Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
II:28

2014-12-18
UF2014/80014/UD/USTYR (delvis)
UF2014/80455/UD/SP
Åklagarmyndigheten
Box 5553
114 85 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:1 Biståndsverksamhet, ap. 44 Internationell civil krishantering - del till Åklagarmyndigheten
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:1 Biståndsverksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 7, bet. 2014/15:UU2, rskr. 2014/15:75)..

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för anslaget.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Åklagarmyndigheten4 000
ap.44Internationell civil krishantering - del till Åklagarmyndigheten (ram)4 000

Villkor för anslag 1:1

ap.44 Internationell civil krishantering - del till Åklagarmyndigheten

Anslagsposten ska användas för att ställa svensk personal till förfogande för fredsfrämjande, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet, främst inom ramen för Förenta nationerna (FN), Europeiska unionen (EU) samt Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE). Myndigheten ska bidra med personal till insatserna i enlighet med strategin för internationell civil krishantering som regeringen beslutade den 11 september 2014 (UF 2014/56358/UD/SP) och i enlighet med regeringens beslut den 12 september 2013 (UF2013/52812/UD/SP) om samverkan mellan myndigheter som deltar i fredsfrämjande verksamhet.

 

DAC:s riktlinjer

Medlen ska användas i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd. Åklagarmyndigheten ska sammanställa samt rapportera statistik till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) i enlighet med OECD:s biståndskommittés (DAC) direktiv. Sida kommer att meddela tidpunkter för rapportering.

 

Prognoser
Åklagarmyndigheten ska redovisa prognoser för 2015-2019 vid nedanstående prognostillfällen. I samband med dessa ska myndigheten inkomma till Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet) med en utförlig kommentar till prognosen innehållande en analys av prognosen i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoskommentaren ska vara uppbruten per organisation och insats samt redovisa myndighetens totala förvaltningskostnad. I samband med prognosen i oktober ska myndigheten redovisa den del av medlen under anslagsposten som används till förvaltningskostnader. Prognoserna lämnas i Hermes den 20 januari, den 20 februari, den 5 maj, den 27 juli samt den 26 oktober enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

 

Insatser inom ramen för EU

Myndigheten ska ställa personal till förfogande för insatser inom ramen för EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik med flera insatser. Av medlen fördelas 3,2 miljoner kronorför personalbidrag på följande vis:

EU:s polisinsats för den palestinska myndigheten (EUPOL COPPS)

Åklagarmyndigheten ska eftersträva att delta även i andra insatser, exempelvis EU:s rådgivande insats i Ukraina (EUAM Ukraina) och EU:s rättsstödsinsats i Kosovo (EULEX Kosovo). Deltagandet i dessa insatser ska ske i samråd med Regeringskansliet (Justitedepartementet och Utrikesdepartementet).

 

Insatsnära verksamhet

I syfte att höja effektiviteten på de svenska personalbidragen och de internationella organisationernas civila krishanteringsinsatser fördelas 0,2 miljoner kronor till annan insatsnära verksamhet i form av t.ex. insatsförberedande utbildning och förberedelser för utsändande av utrustning, bidrag till internationella organisationers policy- och metodutveckling eller annan internationell samverkan på insatsområdet till stöd för fredsfrämjande, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet.

I syfte att stödja EU:s, FN:s och OSSE:s planering för och genomförande av civila krishanteringsinsatser i DAC-länder där Sverige deltar med personal ska Sverige ställa personal till förfogande med ett långsiktigt perspektiv till dessa organisationers högkvarter. Inriktningen ska ske i samråd med Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet).

 

Kortare insatser under budgetåret
Medlen får även användas för att finansiera kortare insatser, uppdrag eller särskilda projekt i fält. Deltagande i dessa insatser ska ske i samråd med Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet).

 

Förvaltningskostnader
Av medlen får högst 0,6 miljoner kronor användas till förvaltningskostnader.

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.4403 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Isabella Lövin
Camilla Norström
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet, PO
Justitiedepartementet, DOM
Justitiedepartementet, Å
Justitiedepartementet, KRIM
Utrikesdepartementet, MENA
Utrikesdepartementet, USTYR
Utrikesdepartementet, PLAN
Utrikesdepartementet, RS
Försvarsdepartementet, SSK
Försvarsdepartementet, SI
Försvarsdepartementet, MFI
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
riksdagen,utrikesutskottet
Domstolsverket
Polismyndigheten
Kriminalvården
Folke Bernadotteakademin
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Försvarsmakten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen

Senast uppdaterad: