Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
III:37

2015-06-25
U2015/03560/SAM (delvis)
U2015/03675/UH
Stockholms konstnärliga högskola
Box 24045
104 50 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Stockholms konstnärliga högskola
Riksdagen har beslutat om Stockholms konstnärliga högskolas verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 16, bet. 2014/15:UbU1, rskr. 2014/15:90, prop. 2014/15:99 utg.omr. 16, bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Stockholms konstnärliga högskola och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Rekryteringsmål för professorer

Under 2012–2015 ska 40–60 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

2

Organisationsstyrning

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Stockholms konstnärliga högskola ska bedriva konstnärlig utbildning och konstnärlig forskning. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå ska bedrivas inom enheterna Dans- och cirkushögskolan, Operahögskolan i Stockholm och Stockholms dramatiska högskola.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:35

Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Stockholms konstnärliga högskola191 622
ap.1Takbelopp (ram)191 622

Villkor för anslag 2:35

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:36

Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Stockholms konstnärliga högskola48 091
ap.1Basresurs (ram)48 091

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Stockholms konstnärliga högskola7 213
ap.61Lokalkostnader (ram)7 115
ap.72Kvalitetsbaserad resursfördelning (ram)62
ap.77Kvalitetsförstärkning (ram)36

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1010 %0
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå
ap.10Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.6103 %0
ap.720Allt0
ap.770Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
2:35 ap.22:35 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2014 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2015 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.2ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)40 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Stockholms konstnärliga högskolas räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-2520 575
2015-02-2520 575
2015-03-2520 575
2015-04-2520 575
2015-05-2520 575
2015-06-2520 575
2015-07-2520 581
2015-08-2520 581
2015-09-2520 581
2015-10-2520 581
2015-11-2520 581
2015-12-2520 571
Summa246 926
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Stockholms konstnärliga högskolas disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:35 ap.1Takbelopp
2:36 ap.1Basresurs
2:65 ap.61Lokalkostnader
2:65 ap.72Kvalitetsbaserad resursfördelning
2:65 ap.77Kvalitetsförstärkning

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Regeringen medger att Stockholms konstnärliga högskola utan krav på full kostnadstäckning får ta ut och disponera avgifter och intäkter från

  • projekt som finansieras av Styrelsen för internationellt utvecklingsarbete (Sida), 
  • försäljning av visnings- och sändningsrättigheter för studentproduktioner inom konstnärlig utbildning,
  • studentproduktioner,
  • dansundervisning i praktikkurser som genomförs av studenter vid danspedagogutbildningen.
På regeringens vägnar
Helene Hellmark Knutsson
Lisa Midlert
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA, ESA
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Styrelsen för internationellt utvecklingsarbete
Sveriges förenade studentkårer

Senast uppdaterad: