Socialdepartementet


Regeringsbeslut
III:3

2014-11-06
S2014/7370/FS
S2014/7847/FS
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 2:3
Riksdagen har beslutat om anslaget 2:3 för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 9, bet. 2013/14:SoU1, rskr. 2013/14:125).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

2:3

Bidrag till Nordic school of public health NHV (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet20 502
ap.2Bidrag till NHV - del till Kammarkollegiet (ram)20 502

Villkor för anslag 2:3

ap.2 Bidrag till NHV - del till Kammarkollegiet

Medlen disponeras av Kammarkollegiet.

Kammarkollegiet ska senast den 15 november 2014 engångsvis utbetala 17 367 982 kronor till Nordic school of public health (NHV) i enlighet med verifikat. Beloppet motsvarar Sveriges bidrag för 2014.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
2:3 Bidrag till Nordic school of public health NHV
ap.26153 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Gabriel Wikström
Adam Sandebring
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Socialutskottet
Finansutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Nordic school of public health NHV

Senast uppdaterad: