Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
III:18

2014-12-22
U2014/1129, 6003, 7566/UH
U2014/7521/SAM (delvis)
Mittuniversitetet
851 70 Sundsvall
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Mittuniversitetet
Riksdagen har beslutat om Mittuniversitetets verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 16, bet. 2014/15:UbU1, rskr. 2014/15:90).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Mittuniversitetet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Rekryteringsmål för professorer

Under 2012–2015 ska minst 32 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:27

Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Mittuniversitetet518 487
ap.1Takbelopp (ram)518 487

Villkor för anslag 2:27

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:28

Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Mittuniversitetet207 024
ap.4Basresurs (ram)207 024

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Mittuniversitetet254
ap.49Kvalitetsbaserad resursfördelning (ram)254

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1010 %0
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå
ap.40Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.4903 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)150 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Mittuniversitetets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-2560 480
2015-02-2560 480
2015-03-2560 480
2015-04-2560 480
2015-05-2560 480
2015-06-2560 480
2015-07-2560 480
2015-08-2560 480
2015-09-2560 480
2015-10-2560 480
2015-11-2560 480
2015-12-2560 485
Summa725 765
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Mittuniversitetets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:27 ap.1Takbelopp
2:28 ap.4Basresurs
2:65 ap.49Kvalitetsbaserad resursfördelning

6

Avgifter och bidrag

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Mittuniversitetet har lämnat förslag till regeringen om disposition av det ackumulerade överskottet vid utgången av 2013 i den avgiftsfinansierade verksamheten. Lärosätet får i ny räkning disponera överskottet i dess helhet i den avgiftsfinansierade verksamheten.

 

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Mittuniversitetet får ta ut och disponera avgifter för verksamhet inom Nationellt Vintersportcentrum.

På regeringens vägnar
Helene Hellmark Knutsson
Lars Olof Mikaelsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet, ESA
Finansdepartementet, BA
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer

Senast uppdaterad: