Socialdepartementet


Regeringsbeslut
III:3

2015-08-27
S2015/05508/FS
Avvecklingsmyndigheten för vissa myndigheter inom vård- och omsorgsområdet
c/o Utredningen om avveckling av vissa myndigheter inom vård- och omsorgsområdet m.m. (S 2013:16)
103 33 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Avvecklingsmyndigheten för vissa myndigheter inom vård- och omsorgsområdet


Statens folkhälsoinstitut och Smittskyddsinstitutet avvecklades den 31 december 2013. En särskild utredare ansvarar fr.o.m. den 1 januari 2014 för avvecklingen av de båda myndigheterna (dir. 2013:119). Utredaren har bl.a. arbetsgivaransvaret för den personal som övergått till Folkhälsomyndigheten respektive E-hälsomyndigheten och som till följd av omorganisationen sagts upp på grund av arbetsbrist av de nya myndigheterna.
Från den 1 januari 2015 har den särskilda utredaren även arbetsgivaransvaret för den personal från Rikspolisstyrelsen, Statens kriminaltekniska laboratorium och polismyndigheterna som sagts upp mot bakgrund av att de motsatt sig övergång enligt 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) till den nya Polismyndigheten som inleder sin verksamhet den 1 januari 2015.
Avvecklingsmyndigheten för vissa myndigheter inom vård- och omsorgsområdet m.m., som inrättades den 1 januari 2014, läggs ner den 31 augusti 2015.
Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Avvecklingsmyndigheten för vissa myndigheter inom vård- och omsorgsområdet.

 

 

VERKSAMHET

För de kostnader som uppkommer vid den övertalighet som uppstår hos E-hälsomyndigheten respektive Folkhälsomyndigheten till följd av avvecklingen av Statens folkhälsoinstitut och Smittskyddsinstitutet, disponerar Avvecklingsmyndigheten för vissa myndigheter inom vård- och omsorgsområdet delar av följande anslag inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg: 

  • 1:12 E-hälsomyndigheten
  • 2:1 Folkhälsomyndigheten.

För de avvecklingskostnader som uppkommer för den personal som har sagts upp av Rikspolisstyrelsen, Statens kriminaltekniska laboratorium och polismyndigheterna som ingår i avvecklingsorganisationen fr.o.m. den 1 januari 2015 disponerar Avvecklingsmyndigheten för vissa myndigheter inom vård- och omsorgsområdet delar av anslag 1:1 Polismyndigheten inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet.

För att betala kvarvarande avvecklingskostnader har Avvecklingsmyndigheten för vissa myndigheter inom vård- och omsorgsområdet tilldelats medel från anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 18 God vård och folkhälsa inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg (dnr S2015/05371/FS).

De finansiella villkoren för Avvecklingsmyndighetens verksamhet återfinns i regleringsbreven för budgetåret 2015 för E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Polismyndigheten respektive anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård.

Senast den 31 oktober 2015 ska en årsredovisning lämnas för verksamheten.

2

Organisationsstyrning

Överföring av tillgångar och skulder

Rikspolisstyrelsen (exkl. Säkerhetspolisen), polismyndigheterna och Statens kriminaltekniska laboratorium har ansvaret för sina tillgångar och skulder t.o.m. den 31 december 2014. Avvecklingsmyndigheten för vissa myndigheter inom vård- och omsorgsområdet m.m. övertar ansvaret fr.o.m 1 januari 2015 till den del de inte övertas av Polismyndigheten. Övertagandet av tillgångar och skulder ska ske till bokfört värde enligt 5 kap. 5 och 8 §§ förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Från och med den 1 september 2015 ska kvarvarande avvecklingsfrågor, skulder och tillgångar föras över till Folkhälsomyndigheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Avvecklingsmyndigheten behöver inte lämna en resultatredovisning, finansieringsanalys eller sammanställning av väsentliga uppgifter enligt bestämmelserna i förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Inte heller jämförelsetal för resultat- och balansräkning samt noter behöver lämnas. I årsredovisningen ska dock en beskrivning av resultatet av verksamheten under den gångna perioden lämnas liksom en detaljerad särredovisning av kostnaderna för avvecklingen och hur de har finansierats samt hur övertalig personal respektive tillgångar och skulder har omhändertagits.

På regeringens vägnar
Gabriel Wikström
Henrik Moberg
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA, SFÖ och ESA
Socialdepartementet
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Socialutskottet
Folkhälsomyndigheten
E-hälsomyndigheten
Polismyndigheten
Arbetsgivarverket
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens tjänstepensionsverk
Statens servicecenter
Riksrevisionen