Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
I:7

2014-12-19
Fö2014/125/ESL (delvis)
Fö2014/357/SUND (delvis)
Fö2014/368/SUND m.fl.
Se bilaga 1
Försvarsunderrättelsedomstolen
Box 1097
16425 Kista
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Försvarsunderrättelsedomstolen
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Försvarsunderrättelsedomstolens verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 6, bet. 2014/15:FöU1, rskr. 2014/15:63).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Försvarsunderrättelsedomstolen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2015–2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket:

20 januari,

20 februari,

5 maj,

27 juli, samt

26 oktober.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:13

Försvarsunderrättelsedomstolen (Ramanslag)

Disponeras av Försvarsunderrättelsedomstolen7 815
ap.1Försvarsunder.domst. - del till FUD (ram)7 815

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:13 Försvarsunderrättelsedomstolen
ap.12343 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)2 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)1 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Försvarsunderrättelsedomstolens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-25651
2015-02-25651
2015-03-25651
2015-04-25651
2015-05-25651
2015-06-25651
2015-07-25651
2015-08-25651
2015-09-25651
2015-10-25651
2015-11-25651
2015-12-25654
Summa7 815
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försvarsunderrättelsedomstolens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:13 ap.1Försvarsunder.domst. - del till FUD

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Försvarsunderrättelsedomstolen får i myndighetens årsredovisning och i inrapportering i statsredovisningssystemet frångå de regler i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag och förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring samt de med stöd av förordningarna meddelade föreskrifterna som medför att sekretessbelagda uppgifter kan utläsas i rapporterna.

Den information som bedöms omfattas av sekretess ska redovisas i särskild ordning.

På regeringens vägnar
Peter Hultqvist
Jonas Brännström
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, Ba
Försvarsdepartementet, RS, ESL
Riksdagen, FöU
Riksrevisionen
Justitiedepartementet, DOM
Förvaltningsavdelningen, RK EK
Domstolsverket
Domarnämnden
Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens servicecenter
Sveriges advokatsamfund

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I:7, 2014-12-19

Diarienummerförteckning

Fö2014/125/ESL (delvis)
Fö2014/357/SUND (delvis)
Fö2014/368/SUND
Fö2014/2097/ESL (delvis)

Senast uppdaterad: