Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
III:6

2014-11-13
U2013/7484/SAM(delvis)
U2014/6741/UH
Lunds universitet
Box 117
22100 Lund
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Lunds universitet
Riksdagen har beslutat om Lunds universitets verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 16, bet. 2013/14:UbU1, rskr. 2013/14:104, prop. 2013/14:99 utg.omr. 16, bet. 2013/14:FiU21, rskr. 2013/14:316).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Lunds universitet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Särskilt åtagande

Universitetet ska ansvara för trafikflygarutbildning till dess att de studenter som antogs hösten 2012 har avslutat utbildningen.

Återrapportering

Av årsredovisningen ska framgå det totala antalet registrerade studenter och total kostnad för trafikflygarutbildning.

Rekryteringsmål för professorer

Under 2012–2015 ska minst 34 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

3

Uppdrag

1. Universitetet ersätts för kostnader när det gäller landstingets medverkan i grundutbildning av läkare (ALF-ersättning) i enlighet med det avtal som i juni 2003 slutits mellan staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården kompletterat med regionala avtal mellan respektive landsting och universitet.

Enligt avtalet mellan staten och vissa landsting kan universitetet inom läkarutbildningen ersättas för högst 1 232 helårsstudenter när det gäller kompensation för landstingets medverkan i grundutbildningen av läkare.

Återrapportering 

Universitetet ska senast den 25 januari 2014 lämna uppgifter till regeringen om hur ALF-ersättningen har fördelats under 2013 när det gäller lokalkostnader, lönekostnader och övriga kostnader. I årsredovisningen ska universitetet redovisa totalt antal helårstudenter på läkarutbildningen.

2. Karolinska institutet ska senast den 25 januari 2014 utbetala 1 074 000 kronor till Lunds universitet för utveckling av klinisk utbildning och forskning. Av årsredovisningen ska framgå på vilket sätt Lunds universitet har använt medlen för att utveckla verksamheten.

3. Universitetet ska varje läsår erbjuda utbildning i jiddisch.

Återrapportering 

Av årsredovisningen ska framgå antalet erbjudna platser, antalet sökande samt antalet helårsstudenter och helårsprestationer.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:5

Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Lunds universitet1 839 950
ap.1Takbelopp (ram)1 839 950

Villkor för anslag 2:5

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:6

Lunds universitet: Forskning och forskarutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Lunds universitet2 026 160
ap.6Basresurs (ram)1 926 160
ap.8Internationell forskningsanläggning (ram)100 000

Villkor för anslag 2:6

ap.6 Basresurs

Av anslaget är 3 062 000 kronor beräknat för en förstärkning av konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå.

I anslaget ingår medel för strategiska forskningsområden enligt tabellen nedan.

Strategiskt forskningsområdeBelopp i tkr
Cancer17 245
Diabetes28 741
Effekter på naturresurser24 636
Epidemiologi10 265
Klimatmodeller8 930
Nanovetenskap och nanoteknik27 715
Neurovetenskap28 741
Politiskt viktiga regioner12 318
Stamceller och regenerativ medicin29 768

ap.8 Internationell forskningsanläggning

Medel under anslagsposten får endast disponeras efter särskilt beslut av regeringen.

Från anslagsposten ska 82 000 000 kronor användas för ett ovillkorat kapitaltillskott till European Spallation Source ESS AB. Riksgäldskontoret ska därför snarast betala ut dessa medel till Lunds universitets räntekonto.

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Lunds universitet58 951
ap.4Nationellt resurscentrum i fysik (ram)1 332
ap.5Trafikflygarutbildning (ram)15 603
ap.6Omhändertagande av arkeologiska fynd (ram)2 901
ap.40Kvalitetsbaserad resursfördelning (ram)35 375
ap.62Spetsutbildning i entreprenörskap (ram)3 740

Villkor för anslag 2:65

ap.4 Nationellt resurscentrum i fysik

Medlen under anslagsposten avser verksamhet i nationellt resurscentrum i fysik under 2014. Linköpings universitet ska svara för en samordning av de verksamheter som bedrivs vid de nationella resurscentrumen i biologi, fysik respektive kemi vid Uppsala universitet, Lunds universitet respektive Stockholms universitet samt vid det egna resurscentrumet i teknik (2014/1602/S m.fl.). Lunds universitet ska samarbeta med Linköpings universitet i samordningen av verksamheterna.

2:66

Ersättningar för klinisk utbildning och forskning (Ramanslag)

Disponeras av Lunds universitet422 476
ap.2Lunds universitet (ram)422 476

Villkor för anslag 2:66

ap.2 Lunds universitet

Från anslaget utgår ersättning till vissa landsting enligt avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1010 %0
2:6 Lunds universitet: Forskning och forskarutbildning
ap.60Allt0
ap.80Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.403 %0
ap.503 %0
ap.603 %0
ap.4003 %0
ap.620Inget0
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning
ap.203 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)900 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)309 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Lunds universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-25353 573
2014-02-25353 573
2014-03-25353 640
2014-04-25353 640
2014-05-25353 640
2014-06-25353 640
2014-07-25354 307
2014-08-25354 307
2014-09-25354 307
2014-10-25354 307
2014-11-25354 307
2014-12-25354 296
Summa4 247 537
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Lunds universitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:5 ap.1Takbelopp
2:6 ap.6Basresurs
2:65 ap.4Nationellt resurscentrum i fysik
2:65 ap.5Trafikflygarutbildning
2:65 ap.6Omhändertagande av arkeologiska fynd
2:65 ap.40Kvalitetsbaserad resursfördelning
2:65 ap.62Spetsutbildning i entreprenörskap
2:66 ap.2Lunds universitet
På regeringens vägnar
Helene Hellmark Knutsson
Tina Abelin
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet, enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret

Senast uppdaterad: