteter och resultat ska ske i myndighetens årsredovisningar för 2017 och 2018.

2. Myndigheten för delaktighet ska återrapportera hur myndighetens verksamhet och arbetssätt påverkats av förordningen (2015:155) om statlig styrning med kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst. Myndigheten för delaktighet ska även redogöra för hur myndigheten bidragit till förordningens syfte. Redovisningen ska ske i årsredovisningen för 2016.

3. Myndigheten för delaktighet ska i samråd med Socialstyrelsen, Vinnova och Sveriges Kommuner och Landsting fortsätta utveckla sitt arbete med teknik och innovationer som stöd för ökad trygghet, delaktighet och självbestämmande för personer med kognitiv nedsättning, bl. a personer med demenssjukdom. Under 2016 ska Myndigheten för delaktighet även genomföra ett utåtriktat arbete i samverkan med berörda brukarorganisationer och anhörigorganisationer i syfte att beskriva levnadsvillkoren för personer med demenssjukdom samt öka allmänhetens kunskap om deras situation. Uppdraget är en del i regeringens kunskapssatsning under 2016 inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. Uppdraget ska redovisas i samband med årsredovisningen för 2016. Myndigheten för delaktighet får för uppdragets genomförande använda 5 000 000 kronor. Kostnaden ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder under äldrepolitiken, anslagsposten 2 del till MFD.

4. Myndigheten för delaktighet ska fortsätta ta fram och sprida information till kommunerna om användning och implementering av digital teknik samt digitala trygghets- och servicetjänster inom socialtjänst och hemsjukvård. Införande av digitala trygghetslarm i kommunerna ska fortsatt prioriteras i syfte att nå regeringens mål med digitalisering fullt ut under 2016. Vidare ska myndigheten långsiktigt utveckla, sprida och förvalta kunskapsstöd riktat till kommuner och andra aktörer om hur innovationer, universell utformning och användning av digital teknik kan bidra till ökad delaktighet, självständighet och jämlikhet i levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning. En redovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast 31 mars 2017. Myndigheten för delaktighet får för uppdragets genomförande använda högst 7 500 000 kronor under 2016. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälso- och sjukvård och social omsorg, anslaget 4:2 Vissa statsbidrag inom funktionhinderområdet, anslagsposten 9 Del till Myndigheten för delaktighet med 3 500 000 kronor och anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken, anslagsposten 2 del till MFD med 4 000 000 kronor.

5. Myndigheten för delaktighet ska skapa en nationell digital plattform under myndigheten för information, kunskapsutveckling, erfarenhetsutbyte och innovation för berörda aktörer och användare inom området kommunikation för döva och hörselskadade och personer med dövblindhet. Plattformen ska utgöra en digital mötesplats för behovsägare och samhällsaktörer med uppgift att stimulera eller utveckla tekniska lösningar inom området samt innehålla målgruppsanpassad information om aktuell utveckling, befintliga tjänster och teknik samt gällande bestämmelser inom området. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2017. En redovisning av hur arbetet fortskrider ska ske senast den 1 september 2016. Arbetet med att utveckla mötesplatsens innehåll ska ske i dialog med behovsägare och berörda aktörer. Myndigheten får använda        1 000 000 kronor under 2016 för uppdragets genomförande. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet, anslagsposten 9 del till MFD.

6. Myndigheten för delaktighet ska redovisa hur myndigheten bidrar till att främja innovation och forskning, utveckling och samverkan inom life scienceområdet och vilka utvecklingsåtgärder som myndigheten utifrån sina uppgifter och uppdrag bedömer har störst betydelse. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 april 2016.

7. Myndigheten för delaktighet får i uppdrag att följa upp och finansiera den stödfunktion om assistanshundar som upphandlats under 2015. För finansiering av stödfunktionen får Myndigheten för delaktighet högst använda   1 000 000 kronor under 2016.  Kostnaderna för stödfunktionen ska belasta Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet, anslagsposten 9 del till MFD.

Pågående uppdrag givna i tidigare regleringsbrev

1. Uppdrag att utifrån ett jämställdhetsperspektiv genomföra en fördjupad analys av de skillnader som finns mellan flickor och pojkar samt kvinnor och män med funktionsnedsättning när det gäller delaktighet i samhällslivet, jämlikhet i levnadsvillkor och tillgång till olika stödinsatser. Myndigheten ska ange orsaker till de skillnader som identifieras i analysen. Myndigheten ska peka på utvecklingsområden och även redogöra för vilka åtgärder som myndigheten avser att vidta inom sitt ansvarsområde med anledning av den fördjupade analysen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 februari 2016.

2. Uppdrag att årligen, fram till och med 2016, genomföra en resultatkonferens för berörda aktörer som tar sin utgångspunkt i strategin för att genomföra funktionshinderspolitiken 2011–2016 samt anordna minst en tematisk dialog tillsammans med representanter för funktionshindersrörelsen och andra berörda aktörer för att öka och fördjupa kunskapen om levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning. Dialogen ska ta sin utgångspunkt i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. En redovisning av den årliga konferensen och dialogen ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) i samband med myndighetens årsredovisning.

Pågående uppdrag givna i särskild ordning

1. Uppdrag att i samarbete med Diskrimineringsombudsmannen (DO) genomföra en kommunikationssatsning för att öka kunskapen och medvetenheten hos allmänheten, anställda inom den offentliga sektorn, privata aktörer samt hos flickor, pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning om innehållet i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (S2015/2415/FST). Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 december 2015 och den 13 december 2016 samt slutredovisas senast den 1 mars 2018.

2. Uppdrag att ta fram ett förslag på hur funktionshinderspolitiken kan bli mer effektiv och systematisk vad gäller såväl genomförande som uppföljning. Uppdraget omfattar vidare att ta fram ett förslag på inriktningen på arbetet inom funktionshindersområdet framöver. Förslag ska tas fram och redovisas med syfte att kunna utgöra beredningsunderlag för regeringens överväganden inom funktionshinderspolitiken efter 2016. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 juni 2016.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

3:1

Myndigheten för delaktighet (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för delaktighet57 178
ap.1Myndigheten för delaktighet (ram)57 178

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
3:1 Myndigheten för delaktighet
ap.11 7153 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)3 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)3 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för delaktighets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-254 765
2016-02-254 765
2016-03-254 765
2016-04-254 765
2016-05-254 765
2016-06-254 765
2016-07-254 765
2016-08-254 765
2016-09-254 765
2016-10-254 765
2016-11-254 765
2016-12-254 763
Summa57 178
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för delaktighets disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:1 ap.1Myndigheten för delaktighet
På regeringens vägnar
Åsa Regnér
Michael Blom
Kopia till

Statsrådsberedningen/internrevisionen
Förvaltningsavdelningen, RK/EKOL
Finansdepartementets budgetavdelning
Försvarsdepartementet/SSK
Näringsdepartementet/RT, ITP
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Socialutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Sveriges Kommuner och Landsting
Handikappförbunden
Lika Unika
Nätverket Unga för tillgänglighet