Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
III:8

2014-12-22
U2014/6005, 7556/UH
U2014/7521/SAM (delvis)
Göteborgs universitet
Box 100
405 30 Göteborg
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Göteborgs universitet
Riksdagen har beslutat om Göteborgs universitets verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 16, bet. 2014/15:UbU1, rskr. 2014/15:90).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Göteborgs universitet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Nordiskt Informationscenter för medie- och kommunikationsforskning

Nordiskt Informationscenter för medie- och kommunikationsforskning (Nordicom) har till uppgift att sprida information om medie- och kommunikationsforskning i de nordiska länderna samt att ansvara för grundläggande dokumentation av medieutvecklingen i Sverige. Av årsredovisningen för Göteborgs universitet ska i fråga om Nordicom framgå datainsamling, publicerade skrifter, kvalitetssäkring, uppgifter om användningen av Nordicoms material, kostnader för genomförande av Mediebarometern och försäljningsintäkter samt totala kostnader för verksamheten. Medel för Nordicom finns anvisade under utgiftsområde 17, anslag 11:2, ap. 1 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen.

I Göteborgs universitets budgetunderlag ska Nordicoms verksamhet särskilt redovisas.

Rekryteringsmål för professorer

Under 2012–2015 ska minst 40 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

3

Uppdrag

1. Göteborgs universitet ersätts för kostnader när det gäller landstingets medverkan i utbildning av läkare (ALF-ersättning) i enlighet med det avtal som i september 2014 tecknats mellan staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården (ALF-avtalet) och som senast den 1 maj 2015 ska kompletteras med regionala avtal mellan respektive landsting och universitet. 

Enligt ALF-avtalet ersätts universitetet inom läkarutbildningen för högst 1 094 helårsstudenter vilket är det minsta antal helårsstudenter som staten förväntar sig att landstinget ska ta emot för den verksamhetsintegrerade utbildningen av läkare. 

Återrapportering

Göteborgs universitet ska senast den 25 januari 2015 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) lämna uppgifter om hur ALF-ersättningen har fördelats under 2014 när det gäller lokalkostnader, lönekostnader och övriga kostnader. I årsredovisningen ska universitetet redovisa det totala antalet helårsstudenter på läkarutbildningen. 

Universitetet ska i årsredovisningen för 2015 lämna uppgifter om hur ALF-ersättningen har fördelats under 2015 när det gäller lokalkostnader, lönekostnader och övriga kostnader. I årsredovisningen ska universitetet redovisa det totala antalet helårsstudenter på läkarutbildningen.

2. Universitetet ersätts för kostnader när det gäller landstingets medverkan i grundutbildning av tandläkare (TUA-ersättning) i enlighet med det avtal som i augusti 2004 slutits mellan staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av tandläkare, odontologisk forskning och utveckling av tandvården kompletterat med regionala avtal mellan respektive landsting och universitet.

Enligt avtalet mellan staten och vissa landsting kan universitetet inom tandläkarutbildningen ersättas för högst 426 helårsstudenter när det gäller kompensation för landstingets medverkan i grundutbildningen av tandläkare.

Återrapportering

Universitetet ska senast den 25 januari 2015 lämna uppgifter till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) om hur TUA-ersättningen har fördelats under 2014 när det gäller lokalkostnader, lönekostnader och övriga kostnader. I årsredovisningen ska universitetet redovisa totalt antal helårstudenter på tandläkarutbildningen.

3. Karolinska institutet ska senast den 25 januari 2015 utbetala 938 000 kronor till Göteborgs universitet för utveckling av klinisk utbildning och forskning. Av årsredovisningen ska framgå på vilket sätt Göteborgs universitet har använt medlen för att utveckla verksamheten.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:7

Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Göteborgs universitet1 904 968
ap.1Takbelopp (ram)1 904 968

Villkor för anslag 2:7

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:8

Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Göteborgs universitet1 455 286
ap.7Basresurs (ram)1 455 286

Villkor för anslag 2:8

ap.7 Basresurs

Av anslaget är 3 083 000 kronor beräknat för en förstärkning av konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå.

I anslaget ingår 20 674 000 kronor för det strategiska forskningsområdet Vårdvetenskap.

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Göteborgs universitet25 579
ap.7Nationellt resurscentrum i matematik (ram)4 955
ap.41Kvalitetsbaserad resursfördelning (ram)16 858
ap.50Spetsutbildning i entreprenörskap (ram)3 766

2:66

Ersättningar för klinisk utbildning och forskning (Ramanslag)

Disponeras av Göteborgs universitet512 892
ap.3Göteborgs universitet (ram)436 768
ap.7Göteborgs universitet (ram)76 124

Villkor för anslag 2:66

ap.3 Göteborgs universitet

Från anslaget utgår ersättning till vissa landsting enligt avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.

ap.7 Göteborgs universitet

Från anslaget utgår ersättning till vissa landsting enligt avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av tandläkare, odontologisk forskning och utveckling av tandvård.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1010 %0
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå
ap.70Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.703 %0
ap.4103 %0
ap.5003 %0
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning
ap.303 %0
ap.703 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå
2:8 ap.92:8 ap.7100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2014 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2015 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå
ap.9ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)725 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Göteborgs universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-25324 894
2015-02-25324 894
2015-03-25324 894
2015-04-25324 894
2015-05-25324 894
2015-06-25324 894
2015-07-25324 894
2015-08-25324 894
2015-09-25324 894
2015-10-25324 894
2015-11-25324 894
2015-12-25324 891
Summa3 898 725
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Göteborgs universitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:7 ap.1Takbelopp
2:8 ap.7Basresurs
2:65 ap.7Nationellt resurscentrum i matematik
2:65 ap.41Kvalitetsbaserad resursfördelning
2:65 ap.50Spetsutbildning i entreprenörskap
2:66 ap.3Göteborgs universitet
2:66 ap.7Göteborgs universitet
På regeringens vägnar
Helene Hellmark Knutsson
Lars Olof Mikaelsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet, ESA
Finansdepartementet, BA
Kulturdepartementet, MFI
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer