Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 3

2014-12-04
N2014/5031/FIN
N2014/5041/KLS(delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:3 Institutens strategiska kompetensmedel m.m. inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:3 Institutens strategiska kompetensmedel m.m. inom utgiftsområde 24 Näringsliv för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 24, bet. 2013/14:NU1, rskr. 2013/14:101, prop. 2014/15:2 utg.omr. 24, bet. 2014/15:FiU11, rskr. 2014/15:37).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:3

Institutens strategiska kompetensmedel m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet615 969
ap.1Institutens strategiska kompetensmedel m.m. (ram)615 969

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Institutens strategiska kompetensmedel m.m.

Utbetalas av Kammarkollegiet till RISE Research Institutes of Sweden AB halvårsvis i förskott mot rekvisition.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel m.m.
ap.118 369Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Lars Andersson
Kopia till

Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/internrevisionen
Försvarsdepartementet/MIL
Finansdepartementet/BA och KSÄ
Utbildningsdepartementet/F och UH
Landsbygdsdepartementet/ELT
Miljödepartementet/Ma
Näringsdepartementet/KLS och RS
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Verket för innovationssystem
RISE Research Institutes of Sweden AB

Senast uppdaterad: