Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
II:12

2014-12-18
UF2014/80419/UD/SP
Åklagarmyndigheten
Box 5553
114 85 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:1 Biståndsverksamhet, ap. 44 Internationell civil krishantering – del till Åklagarmyndigheten
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:1 Biståndsverksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 7, bet. 2013/14:UU2, rskr. 2013/14:127).  

Regeringen har den 19 december 2013 beslutat regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende ifrågavarande anslag.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för anslaget.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Åklagarmyndigheten2 000
ap.44Internationell civil krishantering - del till Åklagarmyndigheten (ram)2 000

Villkor för anslag 1:1

ap.44 Internationell civil krishantering - del till Åklagarmyndigheten

Anslagsposten får användas för att ställa svensk personal till förfogande för fredsfrämjande, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet, främst inom ramen för Förenta nationerna (FN), Europeiska unionen (EU) samt Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE).

DAC:s riktlinjer

Medlen får endast användas i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd. Åklagarmyndigheten ska sammanställa samt rapportera statistik till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) i enlighet med OECD:s biståndskommittés (DAC) direktiv. Sida kommer att meddela tidpunkter för rapportering.

Prognoser

Åklagarmyndigheten ska redovisa prognoser för 2014-2018 vid
nedanstående prognostillfällen. I samband med dessa ska
Åklagarmyndigheten inkomma till Regeringskansliet (Justitiedepartemetet och Utrikesdepartementet) med en utförlig kommentar till prognosen innehållande en analys av prognosen i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoskommentaren ska vara uppbruten på respektive insats. I samband med prognosen i oktober ska myndigheten redovisa den del av medlen under anslagsposten som används till förvaltningskostnader. Prognoserna lämnas i Hermes den 16 januari, den 21 februari, den 5 maj, den 28 juli samt den 27 oktober enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Insatser

Anslagsposten får användas för personalbidrag till EU:s polisinsats för den palestinska myndigheten (EUPOL COPPS).

Åklagarmyndigheten ska eftersträva att delta i andra insatser än EUPOL COPPS, alternativt med ytterligare personal till insatsen. Deltagande i dessa insatser ska ske i samråd med Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet).

Insatsnära verksamhet

Av medlen får högst 0,2 miljoner kronor användas för insatsnära verksamhet i form av t.ex. insatsförberedande utbildning, inklusive utländskt deltagande, bidrag till internationella organisationers policy- och metodutveckling eller annan internationell samverkan på insatsområdet till stöd för fredfrämjande, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet.

Kortare insatser under budgetåret

Medlen får även användas för att finansiera kortare insatser, exempelvis EU:s koncept för besökande experter, Civilian Response Team (CRT) eller FN:s instrument för att matcha utbud och efterfrågan på civilt kapacitetstöd inom freds- och statsbyggande (CAPMATCH). Deltagande i dessa insatser ska ske i samråd med Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet).

Förvaltningskostnader

Av medlen får högst 0,6 miljoner kronor användas till förvaltningskostnader.

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.4403 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Isabella Lövin
Camilla Norström
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet, PO
Justitiedepartementet, DOM
Justitiedepartementet, Å
Justitiedepartementet, KRIM
Utrikesdepartementet, MENA
Utrikesdepartementet, USTYR
Utrikesdepartementet, PLAN
Utrikesdepartementet, RS
Försvarsdepartementet, SSK
Försvarsdepartementet, SSP
Försvarsdepartementet, MFI
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
riksdagen, utrikesutskottet
Domstolsverket
Ekonomistyrningsverket
Folke Bernadotteakademin
Försvarsmakten
Kriminalvården
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Rikspolisstyrelsen
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Åklagarmyndigheten

Senast uppdaterad: