Landsbygdsdepartementet


Regeringsbeslut
I:11

2014-12-22
L2014/3112/EV(delvis)
Lunds universitet
Box 117
22100 Lund
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:24
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:24 för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1, utg.omr. 23, bet. 2014/15:MJU2, rskr. 2014/15:88).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:24

Sveriges lantbruksuniversitet (Ramanslag)

Disponeras av Lunds universitet4 597
ap.5Analysverksamhet vid Lunds universitet (ram)4 597

Villkor för anslag 1:24

ap.5 Analysverksamhet vid Lunds universitet

Medlen ska användas till arbete med kvalificerade samhällsekonomiska analyser inom livsmedels-, jordbruks- och fiskeriområdet samt landsbygdsutveckling.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:24 Sveriges lantbruksuniversitet
ap.503 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Lunds universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-25383
2015-02-25383
2015-03-25383
2015-04-25383
2015-05-25383
2015-06-25383
2015-07-25383
2015-08-25383
2015-09-25383
2015-10-25383
2015-11-25383
2015-12-25384
Summa4 597
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Lunds universitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:24 ap.5Analysverksamhet vid Lunds universitet
På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Catharina Stenborg Blom
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Utbildningsdepartementet/UH
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Sveriges lantbruksuniversitet

Senast uppdaterad: