Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
I:16

2014-12-22
Ku2014/2121/RFS (delvis)
Institutet för språk och folkminnen
Box 135
751 04 Uppsala
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Institutet för språk och folkminnen
Riksdagen har beslutat om Institutet för språk och folkminnens verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 17, bet. 2014/15:KrU6, rskr. 2014/15:96).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Institutet för språk och folkminnen och nedan angivna anslag.

Ett levande kulturliv är en del av välfärden och demokratin. Regeringens kulturpolitiska ambition är att skapa förutsättningar för konstnärlig frihet samt kvalitet, tillgänglighet och delaktighet i kulturlivet.

Kulturarvet är en del av vår samtid och framtid. Regeringens ambition är att skapa förutsättningar för ett levande kulturarv som bidrar till fördjupad samhörighet människor emellan samt mellan människor och miljö.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår i bestämmelserna i 3 kap. i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

Insatser för nationella minoritetsspråk

Institutet för språk och folkminnen ska i årsredovisningen för 2015 särskilt redovisa hur medlen från anslag 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter har använts för att bedriva språkvårdande verksamhet för de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romani chib samt revitaliseringsinsatser i enlighet med förordningen (2010:21) om statsbidrag för insatser till stöd för de nationella minoritetsspråken. Myndigheten ska senast den 3 februari 2016 även redovisa detta i en särskild rapport till Länsstyrelsen i Stockholms län och till Sametinget.

Lokalkostnader

Institutet för språk och folkminnen ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2015 enligt följande:

 • hyra
 • el och uppvärmning
 • reparationer och underhåll
 • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Prognoser 2015–2019

Institutet för språk och folkminnen ska redovisa utgiftsprognoser för 2015–2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

 • 20 februari
 • 5 maj
 • 26 oktober

Sponsringsintäkter

Institutet för språk och folkminnen ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen. 

Bidragsintäkter

Institutet för språk och folkminnen ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet

Institutet för språk och folkminnen ska redovisa hur myndigheten har använt eller fördelat medlen från anslag 1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet. Redovisningen ska omfatta

 • vilka strategiska prioriteringar som legat till grund vid användningen eller fördelningen av medel,
 • vilka insatser som finansierats eller delfinansierats av anslaget under året,
 • på vilket sätt insatserna förväntas bidra till kulturområdets utveckling, samt
 • en resultatbedömning av genomförda insatser.

Institutets omorganisering

Institutet för språk och folkminnen ska redovisa utfall och konsekvenser till följd av beslutet om omorganisation av verksamheten.

Immateriellt kulturarv

Institutet för språk och folkminnen ska redovisa hur arbetet med tillämpningen av Unescos konvention om tryggandet av det immateriella kulturarvet utvecklats och hur samarbetet med övriga myndigheter och aktörer fortlöpt.

Umeå Europas kulturhuvudstad 2014

Institutet för språk och folkminnen ska redovisa genomförda projekt och aktiviteter i samarbete med Umeå kulturhuvudstad 2014. En slutredovisning ska lämnas senast den 1 mars 2015 till Regeringskansliet (Kulturdepartementet). Kopia ska lämnas till Statens kulturråd.

3

Uppdrag

Traditionell småskalig matkultur

Institutet för språk och folkminnen ska i samverkan med Statens Jordbruksverk, Riksantikvarieämbetet och Sametinget under 2015–2018 främja ett levande och dynamiskt kulturarv kopplat till mat- och livsmedelsframställning. Myndigheterna ska tillsammans synliggöra, ta till vara och utveckla bl.a. traditionell kunskap, mångfald av växtsorter och husdjursraser, kulturmiljöer och landskap. Befintliga uppgifter enligt instruktion samt myndigheternas pågående verksamheter inom områdena ska utgöra bas för genomförandet. Uppdraget ska genomföras i nära dialog med berörda aktörer och ta sin utgångspunkt i befintliga samarbetsstrukturer. Senast den 8 maj 2015 ska Jordbruksverket redovisa till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) hur det gemensamma arbetet kommer att läggas upp. Uppdraget ska delredovisas av Jordbruksverket efter samråd med övriga myndigheter senast den 5 maj 2017 och slutredovisas senast den 26 april 2019.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

1:4

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet (Ramanslag)

Disponeras av Institutet för språk och folkminnen1 221
ap.11Institutet för språk och folkminnen (ram)1 221

3:4

Institutet för språk och folkminnen (Ramanslag)

Disponeras av Institutet för språk och folkminnen57 993
ap.1Institutet för språk och folkminnen (ram)57 993

Villkor för anslag 3:4

ap.1 Institutet för språk och folkminnen

Av anslaget får högst 200 000 kronor användas för bidrag till terminologiskt arbete.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet
ap.11373 %0
3:4 Institutet för språk och folkminnen
ap.11 7403 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)4 500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)4 617
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Institutet för språk och folkminnens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-254 935
2015-02-254 935
2015-03-254 935
2015-04-254 935
2015-05-254 935
2015-06-254 935
2015-07-254 935
2015-08-254 935
2015-09-254 935
2015-10-254 935
2015-11-254 935
2015-12-254 929
Summa59 214
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Institutet för språk och folkminnens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.11Institutet för språk och folkminnen
3:4 ap.1Institutet för språk och folkminnen

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2013+/- 2014Int. 2015Kost. 2015+/- 2015Ack. +/- utgå. 2015
Avgiftsbelagd verksamhet
Avgiftsintäkter003 00003 0003 000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

För avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.

På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Claes Eriksson
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Statsrådsberedningen/Gransk
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK EKOL
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Myndigheten för kulturanalys
Länsstyrelsen i Stockholms län
Umeå kommun

Senast uppdaterad: