Socialdepartementet


Regeringsbeslut
III:5

2014-12-11
S2014/8615/SAM (delvis)
Inspektionen för vård och omsorg
Box 45184
104 30 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Inspektionen för vård och omsorg
Riksdagen har beslutat om Inspektionen för vård och omsorgs verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 9, bet. 2013/14:SoU1, rskr. 2013/14:125, prop. 2014/15:2 utg.omr. 9, bet. 2014/15:FiU11, rskr. 2014/15:33).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Inspektionen för vård och omsorg och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Inspektionen för vård och omsorg ska redovisa:

 • Antal tillstånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL, och
  lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
  förkortad LSS, fördelat på verksamhetsområden samt antalet av dessa
  verksamheter som varit föremål för tillsyn (beslutade ärenden)
  fördelat på verksamhetsområden. Förekomsten av antal tillstånd
  enligt SoL för verksamheter för våldsutsatta ska redovisas.

 

 •  
 • Frekvenstillsynen enligt 19 § socialtjänstförordningen (2001:937) och
  11 § förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa
  funktionshindrade uppdelat på antal anmälda och oanmälda
  inspektioner och med angivande av det antal barnsamtal som har
  genomförts.

 
 • Antal utförda inspektioner inom socialtjänsten och LSS (förutom de
  inspektioner som redovisas ovan gällande tillståndspliktig verksamhet
  och frekvenstillsyn), uppdelat på verksamhetsområden och per kommun.

 

 • Antal utförda inspektioner inom hälso- och sjukvården, uppdelat
  på verksamhetsområden och per landsting. 

 

 • Antal egeninitierade tillsynsinsatser fördelat på hälso- och sjukvården
  respektive socialtjänsten.

 

 • Antal ärenden där kritik och krav på åtgärder har riktats mot brister i
  verksamheternas egenkontroll, fördelat på verksamhetsområden.

 

 • Antal anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg om ett
  allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för ett allvarligt
  missförhållande enligt 14 kap. 7 § SoL och enligt 24 f § LSS samt antal
  anmälningar om händelser som har medfört eller hade kunnat
  medföra en allvarlig vårdskada enligt 3 kap. 5 § patientsäkerhetslagen
  (2010:659). För anmälningarna ska beslutade ärenden redovisas,
  fördelat på verksamhetsområden.

 

 • Antal rapporterade ej verkställda beslut enligt SoL och LSS där
  väntetiden för individen var längre än 6 månader från kommunens
  beslutsdatum till verkställighet eller avslut av annan anledning samt
  antal ärenden enligt SoL och LSS som varit föremål för ansökningar
  om särskild avgift.

 

 • Antal ärenden där Inspektionen för vård och omsorg efter ansökan beslutat om överflyttning av ett ärende till annan kommun enligt 2 a kap. 11 § socialtjänstlagen. 

 

 

Utgiftsprognoser

IVO ska redovisa utgiftsprognoser för 2014-2018 vid nedanstående prognostillfällen för det anslag som myndigheten disponerar. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Prognostillfällen:

16 jan   

21 feb  

5 maj  

28 jul   

27 okt  

3

Uppdrag

 

 

Uppdrag inom tillsynsverksamheten

1. Inspektionen för vård och omsorg ges i uppdrag att under 2014 genomföra en särskild tillsynsinsats avseende verksamheter där vuxna personer med nedsatt beslutsförmåga bor eller vistas.

Inspektionen för vård och omsorg ska i genomförandet av uppdraget särskilt granska hur verksamheterna bedriver sitt faktiska kvalitetsarbete och säkrar att, uppnådda goda resultat i form av åtgärder som stödjer en vård och omsorg med så få inslag som möjligt av både begränsningar och tvång, blir varaktiga.

Inspektionen för vård och omsorg ska samordna sina insatser med de insatser som Socialstyrelsen, Handisam och Svenskt demenscentrum samtidigt utför.

Inspektionen för vård och omsorg ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast i samband med årsredovisningen för 2014.

2. Inspektionen för vård och omsorg ges i uppdrag att under 2014 genomföra tillsyn av socialnämndernas ansvar för särskilt boende för äldre enligt socialtjänstlagen (2001:453).

Inspektionen för vård och omsorg ska granska att socialnämnderna säkerställer att den enskildes bedömda behov av hjälp och stöd tillgodoses.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 oktober 2014.

Pågående uppdrag

1. Uppdrag att enligt regleringsbrevet för 2013 (S2012/8855/SAM) som en särskild del i tillsynsrapporten redovisa ett antal specificerade frågor. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 mars 2014.

2.Uppdrag att förbereda och genomföra en försöksverksamhet avseende tillsynsombud för barn och unga placerade i familjehem (S2009/6728/ST). Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 oktober 2014.

3. Uppdrag att enligt regleringsbrevet för 2013 (S2012/8855/SAM) närmare följa utvecklingen av enskildas klagomål mot bakgrund av den förändring av regelverk och ansvarsförhållanden som genomfördes i samband med patientsäkerhetslagens (2010:659) ikraftträdande. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 oktober 2015.

4. Uppdrag  att enligt delar av uppdrag nr 12 under området individ- och familjeomsorg i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2011 (S2010/9174/SK) genomföra en samlad nationell tillsyn inom området våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld (Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 1 februari 2014.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

8:2

Inspektionen för vård och omsorg (Ramanslag)

Disponeras av Inspektionen för vård och omsorg648 674
ap.1Inspektionen för vård och omsorg (ram)648 674

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
8:2 Inspektionen för vård och omsorg
ap.119 6103 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)65 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)65 217
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Inspektionen för vård och omsorgs räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-2554 473
2014-02-2554 473
2014-03-2554 473
2014-04-2554 473
2014-05-2554 473
2014-06-2554 473
2014-07-2554 473
2014-08-2554 473
2014-09-2554 473
2014-10-2554 473
2014-11-2554 473
2014-12-2549 471
Summa648 674
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Inspektionen för vård och omsorgs disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:2 ap.1Inspektionen för vård och omsorg

6

Avgifter och bidrag

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Beräknad budget för avgiftsbelagdverksamhet där intäkterna ej disponeras
Vitesförelägganden27140015 50011 5004 0004 000
Blodverksamhet2552001 000500500500
Vävnads- och cellverksamhet2552001 000500500500
Summa0017 50012 5005 0005 000
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Gabriel Wikström
Astrid Hofslagare
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Socialutskottet
Riksrevisionen
Socialstyrelsen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret