Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
III:15

2015-06-25
U2015/03560/SAM (delvis)
U2015/03653/UH
Linköpings universitet
581 83 Linköping
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Linköpings universitet
Riksdagen har beslutat om Linköpings universitets verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 16, bet. 2014/15:UbU1, rskr. 2014/15:90, prop. 2014/15:99 utg.omr. 16, bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Linköpings universitet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Rekryteringsmål för professorer

Under 2012–2015 ska minst 36 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

3

Uppdrag

1. Universitetet ersätts för kostnader när det gäller landstingets medverkan i utbildning av läkare (ALF-ersättning) i enlighet med det avtal som i september 2014 tecknats mellan staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården (ALF-avtalet) och som senast den 1 maj 2015 ska kompletteras med regionala avtal mellan respektive landsting och universitet.

Enligt ALF-avtalet ersätts Linköpings universitet inom läkarutbildningen för högst 968 helårsstudenter vilket är det minsta antal helårsstudenter som staten förväntar sig att landstinget ska ta emot för den verksamhetsintegrerade utbildningen av läkare.

Återrapportering

Universitetet ska senast den 25 januari 2015 lämna uppgifter till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) om hur ALF-ersättningen har fördelats under 2014 när det gäller lokalkostnader, lönekostnader och övriga kostnader. I årsredovisningen ska universitetet redovisa det totala antalet helårsstudenter på läkarutbildningen.

Linköpings universitet ska i årsredovisningen för 2015 lämna uppgifter om hur ALF-ersättningen har fördelats under 2015 när det gäller lokalkostnader, lönekostnader och övriga kostnader. I årsredovisningen ska universitetet redovisa det totala antalet helårsstudenter på läkarutbildningen.

2. Karolinska institutet ska senast den 25 januari 2014 utbetala 723 000 kronor till Linköpings universitet för utveckling av klinisk utbildning och forskning. Av årsredovisningen ska framgå på vilket sätt Linköpings universitet har använt medlen för att utveckla verksamheten.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:13

Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Linköpings universitet1 379 461
ap.1Takbelopp (ram)1 379 461

Villkor för anslag 2:13

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:14

Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Linköpings universitet806 309
ap.4Basresurs (ram)806 309

Villkor för anslag 2:14

ap.4 Basresurs

I anslaget ingår medel för strategiska forskningsområden enligt tabellen nedan.

Strategiskt forskningsområdeBelopp i tkr
IT och mobil kommunikation31 734
Materialvetenskap28 942
Säkerhet och krisberedskap7 856

 

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Linköpings universitet28 521
ap.16Nationellt resurscentrum i teknik (ram)1 847
ap.46Kvalitetsbaserad resursfördelning (ram)20 653
ap.71Särskilda medel (ram)0
ap.86Kvalitetsförstärkning (ram)6 021

Villkor för anslag 2:65

ap.16 Nationellt resurscentrum i teknik

Medel under anslagsposten avser Linköpings universitets uppdrag att stödja skolutvecklingen inom de naturvetenskapliga ämnena och teknik genom att sprida resultat från ämnesdidaktisk forskning till dem som är verksamma i skolan. Inom ramen för uppdraget ska Linköpings universitet svara för en samordning av de verksamheter som bedrivs vid de nationella resurscentrumen i biologi, fysik respektive kemi vid Uppsala universitet, Lunds universitet respektive Stockholms universitet samt vid det egna resurscentrumet i teknik (U2014/1602/S m.fl.).

2:66

Ersättningar för klinisk utbildning och forskning (Ramanslag)

Disponeras av Linköpings universitet209 629
ap.5Linköpings universitet (ram)209 629

Villkor för anslag 2:66

ap.5 Linköpings universitet

Från anslaget utgår ersättning till vissa landsting enligt avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1010 %0
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå
ap.40Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.1603 %0
ap.4603 %0
ap.7103 %0
ap.860Inget0
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning
ap.503 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)345 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Linköpings universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-25201 365
2015-02-25201 365
2015-03-25201 365
2015-04-25201 365
2015-05-25201 365
2015-06-25201 365
2015-07-25202 622
2015-08-25202 622
2015-09-25202 622
2015-10-25202 622
2015-11-25202 622
2015-12-25202 620
Summa2 423 920
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Linköpings universitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:13 ap.1Takbelopp
2:14 ap.4Basresurs
2:65 ap.16Nationellt resurscentrum i teknik
2:65 ap.46Kvalitetsbaserad resursfördelning
2:65 ap.86Kvalitetsförstärkning
2:66 ap.5Linköpings universitet

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Regeringen medger att Linköpings universitet får ta ut och disponera avgifter utan krav på full kostnadstäckning för möbelkonservering och möbeltapetsering med anledning av utbildning vid Carl Malmstens Centrum för träteknik & design.  

På regeringens vägnar
Helene Hellmark Knutsson
Lisa Midlert
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA, ESA
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer

Senast uppdaterad: