Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:6

2014-12-22
Ju2014/7876/DOM
Ju2014/7900/PO (delvis)
Domarnämnden
Box 2330
10318 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Domarnämnden
Riksdagen har beslutat om Domarnämndens verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 4, bet. 2014/15:JuU1, rskr. 2014/15:77).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Domarnämnden och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål

Domarnämnden ska verka för att allmänna domstolar, allmänna förvaltningsdomstolar, specialdomstolar och hyres- och arrendenämnder kan rekrytera domare respektive hyresråd som tillhör de skickligaste och för yrket mest lämpade juristerna.

Prognoser

Domarnämnden ska redovisa prognoser för 2015–2019 senast den 20 februari, 5 maj, 27 juli och 26 oktober. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:17

Domarnämnden (Ramanslag)

Disponeras av Domarnämnden7 739
ap.1Domarnämnden (ram)7 739

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:17 Domarnämnden
ap.12323 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)710
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)710
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Domarnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-25645
2015-02-25645
2015-03-25645
2015-04-25645
2015-05-25645
2015-06-25645
2015-07-25645
2015-08-25645
2015-09-25645
2015-10-25645
2015-11-25645
2015-12-25644
Summa7 739
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Domarnämndens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:17 ap.1Domarnämnden
På regeringens vägnar
Anders Ygeman
Carolina Östgren
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Socialdepartementet, Enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Finansdepartementet, Budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Justitieutskottet
Riksrevisionen
Domstolsverket
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket

Senast uppdaterad: