Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 7

2014-12-19
N2014/5326/TE
N2014/5334/KLS(delvis)
N2014/2644/TE
Luftfartsverket
601 79 Norrköping
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Luftfartsverket inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen har beslutat om Luftfartsverkets verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 22, bet. 2014/15:TU1, rskr. 2014/15:86).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Luftfartsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Resultatredovisning

Luftfartsverkets resultatredovisning ska delas in i verksamhetsområden. Av redovisningen ska det framgå i vilken utrsträckning myndigheten bidragit till att uppfylla de transportpolitiska målen.

I resultatredovisningen för 2015 ska särskild vikt läggas vid myndighetens verksamhet avseende forskning och innovation.

2

Organisationsstyrning

Redovisning av investeringsobjekt

I treårsplanen för perioden 2016–2018 ska Luftfartsverket, utöver vad som framgår av förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, särskilt redovisa större investeringsobjekt under treårsperioden på över 50 000 000 kronor med kostnad och tidsplan.

Utveckling av affärsmodeller

Luftfartsverket ska utveckla sina affärsmodeller för flygplatser som ägs eller kontrolleras av staten, bl.a. i syfte att uppnå ett tydligt tjänsteerbjudande och god effektivitet.

Luftfartsverket ska också redovisa en samlad beskriving av gjorda och planerade insatser för att utveckla verkets förmåga att effektivisera verksamheten med särskild inriktning på att utveckla affärsstrategier, renodla verkets produkter och tjänster samt kundanpassa sina tjänster.

3

Uppdrag

Informationssäkerhet

Luftfartsverket ska i arbetet med 2015 års risk- och sårbarhetsanalyser särskilt beakta och ananlysera informationssäkerheten i de delar av verksamheten och i de tekniska system som är nödvändiga för att myndigheten ska kunna utföra sitt arbete. I detta arbete ska även informationssäkerheten inom myndighetens ansvarsområde beaktas och analyseras. Myndigheten ska redovisa en bedömning av informationssäkerheten samt vidtagna åtgärder. Redovisningen ska vara en del av den sammanställning som görs i arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser enligt 9 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)1 500 000
- varav INVESTERING1 500 000
Belopp angivna i tkr

6

Avgifter och bidrag

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Luftfartsverkets räntabilitet ska beräknat på resultatet efter skattemotsvarighet över en konjunkturcykel uppgå till 4 procent av eget kapital.

Luftfartsverkets soliditet ska på lång siktigt uppgå till minst 15 procent.

Utdelningen ska uppgå till 15 procent av vinsten beräknat som resultatet efter skattemotsvarighet.

 

Återrapportering:

Luftfartsverket ska redovisa måluppfyllelsen beträffande de ekonomiska målen.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Den skattemotsvarighet och utdelning som Luftfartsverket ska inbetala för verksamhetsåret 2015 fastställs av regeringen i samband med fastställande av 2015 års resultat- och balansräkning.

2. Luftfartsverket får använda derivatinstrument för att skydda sig mot ränte- och valutaväxlingar i enlighet med av verket fastställd finanspolicy. Luftfartsverket får härvid inom en total ram på 2 000 000 000 kronor lämna likvid säkerhet vid utställandet av derivatinstrument. Vid valutasäkring ska Luftfartsverket ge Riksgäldskontoret möjlighet att lämna anbud.

3. Luftfartsverket ska informera regeringen om eventuella ändringar i verkets finanspolicy.

4. Luftfartsverket får under 2015 besluta om och genomföra de investeringar som framgår av den investeringsplan som riksdagen godkänt (prop. 2014/15:1, utg.omr. 22, bet. 2014/15:TU1, rskr. 2014/15:86).

5. Luftfartsverket får placera likvida medel på räntebärande konto hos Riksgäldskontoret, i affärsbank, i statsgaranterade skuldebrev, i certifikat hos motpart som är helägd av staten eller med kreditvärdighet motsvarande kategori K1 och i obligationer hos motpart som är helägd av staten eller med kreditvärdighet A (S&P) och A2 (Moody's). Vid placeringar ska Riksgäldskontoret ges möjlighet att lämna anbud.

6. Luftfartsverket ska i samband med den ordinarie kvartalsrapporteringen till regeringen redovisa omfattningen av placeringar.

7. Luftfartsverket får teckna borgensförbindelser för krediter upp till 100 000 000 kronor till förmån för LFV Holding AB avseende finansiella åtaganden i bolagsgruppen.

8. Luftfartsverket får teckna aktier eller ge aktieägartillskott till LFV Holding AB inom en ram på högst 150 000 000 kronor.

9. Luftfartsverket får förvärva aktier eller andelar i eller bilda företag samt sälja aktier eller andelar i eller avveckla företag inom ramen för den egna verksamheten efter godkännande från regeringen.

10. Luftfartsverket får teckna ansvarsförsäkring hos enskilt försäkringsföretag.

11. Luftfartsverket ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Luftfartsverket ska betala totalt 19 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift för två abonnemang inom detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB.

På regeringens vägnar
Anna Johansson
Anita Wetterlöf Ajaxon
Kopia till

Riksdagen, trafikutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet
Finansdepartementet, BA och FMA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Försvarsmakten
Statens tjänstepensionsverk
Trafikverket
Trafikanalys
Transportstyrelsen
Sveriges Kommuner och Landsting

Senast uppdaterad: