Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
I:4

2014-11-20
Fö2013/2207/MFU
Försvarets materielverk
Banergatan 62
11588 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Försvarets materielverk
Riksdagen har beslutat om Försvarets materielverks verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 6, bet. 2013/14FöU1, rskr. 2013/14:106).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Försvarets materielverk och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Inriktningen för logistik- och materielförsörjning, genomförande av verksamhetsförändringar och effektivisering

Försvarets materielverk ska fortsatt genomföra regeringens inriktning för materielförsörjningen samt genomföra effektiviseringar inom den sammanhållna försvarslogistiken. Verksamhetsförändringarna ska ge en tydlig fördelning av uppgifter och ansvar mellan Försvarsmakten som beställare och Försvarets materielverk som leverantör. 

Försvarets materielverk ska vidare vidta åtgärder för att kunna ta emot och effektuera beställningar från Försvarsmakten på en högre systemnivå för att skapa förutsättningar för en effektiv försörjningsprocess som ger hög handlingsfrihet med stöd av god affärsmässighet.

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa vilka åtgärder som enskilt och tillsammans med Försvarsmakten har vidtagits för att fullfölja genomförandet av beslutad inriktning för materielförsörjningen samt för hur arbetet med att effektivisera den sammanhållna försvarslogistiken har påverkat fullföljandet och genomförandet av beslutad inriktning för materielförsörjningen i enlighet med tidigare regeringsbeslut (Fö 2008/3334/MFU [delvis] och Fö 2011/613/MFU [delvis]).Försvarets materielverk ska därutöver redovisa det samlade resultatet av förändringsarbetet.

Vidare ska Försvarets materielverk redovisa vilka åtgärder, enskilt och tillsammans med Försvarsmakten, som vidtagits för att ta emot och effektuera beställningar från Försvarsmakten på en högre systemnivå.

Försvarets materielverk ska gemensamt med Försvarsmakten i enlighet med regeringsbeslut 28 juni 2012 (Fö 2011/613/MFU [delvis]) skriftligen och muntligen redovisa till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) hur arbetet med effektiviseringarna inom den sammanhållna försvarslogistiken fortgår samt redogöra för uppnådda besparingar och personella konsekvenser.

Redovisningarna ska ske senast vid följande tillfällen:

24 april,

28 augusti, samt

30 oktober.

2. Stöd till regeringen inom materielförsörjning

Försvarets materielverk ska inom ramen för anslaget 1:11 anslagspost 1 Internationella materielsamarbeten och industrifrågor m.m. tillhandahålla resurser inom teknik- och materielförsörjning för stöd till regeringen. Närmare inriktning för stödet och former för rapportering utarbetas i samverkan med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

Föreskrifterna i förordningen (FFS 1985:20) om Sveriges försvarsattachéer ska i tillämpliga delar gälla också för Försvarets materielverks personal vid Sveriges ambassad i USA.

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa kostnadsutfall för anslag 1:11 ap.1 Internationella materielsamarbeten och industrifrågor m.m. fördelat på  områdena: bilateral samverkan, protokoll inklusive avtal och administration, multilateral samverkan EU/EDA, multilateral samverkan NATO/PfP, multilateral samverkan övrigt, strategier, industri och marknad, beredningsstöd, utfasning av pågående offsetkontrakt, personal i Bryssel samt anslagets förvaltningskostnader (anslagsledning).

Vidare ska Försvarets materielverk beskriva de verksamheter som ingår under vart och ett av ovan nämnda områden. Av redovisningen ska framgå en jämförelse med de två senast föregående åren.

3. Certifieringsorgan för säkerhet i IT-produkter

Försvarets materielverk ska inom ramen för anslaget 1:11 anslagspost 2 Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter fungera som nationellt certifieringsorgan inom IT-säkerhetsområdet. Certifieringsorganet ska samverka internationellt för att effektivisera metodiken för evaluering och certifiering. Certifieringsorganet ska ge stöd och råd vid utnyttjande av standarden Common Criteria för kravspecifikation samt vara Sveriges signatär och representant inom den internationella överenskommelsen för ömsesidigt erkännande av certifiering av IT-säkerhetsprodukter, Common Critera Recognition Arrangement (CCRA).

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa uppnått resultat avseende certifieringsverksamheten samt kostnaderna för detta. Myndigheten ska även redovisa intäkterna från sålda certifieringstjänster.

4. Överlåtelse till annan huvudman

Återrapportering

Försvarets materielverk ska inom försvarslogistikområdet redovisa i vilken utsträckning överlåtelse av verksamhet till annan huvudman bedöms effektiv.

5. Säkerhetsskyddsavtal

Försvarets materielverk ska stödja Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) i dess arbete med förhandlingar om allmänt säkerhetsskyddsavtal med andra länder.

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa omfattningen av stödet till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) uttryckt i antal säkerhetsskyddsavtal och sammanlagda antalet arbetsdagar som verksamheten har krävt under budgetåret 2014. Redovisningen ska jämföras med omfattningen under de två senast föregående åren.

6. Små och medelstora företag

Försvarets materielverk ska, med iakttagande av affärsmässighet, tillvarata små och medelstora företags kompetens och möjligheter att kunna delta i upphandlingar och komma i fråga för beställningar.

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa vidtagna åtgärder avseende små och medelstora företag och resultatet av arbetet.

7. Försvarsunderrättelseproduktion

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa vilka uppdragsgivare myndigheten har rapporterat till och i vilken utsträckning uppgifterna har kunnat lösas.

8. Gemensamt nyttjande och ägande av militära resurser

Återrapportering

Försvarets materielverk ska, i enlighet med de krav på kostnadseffektiv användning av militära resurser som ställs på myndigheten och som regeringen framhållit i budgetpropositionen för 2014 (prop. 2013/14:1 utgiftsområde 6), redovisa de åtgärder Försvarets materielverk har vidtagit för att fördjupa det internationella samarbetet kring gemensamt nyttjande och ägande av resurser. En utvidgad redovisning ska inkludera bedömda rationaliseringseffekter av samarbetet samt även omfatta verksamheten Förråd, service och verkstäder (FSV).

9. Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2014–2018 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket:

16 januari,

21 februari,

5 maj,

28 juli, samt

27 oktober.

2

Organisationsstyrning

10. Effektivitet och god hushållning

Myndigheten ska fortsätta arbetet med att utveckla resultatindikatorer och nyckeltal för att förbättra redovisningen av verksamheten.

11. Tjänsteexport

Återrapportering

Försvarets materielverk ska lämna en separat resultatrapport över samtliga kostnader och intäkter i tjänsteexportverksamheten.

12. Kompetensförsörjning

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa myndighetens kompetensförsörjningsstrategi. Av redovisningen ska framgå hur den förändring som myndigheten genomgår till följd av omdaningen av försvarslogistiken påverkar kompetensförsörjningen, såväl som de frågor som myndigheten hittills haft att omhänderta.

13. Överklagande av upphandling

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa antalet överklaganden från tappande part efter tilldelningsbeslut, grund för överklagande, utgång av det enskilda ärendet samt eventuella konsekvenser för svenska staten.

14. Internationellt förmågeutvecklingssamarbete

Försvarets materielverk ska under 2014 förstärka och prioritera det internationella förmågeutvecklingssamarbetet för att nå effektivitetsvinster inom myndighetens kompetensområden, i enlighet med inriktningen i budgetpropositionen för 2014 (prop. 2013/14:1).

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa uppnådda resultat av större omfattning under 2014 inklusive en bedömning hur rationalitet, effektivitet och operativ effekt har uppnåtts. Redovisningen ska därtill visa hur olika delar av Försvarets materielverk omfattas av, och deltar i, den struktur som hanterar det nordiska samarbetet, samt hur samverkan sker med andra berörda myndigheter, såsom Försvarsmakten.

3

Uppdrag

15. Stöd till regeringen inom materielförsörjning

Försvarets materielverk ska, i budgetunderlaget för 2015, redovisa budget för anslaget 1:11 ap.1 Internationella materielsamarbeten och industrifrågor m.m. fördelat på områdena: bilateral samverkan, protokoll inklusive avtal och administration, multilateral samverkan EU/EDA, multilateral samverkan NATO/PfP, multilateral samverkan i övrigt, strategier, industri och marknad, beredningsstöd, utfasning av pågående offsetkontrakt, personal i Bryssel samt anslagets förvaltningskostnader (anslagsledning).

16. Rapporteringsskyldighet

Försvarets materielverk ska, om möjligt, inom 24 timmar från mötets avslutande lämna en skriftlig rapport till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) från de internationella högnivåmöten som representanter från myndigheten deltagit i.

17. Nedbrytning av intäkter

Försvarets materielverk ska, i samverkan med Försvarsmakten, redovisa en nedbrytning av summa intäkter av avgifter för varor och tjänster per kund samt vad avser intäkter från Försvarsmakten även per stridskraft.

18. Utvecklad materielredovisning

Försvarets materielverk ska i samband med budgetunderlaget för 2015 göra en resultatredovisning för 2013 av pågående större anskaffningsprojekt. Motsvarande resultatredovisning för 2014 ska redovisas i samband med myndighetens årsredovisning för 2014.

Uppföljningen ska inkludera:
- en ekonomisk uppföljning av vad Försvarets materiel fakturerat Försvarsmakten samt vad som utbetalats från Försvarets materielverk till leverantören/leverantörerna för respektive anskaffningsobjekt,

- en redovisning av vilka leveranser per anskaffningsobjekt som mottagits från leverantör respektive levererats till Försvarsmakten samt

- en redovisning av väsentliga avvikelser från ursprunglig produktionsplan.

Redovisningen ska omfatta de anskaffningsobjekt som regeringen specificerat i Försvarsmaktens regleringsbrev för budgetåret 2014.

19. Ledtider för materielförsörjningen

Försvarets materielverk ska stödja Försvarsmakten i dess arbete med att, för hela materielförsörjningsprocessen, ta fram förslag till relevanta, generella och tydligt definierbara tidpunkter mellan vilka ledtider kan mätas.

Återrapportering

Förslaget ska slutredovisas för Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast 2014-06-02.

20. Förberedelserna inför det svenska ordförandeskapet i Nordefco 2015

Försvarets materielverk ska i samverkan med Försvarsmakten, som ett led i förberedelserna inför det svenska ordförandeskapet i Nordefco 2015, inkomma med en redovisning av förslag på möjliga fördjupade nordiska bi- och multilaterala samarbetsområden. Redovisningen ska inkomma till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast 2014-06-02.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:11

Internationella materielsamarbeten, industrifrågor m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Försvarets materielverk69 639
ap.1Internationella materielsamarbeten och industrifrågor m.m. (ram)55 878
ap.2Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter (ram)13 761

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Internationella materielsamarbeten och industrifrågor m.m.

Anslagsposten disponeras av Försvarets materielverk för tillhandahållande av resurser inom teknik- och materielförsörjning för stöd till regeringen. Inom ovan nämnda område får anslaget användas till Försvarets materielverks förvaltningskostnader.

ap.2 Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter

Anslagsposten disponeras av Försvarets materielverk för arbete med en nationell certifieringsordning för säkerhet i IT-produkter och system. Detta innefattar att verka som nationellt certifieringsorgan samt signatär för säkerhet i IT-produkter samt genomförande av certifieringstjänster.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:11 Internationella materielsamarbeten, industrifrågor m.m.
ap.11 6763 %0
ap.24133 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)480 000
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)12 000 000
- varav ÖVRIGT12 000 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Försvarets materielverks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-255 804
2014-02-255 804
2014-03-255 804
2014-04-255 804
2014-05-255 804
2014-06-255 804
2014-07-255 804
2014-08-255 804
2014-09-255 804
2014-10-255 804
2014-11-255 804
2014-12-255 795
Summa69 639
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försvarets materielverks disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:11 ap.1Internationella materielsamarbeten och industrifrågor m.m.
1:11 ap.2Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Avgiftsbelagd verksamhet
Materielförsörjning416 160-70 00020 022 34120 022 3410346 160
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

För myndighetens certifiering av IT-produkter ska avgifterna beräknas upp till full kostnadstäckning.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgiftsinkomsterna, inklusive tjänsteexport, disponeras av myndigheten.

Det ackumulerade överskottet ska kunna bland annat användas för att finansiera omställningskostnader med anledning prop 2011/12:86 En effektivare försvarslogistik.

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras422
Belopp angivna i tkr

Villkor

1. Under anslaget 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar har beräknats 422 000 kronor som av Försvarsmakten ska utbetalas till Försvarets materielverk för tillsyn över efterlevnaden av förordningen (1993:1067) om elektromagnetisk kompatibilitet samt föreskrifter meddelade med stöd av förordningen.

2. Försvarets materielverk får disponera inkomster i form av viten, skadestånd och räntor hänförliga till kommersiella avtal samt inkomster till följd av överenskommelser med industrin i samband med utveckling och anskaffning av materiel (s.k. royalties) om högst 20 000 000 kr för ett enskilt kontrakt mellan Försvarets materielverk och industrin som berättigar till royalty. Inkomster av det senare slaget som överstiger     20 000 000 kr ska anmälas till regeringen. Regeringen kommer därefter att fatta beslut om i vilken utsträckning dessa inkomster ska disponeras av myndigheten eller till vilken inkomsttitel inkomsterna ska föras. Vidare disponeras inkomster till följd av skadestånd med anledning av brott samt inkomster i form av rättegångskostnader från annan part. Inkomster som överstiger 20 000 000 kr ska anmälas till regeringen. Regeringen kommer därefter att fatta beslut om hur dessa inkomster ska disponeras.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Med avsteg från 25 a § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191) ska myndigheten lämna ett förslag till regeringen om hur hela överskottet ska disponeras om det ackumulerade överskottet samma år uppgår till mer än tre procent av omsättningen under räkenskapsåret.


2. Regeringen medger att Försvarets materielverk medges undantag från 7 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) avseende Elektroshopens lager, samt att detta lager ska redovisas som inte avkastningspliktigt statskapital.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Försvarets materielverk skall till Försvarsexportmyndigheten fakturera kostnadsdelning avseende utveckling, vidmakthållande och vidareutveckling av JAS 39 C/D och JAS 39 E. Beloppet ska utgöra kostnadsbidrag för utvecklingen och ombyggnationen av JAS 39 C/D till JAS 39 E, vilket ska komma Försvarsmakten till godo, samt täcka kostnader som uppstått vid Försvarsmakten och Försvarets materielverk för materiel och verksamhet förknippade med respektive försäljningar.

På regeringens vägnar
Peter Hultqvist
Marcus Cato
Kopia till

Riksdagen, FöU
Riksrevisionen
Finansdepartementet, BA
Näringsdepartementet, FIN, ITP
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Försvarsmakten
Totalförsvarets forskningsinstitut
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Försvarsexportmyndigheten
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Sveriges akademikers centralorganisation SACO c/o Sveriges ingenjörer
Facket för service och kommunikation SEKO
Fackförbundet ST
Officersförbundet
Försvarsförbundet
Sveriges reservofficersförbund
Sveriges ingenjörer

Senast uppdaterad: