Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:7

2014-12-22
Ju2014/7877/DOM
Ju2014/7900/PO (delvis)
Gentekniknämnden
KI Science Park, Fogdevreten 2A
171 65 Solna
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Gentekniknämnden
Riksdagen har beslutat om Gentekniknämndens verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 4, bet. 2014/15:JuU1, rskr. 2014/15:77).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Gentekniknämnden och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål

Tyngdpunkten i nämndens verksamhet ska ligga på arbetet med att följa, och informera allmänheten om, utvecklingen inom gentekniken på ett sätt som upprätthåller intresset för etiska frågor och stimulerar den allmänna debatten.

Återrapportering

Nämnden ska särskilt redovisa och kommentera vilka åtgärder som vidtagits och planeras för informationsverksamheten.

Prognoser

Gentekniknämnden ska redovisa prognoser för 2015-2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. 

20 februari
27 juli
26 oktober

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:9

Gentekniknämnden (Ramanslag)

Disponeras av Gentekniknämnden5 287
ap.1Gentekniknämnden (ram)5 287

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:9 Gentekniknämnden
ap.11593 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)532
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Gentekniknämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-25441
2015-02-25441
2015-03-25441
2015-04-25441
2015-05-25441
2015-06-25441
2015-07-25441
2015-08-25441
2015-09-25441
2015-10-25441
2015-11-25441
2015-12-25436
Summa5 287
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Gentekniknämndens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:9 ap.1Gentekniknämnden

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Gentekniknämnden undantas från kraven enligt 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. I årsredovisningen ska nämnden dock översiktligt ange hur verksamheten bedrivits.

2. Gentekniknämnden ska inte finansiera investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten med lån i Riksgäldskontoret enligt kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188). Sådana investeringar ska i stället finansieras från anslaget 1:9 Gentekniknämnden.

På regeringens vägnar
Anders Ygeman
Carolina Östgren
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Finansdepartementet, Budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Landsbygdsdepartementet, Djur- och livsmedelsenheten
Landsbygdsdepartementet, Skogs- och lantbruksenheten
Miljödepartementet, Kemikalieenheten
Näringsdepartementet, Forskning, innovation och näringsutveckling
Riksdagen, Justitieutskottet
Riksdagen, Jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret

Senast uppdaterad: