Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
13

2015-06-25
A2015/1894/ARM
A2015/1848/SV (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO)
Riksdagen har beslutat om anslaget 2:3 för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 14, bet. 2014/15:AU2, rskr. 2014/15:89, prop. 2014/15:100 utg.omr. 14, bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255). Regeringen beslutar, med ändring av beslut den 22 december 2014, att följande ska gälla under budgetåret 2015 för nedan angivna anslag.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

2:3

Internationella arbetsorganisationen (ILO) (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet35 122
ap.3Medlemsavgift (ram)35 122
Disponeras av Regeringskansliet/Arbetsmarknadsdepartementet1 100
ap.2Övriga kostnader (ram)1 100

Villkor för anslag 2:3

ap.2 Övriga kostnader

Medlen disponeras av Regeringskansliet, Arbetsmarknadsdepartementet och avser kostnader för deltagande i ILO:s verksamhet och för ILO-kommittén.

ap.3 Medlemsavgift

Anslagsposten avser kostnader för Sveriges medlemsavgift till Internationella arbetsorganisationen (ILO). Medlen betalas ut engångsvis efter beslut av regeringen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO)
ap.233Inget0
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Anna Johansson
Jonas Ericson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Statsrådsberedningen, FCK
Finansdepartementet/BA3
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Arbetsmarknadsutskottet
Riksrevisionen
ILO-Kommittén
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret

Senast uppdaterad: