Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
II:3

2014-12-19
Fö2014/125/ESL
Fö2014/2097/ESL (delvis)
Statens haverikommission
Box 12538
102 29 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens haverikommission
Riksdagen har beslutat om Statens haverikommissions verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 6, bet. 2014/15:FöU1, rskr. 2014/15:63).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Statens haverikommission och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering

1. Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2015-2019 vid nedanstånede prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket:

20 januari,

20 februari,

5 maj,

27 juli, och

26 oktober.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

2:8

Statens haverikommission (Ramanslag)

Disponeras av Statens haverikommission43 679
ap.1Statens haverikommission - del till SHK (ram)43 679

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
2:8 Statens haverikommission
ap.14 3683 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)2 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)10 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens haverikommissions räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-253 640
2015-02-253 640
2015-03-253 640
2015-04-253 640
2015-05-253 640
2015-06-253 640
2015-07-253 640
2015-08-253 640
2015-09-253 640
2015-10-253 640
2015-11-253 640
2015-12-253 639
Summa43 679
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens haverikommissions disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:8 ap.1Statens haverikommission - del till SHK
På regeringens vägnar
Anders Ygeman
Karolina Lemoine
Kopia till

Statsrådsberedningen, SAM och REV
Finansdepartementet, BA
Försvarsdepartementet, ESL
Näringsdepartementet, TE
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagens försvarsutskott
Riksdagens trafikutskott
Riksrevisionen
Försvarsmakten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Riksgäldskontoret
Transportstyrelsen
Ekonomistyrningsverket

Senast uppdaterad: