Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 12

2014-12-18
N2014/5263/FIN
N2014/5269/KLS
(delvis) m.fl.
Se bilaga 1
Sveriges geologiska undersökning
Box 670
751 28 Uppsala
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Sveriges geologiska undersökning inom utgiftsområde 24 Näringsliv
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Sveriges geologiska undersöknings verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 24, bet. 2014/15:NU1, rskr. 2014/15:68).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Sveriges geologiska undersökning (SGU) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom SGU:s ansvarsområde.

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapporteringskrav

1. SGU ska redovisa hur myndigheten arbetar med geologisk mångfald och geologiskt arv som underlag för arbetet med att exempelvis bedöma naturvärden, underlag för fysisk planering och framtagande av informationsinsatser. SGU ska även ge förslag till en utökad användning av kunskapen om geologisk mångfald och geologiskt arv. Redovisning till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) ska ske senast den 30 september 2015.

2. SGU ska mot bakgrund av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/30/EU av den 12 juni 2013 om säkerhet för olje- och gasverksamhet till havs och om ändring av direktiv 2004/35/EG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG av den 30 maj 1994 om villkoren för beviljande och utnyttjande av tillstånd för prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten, redovisa andra länders planer på och utvinning av olja och gas i anslutning till svensk kontinentalsockel och vid behov underrätta Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Redovisning ska ske till Rgeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 december 2015.

3. SGU ska sammanställa och redovisa resultat och effekter från användningen av interna forskningsmedel samt SGU:s stöd till geovetenskaplig forskning och hur dessa har kommit till användning i myndighetens verksamhet. Redovisning ska ske till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 december 2015.

4. SGU ska sammanställa och redovisa ärenden av större betydelse som handläggs inom remissverksamheten. Redovisning till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) ska ske en gång varje kvartal.

5. SGU ska redogöra för myndighetens interna och externa strategiarbete och hur detta påverkar SGU:s prioriteringar. Redogörelsen ska genomföras med beaktande av resultaten från Statskontorets myndighetsanalys på uppdrag av regeringen (dnr N2013/1614/FIN). Redovisning ska ske till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 december 2015.

6. SGU ska utveckla mål och resultatmått för kvantitet eller kvalitet för de uppgifter som framgår av myndighetens instruktion. I årsredovisningen ska resultatet kommenteras i förhållande till måluppfyllelse. Redovisning av utvecklingsarbetet ska ske till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 december 2015.

Prognostillfällen

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2015–2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Prognoserna ska redovisas

den 20 januari,

den 20 februari,

den 5 maj,

den 27 juli, samt

den 26 oktober.

2

Organisationsstyrning

Innovationspartnerskap

SGU ska bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i arbetet med det Europeiska innovationspartnerskapet för råvaror.

3

Uppdrag

Nya uppdrag

SGU ska för 2015 och 2016 sammanställa och redovisa genomförandet av de åtgärder som initierats genom Sveriges mineralstrategi (dnr N2013/972/FIN). Uppdraget ska redovisas enligt särskild överenskommelse med Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

Uppdrag lämnade i tidigare regleringsbrev

SGU ska, efter samråd med Verket för innovationssystem och Konkurrensverket, analysera hur och inom vilka delar av sitt verksamhetsområde det finns behov av utveckling och innovation. Vidare ska myndigheten identifiera möjliga vägar att lösa dessa behov, genom till exempel innovationsupphandling. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 16 februari 2015.

Uppdrag lämnade i särskilda regeringsbeslut

UppdragLämnatRedovisas senast

Uppdrag att slutföra påbörjad metodutveckling för regional materialförsörjningsplanering

Den 6 september 2013

(dnr N2013/4066/FIN)

Delredovisning den 18 december 2015

Slutredovisning den 1 mars 2017

Uppdrag att lämna förslag till hur ett system för insamling av produktionsuppgifter för entreprenadsten kan utformas

Den 12 september 2013

(dnr N2013/4153/FIN)

Delredovisning den 28 mars 2015

Slutredovisning den 18 december 2015

Uppdrag att öka kunskapen om geologins betydelse för samhällsbyggnad och tillväxt

Den 10 oktober 2013

(dnr N2013/4687/FIN)

Delredovisning den 18 december 2015

Slutredovisning den 1 mars 2017

Uppdrag att vidareutveckla och uppdatera befintlig vägledning för prövning av gruvverksamhet

Den 11 september 2014

(dnr N2014/3758/FIN)

Slutredovisning den 31 mars 2016

Uppdrag att kartlägga vilka länder som utbytet inom gruv- och mineralområdet bör fördjupas med

Den 11 september 2014

(dnr N2014/3759/FIN)

Slutredovisning den 31 september 2015

Uppdrag att bereda en ansökan om tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln att undersöka havsbotten på svensk kontinentalsockel i Östersjön

Den 30 oktober 2014

(dnr N2014/3966/FIN (delvis))

Slutredovisning den 16 mars 2015

 

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:8

Sveriges geologiska undersökning (Ramanslag)

Disponeras av Sveriges geologiska undersökning224 428
ap.1Geologisk undersökningsverksamhet m.m. (ram)224 428

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Geologisk undersökningsverksamhet m.m.

Anslaget får användas för SGU:s förvaltningsutgifter.

1:9

Geovetenskaplig forskning (Ramanslag)

Disponeras av Sveriges geologiska undersökning5 806
ap.1Geovetenskaplig forskning (ram)5 806

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Geovetenskaplig forskning

Anslaget får användas för att främja och stödja riktad geovetenskaplig grundforskning och tillämpad forskning.

1:10

Miljösäkring av oljelagringsanläggningar (Ramanslag)

Disponeras av Sveriges geologiska undersökning14 000
ap.1Oljelagringsanläggningar m.m. samt Adak-fältet (ram)14 000

Villkor för anslag 1:10

ap.1 Oljelagringsanläggningar m.m. samt Adak-fältet

Anslaget får användas för att täcka statliga kostnader för efterbehandling av tömda oljelagringsanläggningar och det statliga gruvfältet i Adak, Malå kommun.

Anläggningstillgångar som hänförs till sanerings- och miljösäkringsarbetet får finansieras från anslagsposten.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:8 Sveriges geologiska undersökning
ap.16 7333 %0
1:9 Geovetenskaplig forskning
ap.103 %0
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar
ap.1420Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/ap2015201620172018 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:9 Geovetenskaplig forskning
ap.15 0001 8001 3001 300
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)23 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)10 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Sveriges geologiska undersöknings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-2518 702
2015-02-2518 702
2015-03-2518 702
2015-04-2518 702
2015-05-2518 702
2015-06-2518 702
2015-07-2518 702
2015-08-2518 702
2015-09-2518 702
2015-10-2518 702
2015-11-2518 702
2015-12-2518 706
Summa224 428
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Sveriges geologiska undersöknings disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:8 ap.1Geologisk undersökningsverksamhet m.m.

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2013+/- 2014Int. 2015Kost. 2015+/- 2015Ack. +/- utgå. 2015
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet65-2259 9009 9000-160
Tjänsteexport1 550-8151 0001 0000735
Summa1 615-1 04010 90010 9000575
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2013+/- 2014Int. 2015Kost. 2015+/- 2015Ack. +/- utgå. 2015
Behörighet Inkomsttitlar
Avgifter enligt minerallagen (1991:45)2528020 00012 000012 00032 000
Mineralersättning25283 1731 7001 70001 7006 573
Försäljning av oljelagringsanläggningar3312000000
Avgifter enligt 5 § kontinentalsockelförordningen (1966:315)2811000000
Summa3 17321 70013 700013 70038 573
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgifter enligt minerallagen (1991:45)

Avgifter som uppbärs av SGU enligt minerallagen (1991:45) ska redovisas mot undertitel 001: Avgifter enligt minerallagen för inkomsttitel 2528: Avgifter vid Bergsstaten.

Mineralersättning

Influten mineralersättning till staten enligt minerallagen (1991:45) ska redovisas mot undertitel 002: Ersättningar enligt minerallagen för inkomsttitel 2528: Avgifter vid Bergsstaten.

Försäljning av oljelagringsanläggningar

Influtna medel från försäljning av oljelagringsanläggningar med tillhörande utrustning m.m. ska redovisas mot inkomsttitel 3312: Övriga inkomster av försåld egendom m.m. Avdrag får göras för direkta försäljningskostnader.

Avgifter enligt 5 § kontinentalsockelförordningen (1966:315)

Avgifter som uppbärs av SGU enligt 5 § kontinentalsockelförordningen ska redovisas mot inkomsttitel 2811: Övriga inkomster av statens verksamhet.

På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Lotta Lewin Pihlblad
Kopia till

Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/SAM och Internrevisionen
Utrikesdepartementet/FMR
Försvarsdepartementet/SSK och MFI
Finansdepartementet/BA
Miljödepartementet/NM och S
Utbildningsdepartementet/F
Näringsdepartementet/KLS
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Havs- och vattenmyndigheten
Naturvårdsverket
Riksgäldskontoret
länsstyrelserna

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I 12, 2014-12-18

Diarienummerförteckning

N2014/5263/FIN
N2014/5269/KLS
(delvis)
N2014/963/FIN
N2014/976/FIN
N2014/1021/FIN
N2014/1078/FIN
N2014/2890/FIN
N2014/4623/FIN

Senast uppdaterad: