Socialdepartementet


Regeringsbeslut
III:11

2015-06-25
S2015/04648/FS
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Box 6070
113 60 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Riksdagen har beslutat om Myndigheten för vård- och omsorgsanalys verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 9, bet. 2014/15:SoU1, rskr. 2014/15:71).  

Myndigheten för vårdanalys byter namn till Myndigheten för vård- och omsorgsanalys den 1 juli 2015.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Myndigheten för vårdanalys och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska redovisa prognoser för 2015–2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

den 20 januari,

den 20 februari,

den 5 maj,

den 27 juli,

den 26 oktober.

 

 

3

Uppdrag

Nya och ändrade uppdrag

  

1. International Health Policy Survey

Myndigheten för vård och omsorgsanalys får i uppdrag att genomföra en intervjuundersökning om hälso- och sjukvården, den s.k. "International Health Policy Survey", som samtidigt genomförs i tio ytterligare länder. Syftet är att ge underlag till förbättrat beslutsfattande inom hälso- och sjukvårdsområdet, samt utgöra ett underlag för en internationell jämförelse mellan länder. Det amerikanska undersökningsföretaget SSRS (Social Science Research Solutions) genomför undersökningar på uppdrag av The Commonwealth Fund. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska genomföra intervjuundersökningen, samt svara för databearbetning och analyser utifrån de svenska resultaten. Urvalet ska vara tillräckligt stort för att möjliggöra analyser mellan landstingen. Uppdraget ska genomföras i samråd med Regeringskansliet (Socialdepartementet). I uppdraget ingår även att ta fram ett underlag för presentation av resultaten. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska även inom ramen för samarbetet med the Commonwealth Fund främja policyrelevant forskning, kompetensutbyggnad och kunskapsutbyte mellan länder, bland annat genom utbytesprogrammet Harkness Fellowship. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska arbeta med utlysning, informationsspridning och utbetalning av medel inom ramen för Harkness Fellowship. 

Delen av uppdraget som handlar om International Health Policy Survey ska delredovisas muntligen till Regeringskansliet (Socialdepartementet) efter det att The Commonwealth Fund har delgett huvudresultaten för årets undersökning till Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Denna del ska därefter redovisas skriftligen till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 december 2015. Delen av uppdraget som handlar om Harkness Fellowship ska Myndigheten för vård- och omsorgsanalys redovisa senast den 31 januari 2016 till Regeringskansliet (Socialdepartementet) med en slutrapport om hur medlen för Harkness Fellowship har använts.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får för uppdragets genomförande använda 5 000 000 kronor under 2015. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2015. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

2. Fördjupad analys av tillgänglighet i hälso- och sjukvården

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska, med ändring av regeringsbeslut I:4 från den 28 maj 2014, göra en fördjupad analys av tillgängligheten i hälso- och sjukvården. Analysen ska dels bestå av en uppföljning av hur väntetiderna har utvecklats, dels en uppföljning av i vilken utsträckning den nationella vårdgarantin uppnås. Väntetiderna ska redovisas och analyseras uppdelat på kön där så är möjligt.

Vidare ska Myndigheten för vård- och omsorgsanalys belysa eventuella undanträngningseffekter i den specialiserade vården till följd av vårdgarantin. Inom ramen för uppdraget ska myndigheten även beskriva vårdgivarnas och vårdpersonalens information till patienter om vårdgarantin och analysera om informationen skapar förutsättningar för en jämlik och jämställd vård. I uppdraget ingår det även att analysera varför långa väntetider uppstår och vilka centrala utmaningar och hinder det finns för att uppnå rimliga väntetider för patienter i hela landet.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 juni 2015. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får för uppdragets genomförande använda 1 500 000 kronor under 2015. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2015. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Tidigare givna, pågående uppdrag

 

1. Nationella riktlinjers effekter ur ett patientperspektiv

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska, efter samråd med Socialstyrelsen, göra en samlad uppföljning av de nationella riktlinjernas effekter ur ett patientperspektiv, i enlighet med regeringsbeslut I:1 från den 6 september 2013 (dnr S2013/6128/FS). En slutredovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 4 november 2015. Finansiering av uppdraget sker inom anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

2. Utveckla kvaliteten i äldreomsorgen

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska utveckla en metod att undersöka kvaliteten inom äldreomsorgen ur ett brukarperspektiv, i enlighet med regeringsbeslut II:2 från den 20 juni 2012 (dnr 2012/4535/FST). Uppdraget förlängs och ska i stället slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 maj 2015.

3. Utvärdera satsningen på nationella kvalitetsregister

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska utvärdera statens och Sveriges Kommuner och Landstings satsning på de nationella kvalitetsregistren, i enlighet med regeringsbeslut I:9 från den 10 oktober 2013 (dnr S2013/7023/FS). En samlad slutrapport ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 december 2017. Finansiering av uppdraget sker inom anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 5 Kvalitetsregister.

4. Utvärdera nyttan med att genomföra hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska utvärdera nyttan med att genomföra hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter utifrån ett patient- och systemperspektiv i enlighet med regeringsbeslut I:4 från den 17 oktober 2013 (dnr S2013/7196/FS). Uppdraget förlängs och ska i stället slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2015. Finansiering av uppdraget sker inom anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

5. International Health Policy Survey

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska inom ramen för samarbetet med the Commonwealth Fund främja policyrelevant forskning, kompetensutbyggnad och kunskapsutbyte mellan länder, bland annat genom utbytesprogrammet Harkness Fellowship, enlighet med regeringsbeslut I:4 från den 28 maj 2014 (dnr S2014/4440/FS). Myndigheten ska senast den 31 januari 2015 lämna in en rapport till Regeringskansliet (Socialdepartementet) med en redogörelse för hur medlen för Harkness Fellowship har använts.

6. Följa upp implementeringen av den nya patientlagen

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska följa upp implementeringen och införandet av den nya patientlagen, i enlighet med regeringsbeslut I:5 från den 6 mars 2014 (dnr S2014/2207/FS). Myndigheten ska senast den 15 mars varje år, med start 2015, lämna årliga redovisningar till Regeringskansliet (Socialdepartementet). En slutredovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 januari 2017. Finansiering av uppdraget sker inom anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 9 Patientlag.

7. Följa upp och utvärdera handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska följa upp och utvärdera handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa 2012–2016, i enlighet med regeringsbeslut I:5 från den 20 juni 2012 och III:3 från den 9 april 2015 (dnr S2012/4529/FS). Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 december 2015. Finansiering av uppdraget sker inom anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:1

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys31 825
ap.1Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (ram)31 825

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
ap.19553 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)3 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)2 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för vård- och omsorgsanalys räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-252 652
2015-02-252 652
2015-03-252 652
2015-04-252 652
2015-05-252 652
2015-06-252 652
2015-07-252 652
2015-08-252 652
2015-09-252 652
2015-10-252 652
2015-11-252 652
2015-12-252 653
Summa31 825
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för vård- och omsorgsanalys disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
På regeringens vägnar
Annika Strandhäll
Sara S Johansson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementets rättssekretariat
Finansdepartementets avdelning för offentlig förvaltning
Finansdepartementets enhet för statlig arbetsgivarpolitik
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Socialutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Statistiska centralbyrån
E-hälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten
Läkemedelsverket
Socialstyrelsen
Statens beredning för medicinsk utvärdering
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Sveriges Kommuner och Landsting

Senast uppdaterad: