Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
III:45

2014-12-22
U2014/7521/SAM (delvis)
U2014/7593/F
Institutet för rymdfysik
Box 812
981 28 Kiruna
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Institutet för rymdfysik
Riksdagen har beslutat om Institutet för rymdfysiks verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 16, bet. 2014/15:UbU1, rskr. 2014/15:90).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Institutet för rymdfysik och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Forskning och utveckling inom rymdfysik

Institutet ska för de fem senaste åren redovisa

– ämnesuppdelad årlig publiceringsstatistik och citeringsanalys, 

– antalet forskare och övrig personal inom institutets olika forskningsprogram uppdelade på kön, och

– respektive programs intäkter och kostnader, antal publikationer och antal avlagda doktorsexamina per år.

Vidare ska institutet redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för en jämnare könsfördelning inom myndigheten.

Prognoser

Institutet för rymdfysik ska redovisa prognoser för 2015–2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Prognoserna ska lämnas senast:

– den 20 februari,

– den 5 maj,

– den 27 juli, och

– den 26 oktober.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

3:7

Institutet för rymdfysik (Ramanslag)

Disponeras av Institutet för rymdfysik51 410
ap.1Institutet för rymdfysik (ram)51 410

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
3:7 Institutet för rymdfysik
ap.11 5423 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)6 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)4 400
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Institutet för rymdfysiks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-254 284
2015-02-254 284
2015-03-254 284
2015-04-254 284
2015-05-254 284
2015-06-254 284
2015-07-254 284
2015-08-254 284
2015-09-254 284
2015-10-254 284
2015-11-254 284
2015-12-254 286
Summa51 410
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Institutet för rymdfysiks disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:7 ap.1Institutet för rymdfysik

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2013+/- 2014Int. 2015Kost. 2015+/- 2015Ack. +/- utgå. 2015
Avgiftsbelagd verksamhet
Undervisning00350650-300-300
Drift av EISCAT mottagarstation002 0002 300-300-300
Lokalhyror003 3003 500-200-200
Drift av personalmatsal005001 200-700-700
Summa006 1507 650-1 500-1 500
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Helene Hellmark Knutsson
Tina Abelin
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret

Senast uppdaterad: