Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
III:23

2015-06-25
U2015/03560/SAM (delvis)
U2015/03661/UH
Blekinge tekniska högskola
371 79 Karlskrona
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Blekinge tekniska högskola
Riksdagen har beslutat om Blekinge tekniska högskolas verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 16, bet. 2014/15:UbU1, rskr. 2014/15:90, prop. 2014/15:99 utg.omr. 16, bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Blekinge tekniska högskola och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Rekryteringsmål för professorer

Under 2012–2015 ska minst 26 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:29

Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Blekinge tekniska högskola267 853
ap.1Takbelopp (ram)267 853

Villkor för anslag 2:29

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:30

Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Blekinge tekniska högskola84 952
ap.3Basresurs (ram)84 952

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Blekinge tekniska högskola2 172
ap.51Kvalitetsbaserad resursfördelning (ram)1 749
ap.99Kvalitetsförstärkning (ram)423

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
2:29 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1010 %0
2:30 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå
ap.30Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.5103 %0
ap.990Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)25 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)

5.2

Utbetalningsplan

Till Blekinge tekniska högskolas räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-2528 804
2015-02-2528 804
2015-03-2528 804
2015-04-2528 804
2015-05-2528 804
2015-06-2528 804
2015-07-2530 359
2015-08-2530 359
2015-09-2530 359
2015-10-2530 359
2015-11-2530 359
2015-12-2530 358
Summa354 977
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Blekinge tekniska högskolas disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:29 ap.1Takbelopp
2:30 ap.3Basresurs
2:65 ap.51Kvalitetsbaserad resursfördelning
2:65 ap.99Kvalitetsförstärkning
På regeringens vägnar
Helene Hellmark Knutsson
Lisa Midlert
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA, ESA
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer

Senast uppdaterad: