Socialdepartementet


Regeringsbeslut
II:10

2014-12-18
S2014/8929/SAM (delvis)
Myndigheten för internationella adoptionsfrågor
Box 308
10126 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Myndigheten för internationella adoptionsfrågor
Riksdagen har beslutat om Myndigheten för internationella adoptionsfrågors verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 9, bet. 2014/15:SoU1, rskr. 2014/15:71).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Myndigheten för internationella adoptionsfrågor och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

Myndigheten för internationella adoptionsfrågor ska redovisa prognoser för 2015–2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoser lämnas senast:

20 februari

5 maj

27 juli

26 oktober

3

Uppdrag

Nya uppdrag

Kunskapsbehov och kunskapsluckor

1. Myndigheten för internationella adoptionsfrågor ska redovisa och motivera vilka kunskapsbehov och kunskapsluckor som myndigheten bedömer vara av störst strategisk betydelse för Sverige på området internationella adoptioner. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 september 2015. Ett jämställdhets- respektive barnperspektiv ska beaktas. Samråd ska ske med Socialstyrelsen och med andra aktörer som myndigheten finner relevanta.

Jämställdhetsintegrering

2. Myndigheten för internationella adoptionsfrågor ska redovisa en plan för hur myndigheten avser att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att såväl verksamheten som myndighetens interna arbete och styrprocesser ska bidra till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 oktober 2015.

Pågående uppdrag

Bilaterala avtal om internationella adoptioner

1. Uppdrag rörande bilaterala avtal om internationella adoptioner (S2014/6315/FST). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 mars 2015. Kostnaderna för uppdraget ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 5:2 Insatser för att förverkliga konventionen om barnets rättigheter i Sverige.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

4:10

Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för internationella adoptionsfrågor21 905
ap.1Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (ram)15 238
ap.2Ansvar för vissa familjefrågor (ram)6 667

Villkor för anslag 4:10

ap.1 Myndigheten för internationella adoptionsfrågor

Av myndighetens förvaltningsanslag får högst 1 800 000 kronor fördelas som statsbidrag i enlighet med förordningen (2008:1239) om statsbidrag till auktoriserade adoptionssammanslutningar och till riksorganisationer för adopterade.

ap.2 Ansvar för vissa familjefrågor

Medlen får användas efter särskilt regeringsbeslut.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
4:10 Myndigheten för internationella adoptionsfrågor
ap.14573 %0
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)300
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)600
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för internationella adoptionsfrågors räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-251 270
2015-02-251 270
2015-03-251 270
2015-04-251 270
2015-05-251 270
2015-06-251 270
2015-07-251 270
2015-08-251 270
2015-09-251 270
2015-10-251 270
2015-11-251 270
2015-12-251 268
Summa15 238
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för internationella adoptionsfrågors disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:10 ap.1Myndigheten för internationella adoptionsfrågor
På regeringens vägnar
Åsa Regnér
Jenny Munkelt
Kopia till

Statsrådsberedningen/internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementets enhet för statlig förvaltningsutveckling
Regeringskansliets enhet för statlig arbetsgivarpolitik
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Socialutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Socialstyrelsen
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet

Senast uppdaterad: