Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
I:2

2014-12-19
Fö2014/78/MFU
Fö2014/125/ESL (delvis)
Fö2014/413/MFU m.fl.
Se bilaga 1
Försvarets materielverk
Banérgatan 62
11588 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Försvarets materielverk
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Försvarets materielverks verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 6, bet. 2014/15:FöU1, rskr. 2014/15:63).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Försvarets materielverk och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Logistikverksamhet

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa uppnådda resultat avseende logistikverksamheten, i enlighet med regeringens beslut den 28 juni 2012 (Fö nr 9).

Försvarets materielverk ska därutöver, i samverkan med Försvarsmakten, lämna kvartalsvisa redovisningar den 11 maj, 7 september, 9 november 2015 och den 22 februari 2016.

2. Stöd till regeringen inom materielförsörjning

Försvarets materielverk ska inom ramen för anslag 1:11 ap.1 Internationella materielsamarbeten och industrifrågor m.m. bedriva verksamhet inom teknik- och materielförsörjning till stöd för regeringen. Verksamheten inriktas närmare av Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

Föreskrifterna i förordningen (FFS 1985:20) om Sveriges försvarsattachéer ska i tillämpliga delar gälla också för Försvarets materielverks personal vid Sveriges ambassad i Amerikas Förenta Stater.

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa genomförda verksamheter och kostnadsutfall för anslag 1:11 ap.1 Internationella materielsamarbeten och industrifrågor m.m.. Av redovisningen ska framgå en jämförelse med de två senast föregående åren.

Försvarets materielverk ska, i budgetunderlaget för 2016, redovisa budget för anslag 1:11 ap.1 Internationella materielsamarbeten och industrifrågor m.m..

3. Certifieringsorgan för säkerhet i IT-produkter

Försvarets materielverk ska inom ramen för anslag 1:11 ap. 2 Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter fungera som nationellt certifieringsorgan inom IT-säkerhetsområdet. Certifieringsorganet ska samverka internationellt för att effektivisera metodiken för evaluering och certifiering. Certifieringsorganet ska ge stöd och råd vid utnyttjande av standarden Common Criteria för kravspecifikation samt vara Sveriges signatär och representant inom den internationella överenskommelsen för ömsesidigt erkännande av certifiering av IT-säkerhetsprodukter, Common Critera Recognition Arrangement (CCRA).

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa uppnått resultat avseende certifieringsverksamheten samt kostnaderna för detta. Myndigheten ska även redovisa intäkterna från sålda certifieringstjänster.

Försvarets materielverk ska, i budgetunderlaget för 2016, redovisa budget för anslag 1:11 ap.2 Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter.

4. Överlåtelse till annan huvudman

Återrapportering

Försvarets materielverk ska inom försvarslogistikområdet, inför ett eventuellt beslut om överlåtelse av verksamhet till annan huvudman, redovisa på vilka grunder sådan överlåtelse bedöms effektiv.

5. Säkerhetsskyddsavtal

Försvarets materielverk ska stödja Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) i dess arbete med förhandlingar om allmänt säkerhetsskyddsavtal med andra länder.

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa omfattningen av stödet till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) uttryckt i antal säkerhetsskyddsavtal och sammanlagda antalet arbetsdagar som verksamheten har krävt under budgetåret 2015. Av redovisningen ska framgå en jämförelse med de två senast föregående åren.

6. Små och medelstora företag

Försvarets materielverk ska, med iakttagande av affärsmässighet, tillvarata små och medelstora företags kompetens och möjligheter att på lika villkor kunna delta i upphandlingar och komma i fråga för beställningar.

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa vidtagna åtgärder avseende små och medelstora företag och resultatet av arbetet.

7. Försvarsunderrättelseproduktion

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa vilka uppdragsgivare myndigheten har rapporterat till och i vilken utsträckning uppgifterna har kunnat lösas.

8. Prognoser

Försvarets materielverk ska redovisa prognoser för 2015–2019 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket den 20 januari, 20 februari, 5 maj, 27 juli samt 26 oktober.

9. Transparens

Försvarets materielverk ska bedriva sin verksamhet på sådant sätt att den bidrar till ökad transparens inom myndighetens verksamhetsområde.

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa vilka aktiva åtgärder som vidtagits för ökad transparens inom myndighetens ansvarsområde samt vilken effekt åtgärderna haft. Försvarets materielverk ska även redovisa vilka krav på regelefterlevnad och bekämpning av korruption som ställs på de företag som myndigheten samarbetar och ingår avtal med samt vilka aktiviteter som vidtagits för att den egna myndighetens personal ska kunna verka för regelefterlevnad och bekämpande av korruption.

2

Organisationsstyrning

10. Effektivitet och god hushållning

Försvarets materielverk ska fortsätta arbetet med att utveckla resultatindikatorer och nyckeltal för att förbättra redovisningen av verksamheten.

11. Tjänsteexport

Återrapportering

Försvarets materielverk ska lämna en resultatrapport över samtliga kostnader och intäkter i tjänsteexportverksamheten.

12. Kompetensförsörjning

Återrapportering

Försvarets materielverk ska följa upp myndighetens kompetensförsörjningsstrategi. Verksamheten ska analyseras och kommenteras. Av redovisningen ska framgå hur den förändring som myndigheten genomgår till följd av omdaningen av försvarslogistiken påverkar kompetensförsörjningen.

13. Överklagande av upphandling

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa antalet överklaganden från tappande part efter tilldelningsbeslut, grund för överklagande, utgång av det enskilda ärendet samt eventuella konsekvenser för svenska staten.

14. Rapporteringsskyldighet

Försvarets materielverk ska, om möjligt, inom 24 timmar från mötets avslutande lämna en skriftlig rapport till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) från de internationella högnivåmöten som representanter från myndigheten deltagit i.

3

Uppdrag

15. Nedbrytning av intäkter och driftskostnader

Försvarets materielverk ska redovisa en nedbrytning av intäkter från avgifter för varor och tjänster per kund. Intäkter från Försvarsmakten ska även redovisas per stridskraft.

Försvarets materielverk ska redovisa övriga driftskostnader för de varor och tjänster som upphandlas per kund.

16. Materieluppföljning

Försvarets materielverk ska i årsredovisningen för 2015 redovisa en uppföljning av pågående större anskaffningar. Redovisningen ska omfatta de anskaffningar som regeringen specificerat i Försvarsmaktens regleringsbrev för budgetåret 2015.

Redovisningen ska inkludera:
- en ekonomisk uppföljning av vad Försvarets materielverk fakturerat Försvarsmakten samt vad som utbetalats från Försvarets materielverk till leverantör/leverantörer för respektive anskaffning,

- vilka leveranser per anskaffning som mottagits från leverantör/leverantörer respektive genomförts till Försvarsmakten samt

- väsentliga avvikelser från ursprunglig produktionsplan.

Redovisningen ska omfatta de anskaffningar som regeringen specificerat i Försvarsmaktens regleringsbrev för budgetåret 2015.

17. Ledtider för materielförsörjningen

Ledtiderna från att materiel beställs tills dess att den är operativt tillgänglig för krigsförbanden ska kortas.

Försvarets materielverk ska stödja Försvarsmakten i dess arbete med att, med utgångspunkt i relevanta, generella och tydligt definierbara tidpunkter, mäta och redovisa ledtiderna i materielförsörjningen. I uppgiften ingår också att fastställa och redovisa vilka ledtider som respektive myndighet är ansvarig för.

18. Beställningsbemyndigande

Försvarets materielverk ska stödja Försvarsmakten att särredovisa de utomstatliga respektive inomstatliga åtagandena inom de bemyndiganderamar som Försvarsmakten redovisar i enlighet med vad som anges i förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

19. Investeringsplanering

Försvarets materielverk ska bistå med underlag avseende materielinvesteringar för tiden efter 2016, i enlighet med Regeringskansliets (Försvarsdepartementet) närmare bestämmande.

20. Stöd under det svenska ordförandeskapet i Nordefco 2015

Försvarets materielverk ska, i samverkan med Försvarsmakten, stödja Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) i genomförandet av det svenska ordförandeskapet i Nordefco 2015. Kostnader i samband med dessa aktiviteter ska belasta anslag 1:11 ap.1 Internationella materielsamarbeten och industrifrågor m.m..

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:11

Internationella materielsamarbeten, industrifrågor m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Försvarets materielverk68 131
ap.1Internationella materielsamarbeten och industrifrågor m.m. (ram)54 309
ap.2Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter (ram)13 822

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Internationella materielsamarbeten och industrifrågor m.m.

Anslagsposten disponeras av Försvarets materielverk för tillhandahållande av resurser inom teknik- och materielförsörjning för stöd till regeringen. Inom ovan nämnda område får anslaget användas till Försvarets materielverks förvaltningskostnader.

ap.2 Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter

Anslagsposten disponeras av Försvarets materielverk för arbete med en nationell certifieringsordning för säkerhet i IT-produkter och system. Detta innefattar att verka som nationellt certifieringsorgan samt signatär för säkerhet i IT-produkter samt genomförande av certifieringstjänster.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:11 Internationella materielsamarbeten, industrifrågor m.m.
ap.11 6293 %0
ap.24153 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)530 000
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)12 000 000
- varav ÖVRIGT12 000 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Försvarets materielverks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-255 678
2015-02-255 678
2015-03-255 678
2015-04-255 678
2015-05-255 678
2015-06-255 678
2015-07-255 678
2015-08-255 678
2015-09-255 678
2015-10-255 678
2015-11-255 678
2015-12-255 673
Summa68 131
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försvarets materielverks disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:11 ap.1Internationella materielsamarbeten och industrifrågor m.m.
1:11 ap.2Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2013+/- 2014Int. 2015Kost. 2015+/- 2015Ack. +/- utgå. 2015
Avgiftsbelagd verksamhet
Materielförsörjning-122 479-142 16720 332 50020 332 5000-264 646
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

För myndighetens certifiering av IT-produkter ska avgifterna beräknas upp till full kostnadstäckning.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgiftsinkomsterna, inklusive tjänsteexport, disponeras av myndigheten.

Myndigheten får ta ut avgifter för andrahandsuthyrning av lokaler.

Det ackumulerade överskottet ska kunna bland annat användas för att finansiera omställningskostnader med anledning prop 2011/12:86 En effektivare försvarslogistik.

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras422
Belopp angivna i tkr

Villkor

1. Under anslaget 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar har beräknats 422 000 kronor som av Försvarsmakten ska utbetala till Försvarets materielverk för tillsyn över efterlevnaden av förordningen (1993:1067) om elektromagnetisk kompatibilitet samt föreskrifter meddelade med stöd av förordningen.

2. Försvarets materielverk får disponera inkomster i form av viten, skadestånd och räntor hänförliga till kommersiella avtal samt inkomster till följd av överenskommelser med industrin i samband med utveckling och anskaffning av materiel (s.k. royalties) om högst 20 000 000 kr för ett enskilt kontrakt mellan Försvarets materielverk och industrin som berättigar till royalty. Inkomster av det senare slaget som överstiger     20 000 000 kr ska anmälas till regeringen. Regeringen kommer därefter att fatta beslut om i vilken utsträckning dessa inkomster ska disponeras av myndigheten eller till vilken inkomsttitel inkomsterna ska föras. Vidare disponeras inkomster till följd av skadestånd med anledning av brott samt inkomster i form av rättegångskostnader från annan part. Inkomster som överstiger 20 000 000 kr ska anmälas till regeringen. Regeringen kommer därefter att fatta beslut om hur dessa inkomster ska disponeras.

3. Försvarets materielverk ska i årsredovisningen redovisa de inkomster som myndigheterna disponerar i form av viten, skadestånd och räntor hänförlig till kommersiella avtal samt royalties.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Med avsteg från 25 a § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191) ska myndigheten lämna ett förslag till regeringen om hur hela överskottet ska disponeras om det ackumulerade överskottet samma år uppgår till mer än tre procent av omsättningen under räkenskapsåret.

2. Regeringen medger att Försvarets materielverk medges undantag från 7 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) avseende Elektroshopens lager, samt att detta lager ska redovisas som inte avkastningspliktigt statskapital.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Försvarets materielverk ska till Försvarsexportmyndigheten fakturera kostnadsdelning avseende utveckling, vidmakthållande och vidareutveckling av JAS 39 C/D och JAS 39 E. Beloppet ska utgöra kostnadsbidrag för utvecklingen och ombyggnationen av JAS 39 C/D till JAS 39 E, vilket ska komma Försvarsmakten till godo, samt täcka kostnader som uppstått vid Försvarsmakten och Försvarets materielverk för materiel och verksamhet förknippade med respektive försäljningar och uthyrningar.

Bestämmelsen omfattar inte hanteringen av statens återtag, se regleringsbrev för Försvarsexportmyndigheten, Villkor för avgiftsbelagd verksamhet, samt royalty till staten, se Övriga inkomster, punkt 2.

På regeringens vägnar
Peter Hultqvist
Marcus Cato
Kopia till

Riksdagen, FöU
Riksrevisionen
Utrikesdepartementet, URH
Försvarsdepartementet, SI, MFI, ESL, RS
Socialdepartementet, SFÖ
Finansdepartementet, BA
Näringsdepartementet, FIN, ITP
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK ekonomi
Försvarsmakten
Totalförsvarets forskningsinstitut
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Försvarsexportmyndigheten
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Sveriges akademikers centralorganisation SACO
Facket för service och kommunikation SEKO
Fackförbundet ST
Officersförbundet
Försvarsförbundet
Reservofficerarna
Sveriges ingenjörer

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I:2, 2014-12-19

Diarienummerförteckning

Fö2014/78/MFU
Fö2014/125/ESL (delvis)
Fö2014/413/MFU
Fö2014/907/MFU
Fö2014/1547/MFU
Fö2014/1894/MFU
Fö2014/1953/MFU
Fö2014/2011/MFU (delvis)
Fö2014/2097/ESL (delvis)

Senast uppdaterad: