Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
III:5

2015-04-16
U2015/2307/UH
Umeå universitet
Ekonomienheten
901 87 Umeå
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Umeå universitet
Riksdagen har beslutat om Umeå universitets verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 16, bet. 2014/15:UbU1, rskr. 2014/15:90).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Umeå universitet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Särskilda åtaganden

1. Universitetet ska anordna decentraliserad utbildning motsvarande minst 100 helårsstudenter.

Återrapportering
Av årsredovisningen ska framgå omfattning, inriktning och total kostnad för denna verksamhet.

2. Universitetet ska erbjuda utbildning i miljövetenskap i Kiruna.

Återrapportering
I årsredovisningen ska en kort redovisning lämnas av vilken verksamhet som genomförts och helårsstudenter som deltagit i de utbildningar som erbjudits. Av redovisningen ska även de totala kostnaderna för verksamheten framgå.

Rekryteringsmål för professorer

Under 2012–2015 ska minst 39 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

Lärarutbildning i minoritetsspråk

Universitetet ska, mot bakgrund av Sveriges åtaganden enligt Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter (ETS No. 157) och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk (ETS No.148), som Sverige har ratificerat, fortsätta utbyggnaden av ämneslärarutbildningen i samiska. I arbetet ska universitetet ta hänsyn till de särskilda behov och förutsättningar som språket har samt föra en dialog med berörda företrädare för den nationella minoriteten. Lärosätet ska samverka med berörda aktörer i Sverige, och när relevant, i andra länder som har erfarenhet av arbete med berört språk. Regeringen avser att återkomma i fråga om utvärdering av det särskilda åtagandet.

Återrapportering

I årsredovisningen ska universitetet redogöra för hur arbetet med att bygga upp och utveckla ämneslärarutbildningen i det ovan angivna minoritetsspråket fortlöper.

3

Uppdrag

1. Universitetet ska varje läsår erbjuda utbildning i meänkieli och samiska.

Återrapportering

Av årsredovisningen ska framgå antalet erbjudna platser, antalet sökande samt antalet helårsstudenter och helårsprestationer inom respektive utbildning.

2. Umeå universitet ersätts för kostnader när det gäller landstingets medverkan i utbildning av läkare (ALF-ersättning) i enlighet med det avtal som i september 2014 tecknats mellan staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården (ALF-avtalet) och som senast den 1 maj 2015 ska kompletteras med regionala avtal mellan respektive landsting och universitet.

Enligt ALF-avtalet ersätts Umeå universitet inom läkarutbildningen för högst 1 062 helårsstudenter vilket är det minsta antal helårsstudenter som staten förväntar sig att landstinget ska ta emot för den verksamhetsintegrerade utbildningen av läkare.

Återrapportering
Umeå universitet ska senast den 25 januari 2015 lämna uppgifter till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) om hur ALF-ersättningen har fördelats under 2014 när det gäller lokalkostnader, lönekostnader och övriga kostnader. I årsredovisningen ska universitetet redovisa det totala antalet helårsstudenter på läkarutbildningen.

Universitetet ska i årsredovisningen för 2015 lämna uppgifter om hur ALF-ersättningen har fördelats under 2015 när det gäller lokalkostnader, lönekostnader och övriga kostnader. I årsredovisningen ska universitetet redovisa det totala antalet helårsstudenter på läkarutbildningen.

3. Universitetet ersätts för kostnader när det gäller landstingets medverkan i grundutbildning av tandläkare (TUA-ersättning) i enlighet med det avtal som i augusti 2004 slutits mellan staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av tandläkare, odontologisk forskning och utveckling av tandvården kompletterat med regionala avtal mellan respektive landsting och universitet.

Enligt avtalet mellan staten och vissa landsting kan universitetet inom tandläkarutbildningen ersättas för högst 318 helårsstudenter när det gäller kompensation för landstingets medverkan i grundutbildningen av tandläkare.

Återrapportering 

Universitetet ska senast den 25 januari 2015 lämna uppgifter till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) om hur TUA-ersättningen har fördelats under 2013 när det gäller lokalkostnader, lönekostnader och övriga kostnader. I årsredovisningen ska universitetet redovisa totalt antal helårsstudenter på tandläkarutbildningen.

4. Karolinska institutet ska senast den 25 januari 2015 utbetala 899 000 kronor till Umeå universitet för utveckling av klinisk utbildning och forskning. Av årsredovisningen ska framgå på vilket sätt Umeå universitet har använt medlen för att utveckla verksamheten.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:11

Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Umeå universitet1 250 031
ap.1Takbelopp (ram)1 250 031

Villkor för anslag 2:11

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:12

Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Umeå universitet1 047 109
ap.5Basresurs (ram)1 047 109

Villkor för anslag 2:12

ap.5 Basresurs

I anslaget ingår medel för strategiska forskningsområden enligt tabellen nedan.

Strategiska forskningsområdenBelopp i tkr
Energi51 683
Havsmiljöforskning8 580

 

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Umeå universitet44 314
ap.13Utbildning i miljövetenskap förlagd till Kiruna (ram)6 921
ap.14Decentraliserad utbildning (ram)11 410
ap.15Bidrag till lektorat i samiska och Bildmuseet (ram)2 413
ap.44Kvalitetsbaserad resursfördelning (ram)21 514
ap.45Lärarutbildning i minoritetsspråk (ram)2 056

2:66

Ersättningar för klinisk utbildning och forskning (Ramanslag)

Disponeras av Umeå universitet319 805
ap.4Umeå universitet (ram)255 129
ap.8Umeå universitet (ram)64 676

Villkor för anslag 2:66

ap.4 Umeå universitet

Från anslaget utgår ersättning till vissa landsting enligt avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.

ap.8 Umeå universitet

Från anslaget utgår ersättning till vissa landsting enligt avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av tandläkare, odontologisk forskning och utveckling av tandvård.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1010 %0
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå
ap.50Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.1303 %0
ap.1403 %0
ap.1503 %0
ap.4403 %0
ap.4503 %0
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning
ap.403 %0
ap.803 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)577 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Umeå universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-25221 772
2015-02-25221 772
2015-03-25221 772
2015-04-25221 772
2015-05-25221 772
2015-06-25221 772
2015-07-25221 772
2015-08-25221 772
2015-09-25221 772
2015-10-25221 772
2015-11-25221 772
2015-12-25221 767
Summa2 661 259
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Umeå universitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:11 ap.1Takbelopp
2:12 ap.5Basresurs
2:65 ap.13Utbildning i miljövetenskap förlagd till Kiruna
2:65 ap.14Decentraliserad utbildning
2:65 ap.15Bidrag till lektorat i samiska och Bildmuseet
2:65 ap.44Kvalitetsbaserad resursfördelning
2:65 ap.45Lärarutbildning i minoritetsspråk
2:66 ap.4Umeå universitet
2:66 ap.8Umeå universitet

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Regeringen medger att Umeå universitet får ta ut och disponera avgifter för verksamhet som avser Ladokenheten och Ladokkonsortiet.

På regeringens vägnar
Helene Hellmark Knutsson
Lars Olof Mikaelsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA, ESA
Näringsdepartementet/JFS
Kulturdepartementet/DISK
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer