Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 15

2014-12-18
N2014/5266/FIN
N2014/5296/KLS (delvis)
N2014/960/FIN
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:13 Bidrag till terminologisk verksamhet inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:13 Bidrag till terminologisk verksamhet inom utgiftsområde 24 Näringsliv för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 24, bet. 2014/2015:NU1, rskr. 2014/15:68).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:13

Bidrag till terminologisk verksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet4 288
ap.3TNC (ram)4 288

Villkor för anslag 1:13

ap.3 TNC

Medel från anslagsposten ska av Kammarkollegiet utbetalas engångsvis mot rekvisition till AB Terminologicentrum TNC för bidrag till finansieringen av bolagets verksamhet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:13 Bidrag till terminologisk verksamhet
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Per Stagnell
Kopia till

Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/KLS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket

Senast uppdaterad: