Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
IV:4

2014-12-18
Ju2014/7713/KO
Ju2014/7754/KO (delvis)
Fastighetsmäklarinspektionen
Box 22034
104 22 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Fastighetsmäklarinspektionen
Riksdagen har beslutat om Fastighetsmäklarinspektionens verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 18, bet. 2014/15:CU1, rskr. 2014/15:43).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Fastighetsmäklarinspektionen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Prognoser

Fastighetsmäklarinspektionen ska redovisa prognoser för 2015–2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

20 januari

20 februari

5 maj

27 juli

26 oktober

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

2:4

Fastighetsmäklarinspektionen (Ramanslag)

Disponeras av Fastighetsmäklarinspektionen16 725
ap.1Fastighetsmäklarinspektionen (ram)16 725

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
2:4 Fastighetsmäklarinspektionen
ap.15023 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)1 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)1 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Fastighetsmäklarinspektionens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-251 394
2015-02-251 394
2015-03-251 394
2015-04-251 394
2015-05-251 394
2015-06-251 394
2015-07-251 394
2015-08-251 394
2015-09-251 394
2015-10-251 394
2015-11-251 394
2015-12-251 391
Summa16 725
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Fastighetsmäklarinspektionens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:4 ap.1Fastighetsmäklarinspektionen

6

Avgifter och bidrag

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2013+/- 2014Int. 2015Kost. 2015+/- 2015Ack. +/- utgå. 2015
Ansökningsavgifter
Prövning av ansökan om registrering som fastighetsmäklare2553001 3801 38000
Årliga avgifter
Övrig registreringsverksamhet, tillsyn, information och regler25530016 25016 25000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Prövning av ansökan om registrering som fastighetsmäklare

Avgifterna tas ut enligt fastighetsmäklarförordningen (2011:668).

Övrig registreringsverksamhet, tillsyn, information och regler

Avgifterna tas ut enligt fastighetsmäklarförordningen (2011:668).

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Fastighetsmäklarinspektionen får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin informationsverksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten. 

På regeringens vägnar
Per Bolund
Hariette Bengtzing
Kopia till

Statsrådsberedningen/IR
Justitiedepartementet/L2
Socialdepartementet/PBB
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen/RK EK
Riksdagens civilutskott
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret

Senast uppdaterad: