Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:1

2015-10-08
UD2015/07090/FIM
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Box 878
501 15 Borås
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Riksdagen har beslutat om Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 24, bet. 2014/15:NU1, rskr. 2014/15:66).

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2015 beslutar regeringen att följande ska gälla för Styrelsen för ackreditering och teknisk konroll.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Tjänsteexport

Swedac ska redovisa innehåll, omfattning och resultat av den tjänsteexport som myndigheten bedriver inom ramen för Sveriges internationella utvecklingssamarbete. Redovisningen ska innehålla en samlad analys och bedömning av resultat från pågående insatser. Slutsatser och lärdomar från relevanta utvärderingar ska presenteras.

Utgiftsprognoser

Swedac ska redovisa utgiftsprognoser för 2014–2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

20 januari

20 februari

5 maj

27 juli

26 oktober

3

Uppdrag

Frihandelsavtal mellan EU och USA

Swedac ska bistå regeringen med expertstöd i samband med pågående förhandlingar om frihandelsavtal mellan EU och USA.   

Anpassning till beslutet 768/2008/EG

Swedac har med stöd av bemyndiganden i lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll och förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll rätt att meddela föreskrifter om anmälda organ. Swedac ska inom ramen för denna föreskriftsrätt utarbeta föreskrifter för att genomföra eller komplettera bestämmelser om anmälda organ i unionsrättsakter som anpassats till beslutet 768/2008/EG. Swedac ska även i övrigt bistå regeringen i frågor relaterade till unionsrättsakter som anpassas till beslutet 768/2008/EG.

Regeringens exportstrategi

Swedac ska medverka i framtagandet av en ny svensk exportstrategi.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

2:1

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll23 885
ap.1Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet (ram)23 885

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet

Av anslagsposten avser 950 000 kronor kostnader för legal metrologi. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet
ap.17173 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)6 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)3 500
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-251 990
2015-02-251 990
2015-03-251 990
2015-04-251 990
2015-05-251 990
2015-06-251 990
2015-07-251 990
2015-08-251 990
2015-09-251 990
2015-10-251 990
2015-11-251 990
2015-12-251 995
Summa23 885
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2013+/- 2014Int. 2015Kost. 2015+/- 2015Ack. +/- utgå. 2015
Offentligrättslig verksamhet
Legal mätteknik och Ädelmetallkontroll1 77745012 45011 9005502 777
Uppdragsverksamhet
Ackrediteringsverksamhet8 985-2 700104 000104 500-5005 785
Tjänsteexport01 00055 40053 4002 0003 000
Summa8 985-1 700159 400157 9001 5008 785
Belopp angivna i tkr

Villkor

Legal mätteknik och Ädelmetallkontroll

Avgifter för legal mätteknik som tas ut med stöd av 8 § förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon får disponeras av Swedac.

Avgifter för ädelmetallkontroll som tas ut med stöd av 10 § lagen (1999:779) om handel med ädelmetallarbeten och 5 § förordningen (1999:780) om handel med ädelmetallarbeten får disponeras av Swedac.

Ackrediteringsverksamhet

Enligt 21 § lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll ska ackrediterade organ samt organ som bedöms enligt 7 § nämnda lag betala avgift till Swedac för att täcka kostnaderna för ackreditering, tillsyn och bedömning. Inkomsterna från avgifterna får disponeras av Swedac.

På regeringens vägnar
Sven-Erik Bucht
Jonas Wester
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Justitiedepartementet, KO
Utrikesdepartementet, RS
Utrikesdepartementet, PLAN
Utrikesdepartementet, EKO
Finansdepartementet, BA
Näringsdepartementet, FIN
Näringsdepartementet, MK
Näringsdepartementet, KLS
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
riksdagen, näringsutskottet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen

Senast uppdaterad: