Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 7

2015-06-25
N2015/5033/FF
N2015/4922/KLS (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:7 Turistfrämjande inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:7 Turistfrämjande inom utgiftsområde 24 Näringsliv för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 24, bet. 2014/15:NU1, rskr. 2014/15:68, prop. 2014/15:99 utg.omr. 24, bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255).

Med ändring av regeringens beslut om regleringsbrev den 18 december 2014 beslutar regeringen att följande ska gälla under budgetåret 2015 för nedan angivet anslag.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:7

Turistfrämjande (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet139 824
ap.1Turistfrämjande (ram)139 824

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Turistfrämjande

Utbetalas av Kammarkollegiet till V.S. VisitSweden AB kvartalsvis i förskott mot rekvisition.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:7 Turistfrämjande
ap.14 195Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Anna Johansson
Luis Barturen
Kopia till

Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/internrevisionen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Utrikesdepartementet/FIM
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/KLS, RT, EUI, BÄ, IF och HL
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Svensk Turism AB
V.S. VisitSweden AB

Senast uppdaterad: