Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
II:3

2014-12-22
Ju2014/7867/Å
Ju2014/7900/PO (delvis)
Åklagarmyndigheten
Box 5553
11485 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Åklagarmyndigheten
Riksdagen har beslutat om Åklagarmyndighetens verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 4, bet. 2014/15:JuU1, rskr. 2014/15:77 ).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Åklagarmyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Brottsligheten ska minska och människors trygghet ska öka. Åklagarmyndigheten ska bidra till en sådan utveckling genom att se till att de personer som har begått brott blir föremål för brottsutredning och lagföring. Som ett led i det arbetet ska myndigheten se till att utbyte av brottslig verksamhet återförs. Åklagarmyndigheten ska genom samverkan med myndigheter och andra aktörer bidra till ett effektivare rättsväsende.

Åklagarmyndigheten ska redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som myndigheten ska utföra enligt lag och annan författning. Vidare ställer regeringen följande särskilda krav på redovisningen.

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapporteringskrav

Handläggning av brottsmisstankar

Åklagarmyndigheten ska redovisa uppgifter om:

 • antal och andel misstänkta personer som har lagförts och antal och andel brottsmisstankar som har lett till lagföring,
 • genomströmningstider, inklusive uppgift om i vilken utsträckning tidsfristerna enligt lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare och 2 a § förundersökningskungörelsen (1947:948) har hållits, 
 • andel lagförda brottsmisstankar och genomströmningstider per åklagarområde,
 • antal och andel beslut i åtalsfrågan uppdelat på beslut varigenom åtal väckts, åtalsunderlåtelse meddelats - antal beslut om åtalsunderlåtelse enligt lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare ska framgå - strafföreläggande utfärdats, åtal inte väckts på grund av att brott inte kan bevisas respektive åtal inte väckts av andra skäl och
 • antal och andel beslut att inte inleda respektive antal och andel beslut att lägga ned en förundersökning - antal och andel beslut om förundersökningsbegränsning ska framgå.

Resultatutvecklingen ska analyseras och kommenteras. Väsentliga förändringar ska förklaras.

Åtgärder för att förbättra kvaliteten och effektiviteten

Åklagarmyndigheten ska samlat redovisa de iakttagelser som gjorts inom ramen för den rättsliga tillsynsverksamhet som bedrivits under 2015.

Myndigheten ska även redovisa de åtgärder som vidtagits för att förbättra kvaliteten och effektiviteten i verksamheten. Av redovisningen ska framgå vilka åtgärder som Åklagarmyndigheten vidtagit för att öka enhetligheten mellan åklagarområdena i fråga om rättstillämpning. Åklagarmyndigheten ska i detta sammanhang beskriva hur myndigheten arbetar för att ta tillvara och sprida erfarenheter i syfte att utveckla verksamheten på operativ nivå.

Särskilt om handläggningen av penningtvättsbrott och finansiering av terrorism

Åklagarmyndigheten ska, såvitt avser brott enligt lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott, penninghäleriförseelse och penninghäleri, redovisa uppgifter om:

 • antalet misstänkta personer som har lagförts,
 • antalet beslut i åtalsfrågan uppdelat på beslut varigenom åtal väckts, åtalsunderlåtelse meddelats, strafföreläggande utfärdats, åtal inte väckts på grund av att brott inte kan bevisas respektive åtal inte väckts av andra skäl, 
 • antalet beslut att inte inleda respektive antalet beslut att lägga ned en förundersökning,
 • antalet inkommande och utgående framställningar om internationellt straffrättsligt samarbete
 • antalet beslut om penningbeslag, beslag, förvar, kvarstad och förverkande i sådana ärenden och
 • antalet ärenden om dispositionsförbud uppdelade på fastställda respektive upphävda beslut.

Häktningar och restriktioner

Åklagarmyndigheten ska redovisa det totala antalet häktade personer under 2015 samt den tid som personerna varit häktade redovisade i lämpliga tidsintervall. Av redovisningen ska också framgå hur många av de häktade som varit ålagda restriktioner samt den tid som de häktade varit ålagda restriktioner redovisat i lämpliga tidsintervall. Åldersgrupperna 15-17 år respektive 18-21 år ska särredovisas. Av redovisningen ska särskilt framgå i vilken utsträckning åklagare fattat beslut om att tillåta unga häktade, dvs. de under 18 år, att ha kontakt med närstående och andra under häktningstiden.

Internationell civil krishantering och utvecklingssamarbete

Åklagarmyndigheten ska kunna bidra till internationell civil krishantering och till utvecklingssamarbete.

Åklagarmyndigheten ska redovisa vidtagna åtgärder för att säkerställa att all personal som myndigheten skickar till internationella civila krishanteringsinsatser ska vara utbildad i resolution 1325 och ha kunskap om kvinnors och mäns behov och roller i konflikt- och postkonfliktsituationer i enlighet med regeringsbeslutet UF2014/56358/UD/SP.

De finansiella villkoren för Åklagarmyndighetens deltagande i internationell civil krishantering specificeras i regleringsbrev under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd.

Prognoser

Åklagarmyndigheten ska redovisa prognoser för 2015-2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

20 januari

20 februari

5 maj

27 juli

26 oktober

2

Organisationsstyrning

Kompetensförsörjning

Åklagarmyndigheten ska redovisa hur myndigheten arbetar för att åstadkomma en kompetensförsörjning som är hållbar både på kort och lång sikt. Av redovisningen ska även framgå hur Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten samarbetar i kompetensförsörjningsfrågor.

3

Uppdrag

Samverkan mellan Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten gällande utredning och lagföring

Åklagarmyndighetens och Polismyndighetens nya organisationsstrukturer förbättrar förutsättningarna för myndigheternas fortsatta samverkan. Inom ramen för denna samverkan ska Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten gemensamt analysera och bedöma resultatet för utredning och lagföring. De insatser som myndigheterna gemensamt har vidtagit, eller som pågår, i syfte att förbättra brottsutredningsverksamheten ska också redovisas. Redovisningen ska bestå av en gemensam rapport som lämnas till regeringen senast den 31 mars 2016.

Plan för jämställdhetsintegrering

Åklagarmyndigheten ska redovisa en plan för hur myndigheten avser utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (prop. 2012/13:1 utg.omr. 13, bet. 2012/13:AU1, rskr. 2012/13:123). Planen ska innehålla identifierade utvecklingsbehov, mål och aktiviteter som myndigheten avser att vidta, samt genomföras under 2016-2018. Vidare ska planen beskriva på vilket sätt jämställdhet kan integreras och bli en del av myndighetens ordinarie verksamhet, exempelvis i myndighetens styrprocesser. Planen ska slutredovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet med kopia till Socialdepartementet) senast den 2 november 2015. Myndigheten ska lämna en delredovisning i särskild ordning den 22 februari 2018, och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015-2017. Redovisning av åtgärder och resultat ska även ske årligen i myndighetens årsredovisning.

Pågående uppdrag

Utvecklat prognosarbete

Med stöd av Brottsförebyggande rådet ska Åklagarmyndigheten i samverkan med Polismyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården samordna och utveckla prognos- och analysarbetet för att förbättra myndigheternas möjligheter att bedöma sin framtida verksamhetsvolym. Brottsförebyggande rådets bidrag ska syfta till att analysmetoden genomgående håller hög kvalitet. Utgångspunkten är att prognosmodellen ska ge en gemensam och rättvisande bild av flödet i alla brottmålsprocessens centrala delar. Myndigheterna ska lämna en gemensam årlig rapport i samband med budgetunderlagen. Rapporten ska innehålla en analys av tidigare lämnade prognoser i förhållande till det faktiska utfallet.

Användningen av vissa hemliga tvångsmedel

Åklagarmyndigheten ska i enlighet med gällande regeringsuppdrag en gång per år, före maj månads utgång, till regeringen (Justitiedepartementet) lämna en redogörelse för tillämpningen av bestämmelserna om vissa hemliga tvångsmedel.

Rapport avseende utredning och lagföring

Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten ska lämna en gemensam rapport senast den 31 mars 2015 (Ju2013/8211/PO).

Rättsväsendets informationsförsörjning

Åklagarmyndigheten har tillsammans med Polismyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Domstolsverket, Kriminalvården, Brottsförebyggande rådet, Kustbevakningen, Tullverket och Skatteverket i uppdrag att fortsätta arbetet med att samordna informationsförsörjningen i brottmålsprocessen och därigenom utveckla verksamheterna i rättsväsendet.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:3

Åklagarmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Åklagarmyndigheten1 396 032
ap.1Åklagarmyndigheten (ram)1 396 032

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:3 Åklagarmyndigheten
ap.141 8813 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)130 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)70 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Åklagarmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-25116 336
2015-02-25116 336
2015-03-25116 336
2015-04-25116 336
2015-05-25116 336
2015-06-25116 336
2015-07-25116 336
2015-08-25116 336
2015-09-25116 336
2015-10-25116 336
2015-11-25116 336
2015-12-25116 336
Summa1 396 032
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Åklagarmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:3 ap.1Åklagarmyndigheten
På regeringens vägnar
Anders Ygeman
Matilda Hultgren
Kopia till

Riksdagen, justitieutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/REV
Finansdepartementet/BA
Socialdepartementet/ESA
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Domstolsverket
Ekobrottsmyndigheten
Rikspolisstyrelsen
Kriminalvården
Brottsförebyggande rådet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Skatteverket
Tullverket

Senast uppdaterad: