Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 1

2014-08-21
N2014/3506/E
Energimarknadsinspektionen
Box 155
631 03 Eskilstuna
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Energimarknadsinspektionen inom utgiftsområde 21 Energi
Riksdagen har beslutat om Energimarknadsinspektionens verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 21, bet. 2013/14:NU3, rskr. 2013/14:76).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Energimarknadsinspektionen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Särskilt om prognoser

Energimarknadsinspektionen ska redovisa prognoser för 2014–2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

– 16 januari

– 21 februari

– 5 maj

– 28 juli

– 27 oktober

3

Uppdrag

PÅGÅENDE UPPDRAG

  

Genomförande av nordisk slutkundsmarknad

Regeringen har uppdragit åt Energimarknadsinspektionen att ta fram förslag till de förändringar som krävs i svensk rätt för att skapa förutsättningar för en nordisk slutkundsmarknad. Förslagen ska ta hänsyn till de resultat som har tagits fram inom ramen för de nordiska tillsynsmyndigheternas arbete med en gemensam slutkundsmarknad. Förändringarna syftar till att förenkla för elkunden och att stärka konkurrensen på elmarknaden genom att införa en modell som innebär att elhandlaren blir den centrala kontaktpunkten för elkunden. Detta är ett led i genomförandet av en gemensam nordisk slutkundsmarknad för el som syftar till att underlätta för elhandlare att etablera verksamhet över nationsgränserna. Vid genomförandet av uppdraget ska Energimarknadsinspektionen på lämpligt sätt tillvarata de kunskaper och den erfarenhet som finns hos Konsumentverket, Konkurrensverket, Affärsverket svenska kraftnät och hos andra berörda aktörer på området. Till författningsförslagen ska en fullständig konsekvensbeskrivning bifogas. Uppdraget har redovisats till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) under 2013. I den del uppdraget kan beröra ändringar i regelverket relaterade till balansansvaret ska dessa ändringar i stället redovisas senast den 28 februari 2014. Uppdraget kan enligt särskild överenskommelse mellan företrädare för Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och Energimarknadsinspektionen rapporteras vid andra tidpunkter än vad som här angivits.

Elområden

Regeringen har uppdragit åt Energimarknadsinspektionen att under 2013–2014 fortsätta arbetet med att följa upp införandet av elområden i Sverige. Analysen ska bl.a. gälla vid vilka situationer som prisskillnader uppstår, pris- och marknadsutvecklingen på både de fysiska och finansiella marknaderna, effekter för olika kunder och företag, konkurrenssituationen på elmarknaden och grossistmarknadens funktion. Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2014. Uppdraget kan enligt särskild överenskommelse mellan företrädare för Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och Energimarknadsinspektionen redovisas vid annan tidpunkt än vad som här angivits.

Nätkoder

Det tredje inremarknadspaketet för el och naturgas innebär att det införs ny unionslagstiftning i form av s.k. nätkoder. Förslag till lagstiftning har utarbetats av de europeiska transmissionsnätsföretagen och de europeiska energitillsynsmyndigheterna. Regeringen har uppdragit åt Energimarknadsinspektionen att för varje aktuell lagstiftningsenhet (nätkod) inkomma med en sammanfattning av innebörden av nätkoden. I sammanfattningen ska inkluderas en analys av vad koden förväntas få för konsekvenser för svenska konsumenter, företag och andra aktörer. Sammanfattningen ska också inkludera en bedömning av vad möjliga avsteg från koden kan innebära. Energimarknadsinspektionen ska vid behov uppdatera sammanfattningen vid substantiella förändringar i en nätkod. Energimarknadsinspektionen ska på lämpligt sätt tillvarata den kunskap och erfarenhet som finns inom Konkurrensverket och Affärsverket svenska kraftnät på området vid genomförandet av uppdraget. Rapportering i fråga om respektive nätkod ska ske till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast i samband med att byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheterna (ACER) överlämnar sitt utlåtande till kommissionen i frågan om nätkoden bör antas eller inte.  

Uppföljning av timmätningsreformen

Från och med den 1 oktober 2012 gäller nya bestämmelser i Sverige som innebär att en elkonsument kan få timmätning av sin elförbrukning utan att betala någon merkostnad för detta, se 3 kap. 11 § ellagen (1997:857). Reformen utgår bl.a. ifrån att elhandelsföretagen erbjuder elkonsumenterna elavtal som förutsätter timmättning av elkonsumentens förbrukning. Energimarknadsinspektionen har fått i uppdrag att kontinuerligt följa upp hur olika aktörer på elmarknaden har reagerat på reformen, bl.a. se vilka avtal som finns på marknaden som förutsätter timmätning, vilken tid som elnätsföretaget behöver för att utföra bytet och hur många elkonsumenter som har gått över till timmätning. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 mars 2014. Uppdraget kan enligt särskild överenskommelse mellan företrädare för Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och Energimarknadsinspektionen rapporteras vid annan tidpunkt än vad som här angivits.

Gasuppdrag

Regeringen har uppdragit åt Energimarknadsinspektionen att, i enlighet med vad som anges i regeringens beslut den 13 juni 2013 (dnr N2013/3049/E), redovisa sina analyser och författningsförslag avseende systembalansansvar, inmatning av biogas på naturgasnätet samt ekonomisk redovisning avseende särredovisning av lagring i rörledning. Under genomförandet av uppdragen ska Energimarknadsinspektionen inhämta synpunkter från övriga berörda myndigheter och aktörer samt fortlöpande göra avstämningar med Regeringskansliet (Näringsdepartementet). De författningsförslag som redovisas ska vara kompletterade med en problemanalys och en fullständig konsekvensutredning som beskriver miljömässiga, ekonomiska och statsfinansiella konsekvenser av förslagen. Om förslag lämnas som har statsfinansiella konsekvenser, ska de åtföljas av finansieringsförslag. Uppdragen ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) enligt följande. Den 31 mars 2014 redovisas förslag beträffande särredovisning av lagring i rörledning. Uppdraget avseende systembalansansvar som berör avgränsning mellan verksamheterna transmission respektive distribution ska, i förekommande fall, innehålla författningsförslag och redovisas senast den 1 oktober 2014. Uppdraget om systembalansansvar i övrigt ska, utöver de fortlöpande avstämningarna, slutredovisas senast den 30 oktober 2015. Uppdraget om gaskvalitet och inmatning av biogas på naturgasnätet ska redovisas senast den 30 oktober 2015. Uppdragen kan enligt särskild överenskommelse mellan företrädare för Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och Energimarknadsinspektionen rapporteras vid annan tidpunkt än vad som här angivits.

 

NYA UPPDRAG

3. Tröskeleffekter och förnybar energi

 

Regeringen överlämnade den 6 mars 2014 propositionen Tröskeleffekter och förnybar energi (prop. 2013/14:156) till riksdagen. I propositionen beskrivs huvuddragen i en övergångslösning som ska göra det möjligt att undanröja tröskeleffekter som försvårar anslutningen av anläggningar för förnybar elproduktion till elnätet. I propositionen framförs regeringens ambition att under 2016 ersätta övergångslösningen med en långsiktig

marknadslösning där staten inte behöver ta finansiell risk.

 

Energimarknadsinspektionen får därför i uppdrag att utreda hur en sådan marknadslösning kan utformas, i detta bör eventuella hinder i lagstiftningen kartläggas. En viktig utgångspunkt är att projekt som påbörjats inom ramen för det nu aktuella systemet även kan avslutas inom detta, alternativt ingå i en ny marknadslösning förutsatt att de ekonomiska förutsättningarna för involverade aktörer inte förändras. Vid genomförandet av uppdraget ska Energimarknadsinspektionen på lämpligt sätt tillvarata de kunskaper som finns tillgängliga från tidigare utredningar på området samt den erfarenhet som finns hos berörda aktörer.

 

Utifrån analysen ska eventuella författningsförslag lämnas och uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2015. Till författningsförslagen ska en fullständig konsekvensbeskrivning bifogas. Uppdraget kan enligt särskild överenskommelse mellan företrädare för Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och Energimarknadsinspektionen rapporteras vid annan tidpunkt än vad som här angivits.

 

1. Anvisningsavtal samt förenkling av elfaktura

Enligt 8 kap. 8 § ellagen (1997:857) ska en kund som inte har gjort ett aktivt val av elleverantör anvisas en elleverantör av elnätsföretaget. Av Energimarknadsinspektionens rapport Systemet med anvisad elhandlare – översyn och förslag till åtgärder (EI R2012:07) framgår det att det är stora skillnader, t.ex. på elpriset, mellan avtalen som anvisningsleverantörerna erbjuder anvisade kunder. I syfte att uppmärksamma konsumenter på de prisskillnader som finns mellan olika leverantörers anvisningsavtal, samt mellan anvisningsavtal och andra avtalsformer, uppdrar regeringen åt Energimarknadsinspektionen att följa upp vilka avtalsformer, prisskillnader mellan avtalen, andra skillnader mot andra avtal som erbjuds på marknaderna m.m. som finns på elmarknaden, nedan benämnt som uppdrag 1. Centralt för en fungerande elmarknad är att alla elkunder får den information de behöver för att kunna göra aktiva val. Energimarknadsinspektionen ska därför ge förslag på vilken information en faktura ska innehålla samt hur informationen ska presenteras. Förslagen ska möjliggöra för elkunder att i större utsträckning göra aktiva val. Nedan benämnt som uppdrag 2. Uppdrag 2 ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 maj 2014. Vid genomförandet av uppdraget ska Energimarknadsinspektionen på lämpligt sätt tillvarata de kunskaper och den erfarenhet som finns hos Konsumentverket och hos andra berörda aktörer. Till författningsförslagen ska en fullständig konsekvensbeskrivning bifogas. Uppdrag 1 ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 oktober 2014. Uppdragen kan enligt särskild överenskommelse mellan företrädare för Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och Energimarknadsinspektionen rapporteras vid annan tidpunkt än vad som här angivits.

I Energimarknadsinspektionens rapport Anvisade elavtal – nuläget och framtida utveckling (Ei R2013:17) framgår det att det är stora prisskillnader mellan anvisningsavtal och andra avtal. Det framkommer också att informationen till kunder med anvisningsavtal är bristfällig, att frekvensen på informationen är dålig samt att elhandlarna inte efterlever de allmänna rekommendationer som finns om 14 dagars uppsägningstid. Den terminologi som används för anvisningsavtal och andra avtalsformer är också vilseledande för elkunderna. Centralt för att kunder ska kunna göra aktiva och rationella val är god och frekvent information. Branschföreningen Svensk Energi samt de oberoende elhandlarna har vid dialog med regeringskansliet åtagit sig att vidta åtgärder för att rätta till ovan nämnda brister. Regeringen uppdrar därför till Energimarknadsinspektionen att undersöka hur de gemensamma åtagandena efterlevs. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 oktober 2014. Uppdraget kan enligt särskild överenskommelse mellan företrädare för Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och Energimarknadsinspektionen redovisas vid annan tidpunkt.

 

2. Informationshanteringsmodell

I arbetet med nordisk slutkundsmarknad och dess implementering är valet av framtida informationshanteringsmodell avgörande för hur och i vilken takt regelverket om en elhandlarcentrisk modell ska kunna implementeras. En elhandlarcentrisk modell kräver att elhandlarna på ett effektivt sätt kan få tillgång till de uppgifter de behöver för att snabbt kunna ge korrekt information till sina kunder. En central informationshanteringsmodell, till vilken aktörer rapporterar samt hänvisar relevant information, underlättar och minskar kostnader för elhandlare som vill agera på marknaden. En informationshanteringsmodell möjliggör därtill för nya marknadsaktörer, även utanför energibranschen, att komma in på elmarknaden. Energimarknadsinspektionen ska lämna förslag till övergripande ramverk för en modell för informationshantering, som bedöms vara mest lämplig för framtida svenska förhållanden. I uppdraget ska lämplig ansvarsfördelning mellan elmarknadens aktörer föreslås samt rekommendationer i vilken omfattning modellen bör vara reglerad. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 13 juni 2014. Uppdraget kan enligt särskild överenskommelse mellan företrädare för Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och Energimarknadsinspektionen rapporteras vid annan tidpunkt än vad som här angivits.

3. Tröskeleffekter och förnybar energi

Regeringen överlämnade den 6 mars 2014 propositionen Tröskeleffekter och förnybar energi (prop. 2013/14:156) till riksdagen. I propositionen beskrivs huvuddragen i en övergångslösning som ska göra det möjligt att undanröja tröskeleffekter som försvårar anslutningen av anläggningar för förnybar elproduktion till elnätet. I propositionen framför regeringen som sin ambition att under 2016 ersätta övergångslösningen med en långsiktig marknadslösning där staten inte behöver ta finansiell risk.

Energimarknadsinspektionen ska därför utreda hur en sådan marknadslösning kan utformas, i detta bör eventuella hinder i lagstiftningen kartläggas. En viktig utgångspunkt är att projekt som påbörjats inom ramen för det nu aktuella systemet även kan avslutas inom detta, alternativt ingå i en ny marknadslösning förutsatt att de ekonomiska förutsättningarna för involverade aktörer inte förändras. Vid genomförandet av uppdraget ska Energimarknadsinspektionen på lämpligt sätt tillvarata de kunskaper som finns tillgängliga från tidigare utredningar på området samt den erfarenhet som finns hos berörda aktörer.

Utifrån analysen ska eventuella författningsförslag lämnas och uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2015. Till författningsförslagen ska en fullständig konsekvensbeskrivning bifogas. Uppdraget kan enligt särskild överenskommelse mellan företrädare för Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och Energimarknadsinspektionen rapporteras vid annan tidpunkt än vad som här angivits.

 

4. Funktionskrav på elmätare

Regeringen har genomfört en reform som innebär att aktiva elkonsumenter ges möjlighet att ingå nya former av elavtal som förutsätter att elförbrukningen timmäts, utan att konsumenterna debiteras de merkostnader som uppstår av mätningen. Reformen trädde i kraft den 1 oktober 2012. Vidare har regeringen i propositionen Stärkt konsumentroll för utvecklad elmarknad och uthålligt energisystem (prop. 2010/11:153) aviserat att på längre sikt bör det stora flertalet elkonsumenter få sin elförbrukning timmätt. Regeringen har även tillsatt ett samordningsråd för smarta elnät som ska bidra till att Sverige kan dra nytta av utvecklingen av smarta elnät, vilket bl.a. omfattar ett högre utnyttjande av informationsteknik som möjliggör nya funktioner för elkunderna. I dag finns det få formella funktionskrav på elmätarna men utvecklingen mot timmätning och fortsatt installation av smarta elmätare samt utvecklingen av en energitjänstemarknad skapar större behov av en tydlig reglering av vilka funktionskrav som bör ställas på en elmätare. Regeringen uppdrar därför åt Energimarknadsinspektionen att utreda och föreslå vilka funktionskrav som bör ställas på elmätare i framtiden. Energimarknadsinspektionen ska särskilt analysera de funktionskrav som bör ställas för att underlätta information till kunderna, t.ex. för att svara på marknadens prissignaler där kunderna har enkel tillgång till mätuppgifterna, samt även andra funktioner som främjar en tillförlitlig och effektiv nätdrift, en minskad energianvändning och en ökad integration av lokal produktion. Energimarknadsinspektionen bör vid genomförandet av uppdraget beakta de rekommendationer och fallstudier som finns på området som bl.a. EU-kommissionens rekommendation av den 9 mars 2012 om förberedelser för uppsättning av smarta nätsystem (2012/148/EU) som har sin bakgrund i att smarta elmätare ska vara installerade till 2020 i vissa EU-länder. I uppdraget ingår att göra en kostnads-nyttoanalys av förslagen på nya funktionskrav på elmätare i framtiden. Energimarknadsinspektionen ska genom en nära dialog med Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) verka för att de förslag som Energimarknadsinspektionen lämnar är sådana att även Swedac kan ställa sig bakom dem. Vid genomförandet av uppdraget ska Energimarknadsinspektionen på lämpligt sätt tillvarata de kunskaper och den erfarenhet som finns hos Samordningsrådet för smarta elnät samt hos andra berörda aktörer. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 4 juli 2015. Uppdraget kan enligt särskild överenskommelse mellan företrädare för Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och Energimarknadsinspektionen rapporteras vid annan tidpunkt än vad som här angivits.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 21 Energi

1:8

Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader (Ramanslag)

Disponeras av Energimarknadsinspektionen104 625
ap.1Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader (ram)104 625

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 21 Energi

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:8 Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader
ap.13 1393 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)11 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)7 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Energimarknadsinspektionens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-258 719
2014-02-258 719
2014-03-258 719
2014-04-258 719
2014-05-258 719
2014-06-258 719
2014-07-258 719
2014-08-258 719
2014-09-258 719
2014-10-258 719
2014-11-258 719
2014-12-258 716
Summa104 625
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Energimarknadsinspektionens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:8 ap.1Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Offentligrättslig verksamhet
Avgifter enligt förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet-1 387-2 0003 0755 800-2 725-6 112
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgifter enligt förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet

Energimarknadsinspektionen får disponera de avgifter som Energimarknadsinspektionen har rätt att ta ut enligt förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet
Förseningsavgifter enligt ellagen (1997:857) respektive fjärrvärmelagen (2008:263)271454014050050730
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Förseningsavgifter enligt 12 kap. 8 § ellagen (1997:857) och enligt 44 § fjärrvärmelagen (2008:263) ska levereras in i anslutning till uppbörd och redovisas på inkomsttitel 2714: Sanktionsavgifter.

På regeringens vägnar
Anna-Karin Hatt
Jan-Olof Lundgren
Kopia till

Riksdagen/näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/Internrevisionen
Justitiedepartementet/KO
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/KLS och MK
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Konsumentverket
Boverket
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Naturvårdsverket
Konkurrensverket
Affärsverket svenska kraftnät
Elsäkerhetsverket
Statens energimyndighet
Tillväxtverket
Samordningsrådet för smarta elnät