Finansdepartementet


Regeringsbeslut
I 4

2014-12-19
Fi2014/4528 (delvis)
Konjunkturinstitutet
Box 3116
10362 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Konjunkturinstitutet
Riksdagen har beslutat om Konjunkturinstitutets verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 2, bet. 2014/15:FiU2, rskr. 2014/15:79).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Konjunkturinstitutet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

 

1. Prognoser och medelfristiga kalkyler för den ekonomiska utvecklingen ska vara tillförlitliga som beslutsunderlag. Med tillförlitliga avses dels att prognoserna har hög precision givet de metoder som finns tillgängliga och saknar omotiverade systematiska fel, dels att analysen är förankrad i nationalekonomisk teori och empiri.

Myndigheten ska:

  • redovisa och analysera prognosprecisionen,
  • analysera prognosavvikelser och kommentera eventuella tendenser till systematiska fel,
  • belysa den osäkerhet som prognoserna är behäftade med,
  • redovisa hur prognoserna görs tillgängliga, och
  • redovisa hur prognosmetoderna dokumenteras.

I samband med att myndigheten presenterar sina prognoser ska en prognosjämförelse göras med andra prognosmakare, däribland regeringen. I analysen av prognosavvikelserna ska även regeringens prognosavvikelser ingå. Prognosavvikelserna ska därtill jämföras med andra prognosmakares avvikelser.

2. Myndigheten ska i samband med att den presenterar sina prognoser redovisa en prognos, med en femårig horisont, som baseras på ett antagande om att finanspolitiken endast omfattar åtgärder som redan aviserats, föreslagits eller beslutats av riksdagen eller regeringen. Prognosen ska vara väl genomarbetad och redovisningen ska vara tydlig och utförlig. Redovisningen ska bl.a. innehålla beräkningsförutsättningar och en variabeluppsättning som möjliggör jämförelser med regeringens prognoser.

3. Myndigheten ska analysera budgetutrymmet med utgångspunkt från det finanspolitiska ramverket.

4. Myndigheten ska göra en kvantitativ bedömning av de offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet. Bedömningen bör omfatta ett antal scenarier. I minst ett av dessa ska beräkningsförutsättningarna vara sådana att en jämförelse med regeringens bedömning är möjlig. Detta innebär att den medelfristiga framskrivningen som bedömningen utgår från (femårig prognoshorisont) baseras på ett antagande om att finanspolitiken endast omfattar åtgärder som redan aviserats, föreslagits eller beslutats av riksdagen eller regeringen samt att en realindexering av de offentliga utgifterna görs först för perioden därefter.

5. Myndigheten ska inom området miljöekonomi dels intensifiera utvecklingsarbetet av metoder och modeller, dels förse Regeringskansliet (Finansdepartementet) med snabbanalyser kring energi- och klimatpolitiska frågeställningar. Myndigheten ska redovisa utvecklingsinsatserna och antal tillfällen respektive antal timmar för biståndet vad gäller snabbanalyser till regeringen (Finansdepartementet).

6. Myndigheten ska förse Regeringskansliet (Finansdepartementet) med leveranser av utfalls- och prognosdata i det gemensamma databasformatet. Myndigheten ska leverera en utfallsbank anpassad för Finansdepartementets verksamhet i en FIMO-struktur. Tidpunkter för leveranserna och omfattningen av dessa bestäms i samråd med Finansdepartementet.

7. Myndigheten ska löpande informera Regeringskansliet (Finansdepartementet) i frågor som rör utveckling och införande av nya modeller och rutiner för det löpande arbetet med prognoser och medelfristiga kalkyler.

8. Myndigheten ska underhålla modellerna KIMOD och FIMO med tillhörande databaser och dokumentation. Myndigheten ska i frågor rörande utveckling och förändring av modellerna informera Regeringskansliet (Finansdepartementet) via användarråden.

9. Myndigheten ska förse Regeringskansliet (Finansdepartementet) med användarsupport och utbildning för KIMOD och EMEC.

10. Myndigheten ska i rapporten om de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen analysera bl.a. sambanden mellan arbetslöshet, sysselsättning och löner. Av särskild vikt är att analysera såväl lönenivåns som lönestrukturens samband med arbetslöshet och sysselsättning. Vid framtagandet av rapporten ska relevanta jämställdhetsaspekter beaktas. Myndigheten beslutar efter samråd med Medlingsinstitutet om rapportens utformning och publiceringstidpunkt med hänsyn till avtalsförhandlingarna.

11. Myndighetens arbete med den årliga rapporten om miljöpolitikens samhällsekonomiska aspekter ska genomföras i samråd med Naturvårdsverket. Rapporten ska bl.a. behandla den ekonomiska politikens kort- och långsiktiga effekter på riksdagens miljökvalitetsmål och på en i övrigt miljömässigt hållbar utveckling. Rapporten ska lämnas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 31 december 2015.

12. Myndigheten ska bidra till utvecklingen av den ekonomiska statistikens kvalitet, t.ex. genom att delta i olika arbetsgrupper, råd och liknande organ, samt genom att granska det statistiska underlagets kvalitet i det löpande prognos- och analysarbetet. Vid behov ska institutet föreslå utredningar och förbättringar. 

13. När myndigheten presenterar eller analyserar individbaserad statistik ska det göras uppdelat på kön, om det inte finns särskilda skäl som talar emot detta.

14. Myndigheten ska till Regeringskansliet (Finansdepartementet) lämna en skriftlig bedömning av om kriterierna enligt 5 § andra stycket lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete är uppfyllda. Bedömningen ska lämnas inom tre veckor efter det att ett sammanvägt mått på svenska hushålls och företags syn på ekonomin understigit sitt historiska medelvärde med mer än två standardavvikelser (vilket för närvarande motsvarar att myndighetens barometerindikator understigit värdet 80). En sådan bedömning ska även lämnas när systemet för stöd vid korttidsarbete tillämpats under sex månader.

15. Myndigheten ska redovisa prognoser för anslagsbelastningen avseende anslaget 1:7 Konjunkturinstitutet för 2015–2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

20 januari
20 februari
5 maj
27 juli
26 oktober

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:7

Konjunkturinstitutet (Ramanslag)

Disponeras av Konjunkturinstitutet59 918
ap.1Konjunkturinstitutet (ram)59 918

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:7 Konjunkturinstitutet
ap.11 7983 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)3 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)5 600
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Konjunkturinstitutets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-254 993
2015-02-254 993
2015-03-254 993
2015-04-254 993
2015-05-254 993
2015-06-254 993
2015-07-254 993
2015-08-254 993
2015-09-254 993
2015-10-254 993
2015-11-254 993
2015-12-254 995
Summa59 918
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Konjunkturinstitutets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:7 ap.1Konjunkturinstitutet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2013+/- 2014Int. 2015Kost. 2015+/- 2015Ack. +/- utgå. 2015
Uppdragsverksamhet
Försäljning av statistik och statistiktjänster911-8041751750107
Expertuppdrag950-8341 7101 7100116
Användarstöd och kurser306-119990187
Summa2 167-1 7571 8941 8940410
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifternas storlek i övrigt bestäms av Konjunkturinstitutet, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Myndigheten disponerar avgiftsinkomsterna.

Indrag av ackumulerat överskott

Av ackumulerat överskott har 1 967 000 kronor tillförts statens centralkonto (dnr Fi2014/711).

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Myndigheten får ta emot bidrag för sin verksamhet från forskningsråd, forskningsstiftelser, forskningsfonder, statliga myndigheter samt organ inom Europeiska unionen och Förenta nationerna. Bidragsinkomsterna disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Per Bolund
Lotta Ganeteg
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA1, BaS och EA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Finansutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Medlingsinstitutet
Naturvårdsverket