Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
III:26

2015-06-25
U2015/03560/SAM (delvis)
U2015/03664/UH
Högskolan i Borås
501 90 Borås
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Högskolan i Borås
Riksdagen har beslutat om Högskolan i Borås verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 16, bet. 2014/15:UbU1, rskr. 2014/15:90, prop. 2014/15:99 utg.omr. 16, bet. 2014/15:21, rskr. 2014/15:255).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Högskolan i Borås och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Rekryteringsmål för professorer

Under 2012–2015 ska minst 41 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:39

Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Högskolan i Borås448 601
ap.1Takbelopp (ram)448 601

Villkor för anslag 2:39

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:40

Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Högskolan i Borås59 460
ap.1Basresurs (ram)59 460

Villkor för anslag 2:40

ap.1 Basresurs

Av anslaget är 1 028 000 kronor beräknat för en förstärkning av konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå.

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Högskolan i Borås6 328
ap.54Kvalitetsbaserad resursfördelning (ram)2 691
ap.88Kvalitetsförstärkning (ram)3 637

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1010 %0
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå
ap.10Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.5403 %0
ap.880Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)75 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Högskolan i Borås räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-2542 020
2015-02-2542 020
2015-03-2542 020
2015-04-2542 020
2015-05-2542 020
2015-06-2542 020
2015-07-2543 712
2015-08-2543 712
2015-09-2543 712
2015-10-2543 712
2015-11-2543 712
2015-12-2543 709
Summa514 389
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Högskolan i Borås disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:39 ap.1Takbelopp
2:40 ap.1Basresurs
2:65 ap.54Kvalitetsbaserad resursfördelning
2:65 ap.88Kvalitetsförstärkning
På regeringens vägnar
Helene Hellmark Knutsson
Lisa Midlert
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA, ESA
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer

Senast uppdaterad: