Socialdepartementet


Regeringsbeslut
III:27

2014-12-18
S2014/8929/SAM(delvis)
Inspektionen för vård och omsorg
Box 45184
104 30 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Inspektionen för vård och omsorg
Riksdagen har beslutat om Inspektionen för vård och omsorgs verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 9, bet. 2014/15:SoU1, rskr. 2014/15:71).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Inspektionen för vård och omsorg och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering

Inspektionen för vård och omsorg ska redovisa:

 • Antal tillstånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL, och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, förkortad LSS, fördelat på verksamhetsområden samt antalet av dessa verksamheter som varit föremål för tillsyn (beslutade ärenden) fördelat på verksamhetsområden. Förekomsten av antal tillstånd enligt SoL för verksamheter för våldsutsatta ska redovisas.
 • Frekvenstillsynen enligt 19 § socialtjänstförordningen (2001:937) och 11 § förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade uppdelat på antal anmälda och oanmälda inspektioner och med angivande av det antal barnsamtal som har genomförts.
 • Antal utförda inspektioner inom socialtjänsten och LSS (förutom de inspektioner som redovisas ovan gällande tillståndspliktig verksamhet och frekvenstillsyn), uppdelat på verksamhetsområden och per kommun. Av redovisningen ska också framgå hur många verksamheter som har inspekterats.
 • Antal utförda inspektioner inom hälso- och sjukvården, uppdelat på verksamhetsområden och per landsting. Av redovisningen ska också framgå hur många verksamheter som har inspekterats.
 • Antal egeninitierade tillsynsinsatser fördelat på hälso- och sjukvården respektive socialtjänsten. 
 • Antal ärenden där kritik och krav på åtgärder har riktats mot brister i verksamheternas egenkontroll, fördelat på verksamhetsområden.
 • Antal anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg om ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande enligt 14 kap. 7 § SoL och enligt 24 f § LSS samt antal anmälningar om händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada enligt 3 kap. 5 § patientsäkerhetslagen (2010:659). För anmälningarna ska beslutade ärenden redovisas, fördelat på verksamhetsområden.
 • Antal rapporterade ej verkställda beslut enligt SoL och LSS där väntetiden för individen var längre än 6 månader från kommunens beslutsdatum till verkställighet eller avslut av annan anledning samt antal ärenden enligt SoL och LSS som varit föremål för ansökningar om särskild avgift.
 • Antal ärenden där Inspektionen för vård och omsorg efter ansökan beslutat om överflyttning av ett ärende till annan kommun enligt 2 a kap. 11 § SoL.

Utgiftsprognoser

IVO ska redovisa utgiftsprognoser för 2015-2019 vid nedanstående prognostillfällen för det anslag som myndigheten disponerar. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Prognostillfällen:

20 jan   

20 feb  

5 maj  

27 jul   

26 okt  

3

Uppdrag

Uppdrag inom tillsynsverksamheten

 1. I syfte att öka effektiviteten i tillsynen inom socialtjänsten ges Inspektionen för vård och omsorg i uppdrag att utveckla en metod för hur myndigheten ska utöva tillsyn över hur kommunerna fullgör sin egenkontroll. Med egenkontroll menas här kommunernas författningsreglerade skyldighet att kontrollera att den egna verksamheten och verksamhet som lagts ut på entreprenad bedrivs med god kvalitet och enligt de regler som gäller. Uppdraget ska redovisas senast 1 mars 2016 i den särskilda rapport som myndigheten årligen, enligt 3 § förordningen (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg, lämnar till regeringen.

Övriga uppdrag

 1. Inspektionen för vård och omsorg ska redovisa en plan för hur myndigheten avser utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering under 2016-2018  i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (prop. 2012/13:1 utg.omr. 13, bet. 2012/13:AU1, rskr. 2012/13:123). Planen ska innehålla identifierade utvecklingsbehov, mål och de aktiviteter som myndigheten avser att genomföra under perioden. Planen ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 2 november 2015. Redovisning av åtgärder och resultat utifrån planen ska ske i myndighetens årsredovisning för 2016-2018. Myndigheten ska även lämna en delredovisning senast den 22 februari 2018 till Regeringskansliet (Socialdepartementet) där resultatet av genomfört arbete för 2015-2017 beskrivs och analyseras.

 

Pågående uppdrag

 1. Uppdrag att enligt regleringsbrevet för 2013 (dnr S2012/8855/SAM) närmare följa utvecklingen av enskildas klagomål mot bakgrund av den förändring av regelverk och ansvarsförhållanden som genomfördes i samband med patientsäkerhetslagens (2010:659) ikraftträdande. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 december 2015.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

8:2

Inspektionen för vård och omsorg (Ramanslag)

Disponeras av Inspektionen för vård och omsorg634 065
ap.1Inspektionen för vård och omsorg (ram)634 065

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
8:2 Inspektionen för vård och omsorg
ap.119 0223 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)60 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)63 382
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)

5.2

Utbetalningsplan

Till Inspektionen för vård och omsorgs räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-2552 839
2015-02-2552 839
2015-03-2552 839
2015-04-2552 839
2015-05-2552 839
2015-06-2552 839
2015-07-2552 839
2015-08-2552 839
2015-09-2552 839
2015-10-2552 839
2015-11-2552 839
2015-12-2552 836
Summa634 065
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Inspektionen för vård och omsorgs disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:2 ap.1Inspektionen för vård och omsorg

6

Avgifter och bidrag

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2013+/- 2014Int. 2015Kost. 2015+/- 2015Ack. +/- utgå. 2015
Beräknad budget för avgiftsbelagdverksamhet där intäkterna ej disponeras
Blodverksamhet255205001 0005005001 000
Vävnads- och cellverksamhet255205001 0005005001 000
Summa01 0002 0001 0001 0002 000
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Gabriel Wikström
Astrid Hofslagare
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Socialutskottet
Riksrevisionen
Socialstyrelsen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret

Senast uppdaterad: