Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
III:28

2015-06-25
U2015/03560/SAM(delvis)
U2015/03666/UH
Högskolan i Gävle
801 76 Gävle
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Högskolan i Gävle
Riksdagen har beslutat om Högskolan i Gävles verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 16, bet. 2014/15:UbU1, rskr. 2014/15:90, prop. 2014/15:99 utg.omr. 16, bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Högskolan i Gävle och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Rekryteringsmål för professorer

Under 2012–2015 ska minst 33 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:43

Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Högskolan i Gävle424 343
ap.1Takbelopp (ram)424 343

Villkor för anslag 2:43

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:44

Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Högskolan i Gävle83 865
ap.1Basresurs (ram)83 865

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Högskolan i Gävle4 050
ap.65Kvalitetsbaserad resursfördelning (ram)1 544
ap.89Kvalitetsförstärkning (ram)2 506

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1010 %0
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå
ap.10Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.6503 %0
ap.890Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)40 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Högskolan i Gävles räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-2542 105
2015-02-2542 105
2015-03-2542 105
2015-04-2542 105
2015-05-2542 105
2015-06-2542 105
2015-07-2543 274
2015-08-2543 274
2015-09-2543 274
2015-10-2543 274
2015-11-2543 274
2015-12-2543 258
Summa512 258
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Högskolan i Gävles disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:43 ap.1Takbelopp
2:44 ap.1Basresurs
2:65 ap.65Kvalitetsbaserad resursfördelning
2:65 ap.89Kvalitetsförstärkning

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Högskolan i Gävle har lämnat förslag till regeringen om disposition av det ackumulerade överskottet vid utgången av 2013 i den avgiftsfinansierade verksamheten. Lärosätet får i ny räkning disponera överskottet i dess helhet i den avgiftsfinansierade verksamheten.

På regeringens vägnar
Helene Hellmark Knutsson
Lisa Midlert
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA, ESA
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer

Senast uppdaterad: