Socialdepartementet


Regeringsbeslut
II:11

2014-12-18
S2014/8929/SAM (delvis)
Barnombudsmannen
Box 22106
10422 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Barnombudsmannen
Riksdagen har beslutat om Barnombudsmannens verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 9, bet. 2014/15:SoU1, rskr. 2014/15:71).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Barnombudsmannen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering

Barnombudsmannen ska återrapportera de viktigaste prioriteringarna och insatserna under året i förhållande till sitt uppdrag enligt lag och instruktion.

 

Prognoser

Barnombudsmannen ska redovisa prognoser för 2015–2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoser lämnas senast:

20 februari

5 maj

27 juli

26 oktober 

3

Uppdrag

Uppdrag

Barnombudsmannen ska, utifrån myndighetens uppgifter och uppdrag, redovisa och motivera vilka kunskapsbehov och kunskapsluckor som myndigheten bedömer vara av störst strategisk betydelse. Redovisningen ska utgå ifrån vad myndigheten har uppmärksammat och rapporterat i sitt arbete eller som myndigheten av andra skäl bedömer vara av strategisk betydelse. Ett köns- och jämställdhetsperspektiv ska beaktas. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 april 2015.

 

Pågående uppdrag givna i särskild ordning

1. Uppdrag att ta fram en modell för att lyssna på barn i familjehem samt genomföra en pilotundersökning (S2013/3876/FST). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 december 2015.

2. Uppdrag att utforma och sprida information till barn och unga om socialtjänsten och dess verksamhet (S2013/5139/FST). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 december 2015.

3. Uppdrag om barnrätts- och ungdomsperspektiv (U2014/3843/UC). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 mars 2017.

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

5:1

Barnombudsmannen (Ramanslag)

Disponeras av Barnombudsmannen23 910
ap.1Barnombudsmannen (ram)23 910

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
5:1 Barnombudsmannen
ap.17173 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)1 400
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)2 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Barnombudsmannens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-251 993
2015-02-251 993
2015-03-251 993
2015-04-251 993
2015-05-251 993
2015-06-251 993
2015-07-251 993
2015-08-251 993
2015-09-251 993
2015-10-251 993
2015-11-251 993
2015-12-251 987
Summa23 910
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Barnombudsmannens disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.1Barnombudsmannen
På regeringens vägnar
Åsa Regnér
Jessica Gozzi
Kopia till

Socialutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Justitiedepartementets polisenhet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Kammarkollegiet