Socialdepartementet


Regeringsbeslut
III:13

2014-12-18
S2014/8929/SAM (delvis)
Alkoholsortimentsnämnden
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Alkoholsortimentsnämnden
Riksdagen har beslutat om Alkoholsortimentsnämndens verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 9, bet. 2014/15:SoU1, rskr. 2014/15:71).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Alkoholsortimentsnämnden och nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

6:1

Alkoholsortimentsnämnden (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet234
ap.2Alkoholsortimentsnämnden - del till KAMK (ram)234

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
6:1 Alkoholsortimentsnämnden
ap.273 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Kammarkollegiets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-2520
2015-02-2520
2015-03-2520
2015-04-2520
2015-05-2520
2015-06-2520
2015-07-2520
2015-08-2520
2015-09-2520
2015-10-2520
2015-11-2520
2015-12-2514
Summa234
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kammarkollegiets disposition enligt detta regleringsbrev är:
6:1 ap.2Alkoholsortimentsnämnden - del till KAMK
På regeringens vägnar
Gabriel Wikström
Andreas Johansson
Likalydande till

Kammarkollegiet
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagens socialutskott
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Systembolaget AB

Senast uppdaterad: