Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
III:44

2014-12-22
U2014/7521/SAM (delvis)
U2014/7592/F
Rymdstyrelsen
Box 4006
171 04 Solna
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Rymdstyrelsen
Riksdagen har beslutat om Rymdstyrelsens verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 16, bet. 2014/15:UbU1, rskr. 2014/15:90).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Rymdstyrelsen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Medlen till ESA:s program

Rymdstyrelsen ska redovisa omfattningen av resurser till European Space Agencys (ESA:s) obligatoriska respektive frivilliga program samt resurser till nationella och bilaterala program. Av redovisningen ska framgå programmens tidsperiod och totala resursmässiga omfattning samt respektive programs huvudsakliga innehåll och mål. Vidare ska, för respektive program, den totala svenska andelen samt utbetalningar under 2015 redovisas.

Internationella aktiviteter

Rymdstyrelsen ska redovisa och kommentera de väsentliga internationella aktiviteter och samarbeten som har initierats och bedrivits.

Prognoser

Rymdstyrelsen ska redovisa utgiftsprognoser för 2015–2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Prognoserna ska lämnas senast:

– den 20 januari,

– den 20 februari,

– den 5 maj,

– den 27 juli, och

– den 26 oktober.

3

Uppdrag

Svenska företag i rymdindustrin

En särskild redovisning av vissa uppgifter för 2014 när det gäller företag med verksamhet som anknyter till rymdområdet ska redovisas senast den 30 april 2015. Redovisningen ska innehålla uppgifter om

– antal verksamma företag,

– företagens totala omsättning och den andel av omsättningen som är relaterad till rymdområdet,

– antal anställda kvinnor och män och deras utbildningsnivå,

– tekniknivå,

– uppdragstyper, och

– fördelningen mellan försäljning till institutionella och kommersiella kunder.

Samtliga uppgifter ska redovisas för de senaste fem åren.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

3:4

Rymdforskning och rymdverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Rymdstyrelsen349 950
ap.1Rymdforskning - del till RS (ram)349 950

Villkor för anslag 3:4

ap.1 Rymdforskning - del till RS

1. Forskningsmedel till nationell verksamhet får utbetalas med högst en tolftedel av anslaget före utgången av varje månad enligt beslut som fattats av Rymdstyrelsen.

2. Anslaget får användas till att finansiera stöd för forskning och utveckling inklusive industriutvecklingsprojekt och fjärranalys inom nationella och internationella samarbeten samt annan verksamhet med anknytning till forskning och utveckling, t.ex. information, utvärderingar, konferenser och resebidrag. Anslaget får även användas för att finansiera utgifter för statsbidrag för verksamhet vid Esrange samt till utgifter för ersättning till vissa samebyar och till samefonden med anledning av verksamheten vid Esrange.

3:5

Rymdstyrelsen: Förvaltning (Ramanslag)

Disponeras av Rymdstyrelsen26 780
ap.1Rymdstyr.: Förvaltn - del till RS (ram)26 780

3:6

Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer (Ramanslag)

Disponeras av Rymdstyrelsen551 309
ap.1RS avg. t. int. org. - del till RS (ram)551 309

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet
ap.117 4983 %0
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning
ap.18033 %0
3:6 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer
ap.127 565Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap2015201620172018 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet
ap.11 000 000147 374147 374705 2522034
3:6 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer
ap.11 900 000551 309551 309797 3822021
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)600
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)1 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Rymdstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-252 232
2015-02-252 232
2015-03-252 232
2015-04-252 232
2015-05-252 232
2015-06-252 232
2015-07-252 232
2015-08-252 232
2015-09-252 232
2015-10-252 232
2015-11-252 232
2015-12-252 228
Summa26 780
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Rymdstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:5 ap.1Rymdstyr.: Förvaltn - del till RS

6

Avgifter och bidrag

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Rymdstyrelsen får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Bidragsintäkterna disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Helene Hellmark Knutsson
Tina Abelin
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret

Senast uppdaterad: