Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:I

2014-06-05
U2014/3844/UH
Universitets- och högskolerådet
Box 45093
10430 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Universitets- och högskolerådet
Riksdagen har beslutat om Universitets- och högskolerådets verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1, utg.omr. 16, bet. 2013/14:UbU1, rskr. 2013/14:104).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Universitets- och högskolerådet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Universitets- och högskolerådets verksamhet ska bedrivas och redovisas i enlighet med förordningen (2012:811) med instruktion för Universitets- och högskolerådet.

1

Mål och återrapporteringskrav

När myndigheten presenterar eller analyserar individbaserad statistik ska det göras uppdelat på kön, om det inte finns särskilda skäl som talar emot en sådan indelning.

Uppdragsverksamhet

Antagning och studieadministrativ verksamhet

Myndigheten ska särskilt redovisa:

 • indikatorer för att belysa effektiviteten i arbetet med att biträda universitet och högskolor vid antagning, rådgivning och service i fråga om studieadministrativ verksamhet,
 • vilka universitet och högskolor samt vilka myndigheter som använder antagningssystemet i de nationella antagningsomgångarna fördelat på utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt vilka som ger i uppdrag till Universitets- och högskolerådet att biträda med tilläggstjänster, inklusive tjänster för externa kunder, och
 • den totala kostnaden och kostnaden per sökande för antagningssystemet i sin helhet samt Universitets- och högskolerådets respektive dåvarande Verkets för Högskoleservice kostnader för biträde med tilläggstjänster inklusive tjänster för externa kunder fr.o.m. år 2010 och framåt.

Statistik och analys

Myndigheten ska efter samråd med Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) redovisa och kommentera:

 • statistik över samtliga sökande i samband med sista ansökningsdag inför höstterminen 2014 respektive vårterminen 2015,
 • statistik över samtliga sökande och antagna i samband med urval 1 respektive urval 2.

Myndigheten ska efter samråd med Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) även lämna en analys i fråga om utfallet av genomförd antagningsomgång senast den 30 september 2014 för höstterminen 2014 respektive den 15 februari 2015 för vårterminen 2015. Separata analyser ska lämnas för de sökande och antagna som är skyldiga att betala anmälningsavgift enligt förordning (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor.

Anmälnings- och studieavgifter

Myndigheten ska i fråga om anmälnings- och studieavgifter enligt förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor särskilt redovisa:

 • hur samverkan i fråga om hanteringen av anmälningsavgiften har fungerat mellan myndigheten och universitet och högskolor,
 • de totala kostnaderna för hantering av anmälningar från sökande som omfattas av förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor och hur dessa kostnader fördelas dels per sökande, dels mellan berörda lärosäten,
 • hur tidsplanen för antagningsomgångarna ser ut för gruppen studieavgiftsskyldiga studenter,
 • hur väl informationsinsatser om anmälnings- och studieavgifter har fungerat för gruppen avgiftsbetalande studenter, och
 • hur samverkan med Migrationsverket och Svenska institutet har fungerat.

Bedömning av utländska utbildningar

Myndigheten ska särskilt redovisa:

 • vilka åtgärder som har vidtagits för att effektivisera ärendehandläggningen och effekterna av dessa åtgärder,
 • antalet inkomna ärenden och utförda bedömningar av utländska utbildningar fördelat på gymnasial samt eftergymnasial nivå, genomsnittlig handläggningstid och kostnad per ärende,
 • hur samverkan har fungerat med Myndigheten för yrkeshögskolan, Statens skolverk samt universitet och högskolor i syfte att stärka bedömningen av utländsk utbildning och
 • vilka insatser som har vidtagits för att stärka samarbetet med andra myndigheter eller studie- och yrkesvägledningsfunktioner som vänder sig till kvinnor och män som vill få sin utländska högskoleutbildning bedömd, och
 • hur myndigheten har bistått och informerat myndigheter och organisationer med kunskaper vid tillgodoräknande och erkännande av utländsk utbildning.

Internationellt samarbete och mobilitet

Myndigheten ska särskilt redovisa hur resultat och andra erfarenheter från programmen sprids i syfte att främja en ökad kvalitet inom utbildningsområdet.

Information

Myndigheten ska särskilt redovisa vilka informationsinsatser om högskoleutbildning som har vidtagits i syfte att underlätta etablering på arbetsmarknaden för nyanlända kvinnor och män.

Utgiftsprognoser

Universitets- och högskolerådet ska redovisa utgiftsprognoser för perioden 2014–2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Utgiftsprognoser ska lämnas senast:

– den 16 januari,

– den 21 februari,

– den 5 maj,

– den 28 juli, och

– den 27 oktober.

 

 

 

2

Organisationsstyrning

Samverkan
Universitets- och högskolerådet ska redovisa hur myndigheten har samverkat med Statens skolverk när det gäller legitimation och behörighet för lärare.

Universitets- och högskolerådet ska redovisa hur myndigheten har samverkat med Ungdomsstyrelsen inom ramen för programmet Erasmus+.

3

Uppdrag

Kompletterande utbildningar

Stockholms universitet har i en skrivelse till regeringen påtalat vissa problem med den kompletterande högskoleutbildningen för kvinnor och män med avslutad utländsk juristutbildning (U2013/6688/UH). Universitets- och högskolerådet ges i uppdrag att utreda dessa problem och föreslå åtgärder. Myndigheten ska genomföra uppdraget i samverkan med Universitetskanslersämbetet, Göteborgs universitet och Stockholms universitet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 5 juni 2014.

Yrkeskvalifikationsdirektivet

Myndigheten är enligt förordningen (2012:811) med instruktion för Universitet och högskolerådet kontaktpunkt för direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer. Inom ramen för denna uppgift ska myndigheten ge stöd till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) i arbetet med den pågående moderniseringen av direktivet. Universitets- och högskolerådet ska även förbereda de åtgärder som ett genomförande av direktivet kan komma att medföra för myndigheten. Myndigheten ska redovisa uppdraget genom regelbunden dialog med Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

Utvärdering av effekten och användningen av utlåtanden

Universitets- och högskolerådet ska utvärdera och analysera effekten och användningen av det utlåtande i fråga om avslutad utländsk högskoleutbildning som kvinnor och män har möjlighet att få av myndigheten. Myndigheten ska även beakta om sådana utlåtanden fyller syftet i fråga om att underlätta målgruppens inträde på arbetsmarknaden. Utvärderingen ska avse bedömningar utförda de senaste fem åren och göras både ur individens perspektiv och ur ett arbetsgivarperspektiv uppdelat på vistelsetid i Sverige. Myndigheten ska lämna en slutredovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 oktober 2014.

Forum för internationalisering

Universitets- och högskolerådet ska under 2014 vara ordförande i Forum för internationalisering. Myndigheten ska i årsredovisningen för 2014 redogöra för arbetet i forumet, särskilt de resultat som har uppnåtts till följd av förbättrad samordning inom forumet i frågor som avser rekrytering och mottagande av utländska studenter.

Samordning av Europeisk referensram för examina inom högre utbildning

Universitets- och högskolerådet ska under 2014 vara nationell samordningspunkt för den övergripande europeiska gemensamma referensramen för examina inom högre utbildning och vara nationell korrespondent i det nätverk för referensramen som har etablerats av Europarådet inom ramen för Bolognaprocessen. Myndigheten ska i årsredovisningen för 2014 redogöra för hur uppdraget har genomförts.

Information om rekrytering och tjänstgöring inom EU:s institutioner

Universitets- och högskolerådet ska informera om vilka möjligheter till praktiktjänstgöring och arbete som finns inom EU:s institutioner liksom om vägar för rekrytering och tjänstgöring inom dessa institutioner. Syftet med uppdraget är att få fler svenska medborgare att söka och få anställning inom dessa institutioner. Viktiga målgrupper för informationen är studerande vid universitet och högskolor, högskoleutbildade med några års arbetslivserfarenhet och personer som har tidsbegränsade anställningar vid Europeiska unionens institutioner.

Universitets- och högskolerådet ska göra en bedömning av vilket behov som finns av sådan information. Myndigheten ska redovisa en plan och en budget för de planerade informationsinsatserna till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 28 februari 2014. Planen bör utgå från den tidsplan som finns för 2014 för de praktikantprogram som bedrivs vid EU:s institutioner och tidsplanen för de ordinarie uttagningsprov som European Personnel Selection Office planerar under året.

Myndigheten ska i årsredovisningen för 2014 redovisa uppdraget och utfallet av insatserna. Av redovisningen ska det antal svenska kvinnor och män som blir antagna genom de olika uttagningsproven och hur många som får anställning framgå. Myndigheten ska även göra en bedömning av effekterna av myndighetens insatser.

För uppdraget disponerar myndigheten under 2014 högst 1 000 000 kronor från det på statsbudgeten under utgiftsområde 1 för budgetåret 2014 uppförda anslaget 9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information, anslagspost 7.

Förvaltningspartnerskapet

Universitets- och högskolerådet ska under 2014 fortsatt vara förmedlingsorgan för en del av Sveriges medverkan i förvaltningspartnerskapet. Förvaltningspartnerskapet är ett samarbete mellan Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och den svenska regeringen som syftar till att öka kunskapen om och engagemanget för EU-frågor i Sverige. Fokus för insatserna under 2014 är valet till Europaparlamentet. Universitets- och högskolerådets uppdrag omfattar att underhålla det skolambassadörsnätverk som bildats under föregående programperiod. Myndigheten ska kontinuerligt informera samordningsgruppen för förvaltningspartnerskapet om hur arbetet inom förvaltningspartnerskapet fortskrider. Myndigheten ska i årsredovisningen för 2014 redovisa uppdraget och utfallet av insatserna.

För uppdraget disponerar myndigheten under 2014 högst 100 000 kr från det på statsbudgeten under utgiftsområde 1 för budgetåret 2014 uppförda anslaget 9:1 Svenska Institutet för europapolitiska studier samt EU-information, anslagspost 8.

Slutrapporter mobilitetsprogram

Universitets- och högskolerådet ska genomföra en uppföljning av Programmet för livslångt lärande och av programmet Erasmus Mundus genomförande i Sverige. I fråga om Programmet för livslångt lärande ska myndigheten redovisa uppföljningen av områdena relevans (relevance) och effektivitet (efficiency) till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 januari 2015. Myndigheten ska redovisa uppföljningen av området måluppfyllelse (effectiveness) till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 mars 2015. I fråga om programmet Erasmus Mundus ska myndigheten redovisa uppföljningen till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 januari 2015.

Översättning

Universitets- och högskolerådet ska under året svara för översättning till engelska av:

 • högskolelagen (1992:1434),
 • högskoleförordningen (1993:100),
 • lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina,
 • förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor,
 • förordningen (2010:718) om stipendier för studieavgiftsskyldiga studenter,
 • förordningen (2007:989) om avskiljande av studenter från högskoleutbildning,
 • förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor,
 • förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet, och
 • förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan.

Det ska tydligt framgå att översättningarna endast är ett informationsmaterial. Myndigheten ska kontinuerligt uppdatera översättningarna och göra dem lättillgängliga för olika målgrupper såväl i Sverige som utomlands.

Utbetalning av medel för stipendier

Myndigheten ska utbetala medel till universitet och högskolor när det gäller ersättning för sådana stipendier som avses i förordningen (2010:718) om stipendier för studieavgiftsskyldiga studenter.

Vidare ska myndigheten utbetala medel till vissa enskilda utbildningsanordnare med examenstillstånd enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina. Medlen ska användas för stipendier till särskilt kvalificerade studieavgiftsskyldiga studenter som deltar i utbildning som omfattas av examenstillståndet för att helt eller delvis täcka dessa studenters studieavgifter. Före den 1 augusti 2014 får medel som utbetalas till enskilda utbildningsanordnare endast finansiera stipendier till studieavgiftsskyldiga studenter som inte kan få stipendier från stipendieprogram riktat till studenter från länder med vilka Sverige har ett långsiktigt utvecklingssamarbete. Därefter får dessa medel finansiera stipendier till samtliga studieavgiftsskyldiga studenter.

Universitets- och högskolerådet ska fördela medel till lärosätena läsårsvis. Som planeringsförutsättning ska gälla att lika mycket medel ska fördelas för vårterminen som för höstterminen. Fördelningen bör ske med utgångspunkt i respektive universitets och högskolas antagning av studieavgiftsskyldiga studenter föregående läsår och universitetets eller högskolans planerade antagning av studieavgiftsskyldiga studenter under kommande läsår. Inom ramen för det bemyndigande som framgår av detta regleringsbrev för stipendiemedlen ska myndigheten göra det möjligt för de universitet och högskolor som tilldelas stipendiemedel att bevilja stipendier på upp till tre läsår.

Myndigheten ska i årsredovisningen för 2014 redovisa hur fördelningen av medlen har gjorts och hur medlen har använts.

I enlighet med propositionen Konkurrera med kvalitet – studieavgifter för utländska studenter (prop. 2009/10:65, bet. 2009/10:UbU15, rskr. 2009/10:230) ska stipendiemedel som avser studenter från de länder som klassificeras som låg- och medelinkomstländer enligt biståndskommittén Development Assistance Committee (DAC), inom Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) avräknas mot biståndsramen i enlighet med gällande DAC-regler. I syfte att avgöra vilka stipendiemedel som ska avräknas mot biståndsramen utifrån faktiskt utfall ska myndigheten årligen, i samband med årsredovisningen, redogöra för de stipendiemedel som lärosätena har tilldelat studenter som är medborgare i en stat som enligt OECD:s biståndskommitté DAC kan vara föremål för bistånd, och vilkas studier haft en inriktning och karaktär som bedömts av ett universitet eller en högskola ha bäring på problem och frågeställningar som är relevanta för att främja ekonomisk tillväxt och välfärd i ett sådant land (s.k. ODA-land). Stipendiemedel som tilldelas dessa studenter ska avräknas mot biståndsramen med den begränsningen att högst 25 procent av de medel som avräknas mot biståndsramen får avse studenter som är medborgare i en och samma stat.

För stipendiemedel som klassificeras som bistånd i enlighet med OECD:s biståndskommittés definition ska myndigheten sammanställa och redovisa statistik till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete i enlighet med OECD:s biståndskommittés direktiv. Sida kommer att meddela tidpunkter för rapportering.

Främjande av rättigheter och möjligheter

Myndigheten ska enligt förordningen (2012:811) med instruktion för universitet och högskolerådet i fråga om främjande uppgifter följa upp, analysera och redovisa sina internt och externt riktade insatser utifrån minoritetspolitikens mål. Dessa mål är att ge skydd för de nationella minoriteterna och att stärka deras möjligheter till inflytande samt att stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande i enlighet med vad som framförs i propositionen Från erkännande till egenmakt (prop. 2008/09:158, bet. 2008/09:KU23, rskr. 2008/09:272). I uppdraget ingår även att redovisa vilka effekter som myndigheten avser att uppnå med insatserna inom sitt verksamhetsområde samt, i möjligaste mån, vilket eller vilka av minoritetspolitikens tre delområden (diskriminering och utsatthet, inflytande och delaktighet samt språk och kulturell identitet) som insatserna avser stärka inom verksamhetsområdet. I den mån det är möjligt ska myndigheten även redovisa vilken effekt som insatserna har haft för de nationella minoriteterna.

Uppdraget ska redovisas vid två tillfällen, den 15 november 2014 respektive den 15 november 2015. Redovisningen ska lämnas till Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget med kopia till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). Det första redovisningstillfället avser innevarande år, senare redovisning avser genomfört arbete sedan föregående redovisningstillfälle.

Nationell samordnare för elektronisk plattform för vuxenutbildare

Myndigheten ska under året vara nationellt programkontor för Epale, en elektronisk plattform för vuxenutbildning i Europa. Epale, som finansieras genom Erasmus+, syftar till att tillhandahålla en gemensam plattform för samarbete och byte av erfarenheter inom området vuxenutbildning. Myndigheten ska ansvara för den svenska samordningen av Epale genom att på olika sätt bistå den centrala supportservicen i genomförandet av plattformen. Vidare ska myndigheten sprida kunskap om Epale till berörda målgrupper i Sverige. Myndigheten ska ansvara för att motivera dessa målgrupper till att engagera sig i Epale, och till att nyttja den service som plattformen erbjuder.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:2

Universitets- och högskolerådet (Ramanslag)

Disponeras av Universitets- och högskolerådet105 136
ap.1Universitets- och högskolerådet (ram)105 136

Villkor för anslag 2:2

ap.1 Universitets- och högskolerådet

Anslagsposten får användas till att betala upplupna kostnader avseende statliga tjänstepensioner m.m. vid Verkets för högskoleservice och Internationella programkontoret för utbildningsområdet.

4:1

Internationella program (Ramanslag)

Disponeras av Universitets- och högskolerådet81 589
ap.1Internationella program m.m (ram)81 589

Villkor för anslag 4:1

ap.1 Internationella program m.m

Anslagsposten får belastas med följande utgifter.

Utgifter för utbetalning av bidrag enligt förordningen (2000:523) om statsbidrag för att främja internationella kontakter inom skolans område.

Utgifter för utbetalning av bidrag inom programmet Atlas. Av anslagsposten ska minst 3 500 000 kronor nyttjas för arbetsplatsförlagt lärande i utlandet. 

Utgifter för utbetalning av bidrag för delprogrammen KA1 Skola och personalmobilitet inom ramen för programmet Erasmus+. Av anslagsposten får högst 2 000 000 kronor nyttjas för detta ändamål. 

Utgifter för utbetalning av bidrag inom de decentraliserade programdelarna inom Erasmus+ i de fall underskott uppstår på bidragsmedlen från EU. Av anslagsposten får högst 1 300 000 kronor nyttjas för detta ändamål.

Utgifter inom Erasmus+ för programdelen KA1 för högre utbildning i syfte att främja svenskt deltagande genom råd och information vid planering och ansökan samt genom att stödja projektkoordinatorer och genomförande av projekt. Av anslagsposten får 300 000 kronor nyttjas för detta ändamål.

Utgifter inom Erasmus+, KA2, Capacity building, EU:s samarbetsprogram inom högre utbildning och inom yrkesutbildning med länder som inte deltar i programmet Erasmus+ i syfte att främja svenskt deltagande genom råd och information vid planering och ansökan samt genom att stödja projektkoordinatorer och genomförande av projekt. Av anslagsposten får 1 176 000 kr användas för detta ändamål.

Utgifter för stöd till åtgärder som syftar till att stärka kvaliteten på ansökningar inom yrkesutbildningsdelarna inom Erasmus+. Medlen ska främst användas för större multilaterala projekt med förutsättningar att bidra till nationell utveckling. Medlen får även finansiera insatser som syftar till att ta till vara, vidareutveckla och sprida resultat från programmet. Av anslagsposten får 112 000 kronor användas för detta ändamål.

Utgifter för delfinansiering av universitets och högskolors kostnader för intensivkurser i svenska språket för studenter inom Erasmus+ 2014. Av anslagsposten får 437 000 kronor användas för detta ändamål.

Utgifter för sådana bidrag som avses i förordningen (2010:718) om stipendier för studieavgiftsskyldiga studenter. Av anslagsposten ska 60 276 000 kronor användas för detta ändamål.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
2:2 Universitets- och högskolerådet
ap.13 1543 %0
4:1 Internationella program
ap.103 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
2:2 (2012) Verket för högskoleservice
ap.1 (2012)ram
ap.3 (2012)ram
ap.4 (2012)ram
4:1 (2012) Internationella programkontoret för utbildningsområdet
ap.1 (2012)ram
ap.2 (2012)ram
ap.3 (2012)ram
ap.4 (2012)ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap2014201520162017 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
4:1 Internationella program
ap.1153 00062 00060 00030 000
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)148 400
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)31 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Universitets- och högskolerådets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-258 761
2014-02-258 761
2014-03-258 761
2014-04-258 761
2014-05-258 761
2014-06-258 761
2014-07-258 761
2014-08-258 761
2014-09-258 761
2014-10-258 761
2014-11-258 761
2014-12-258 765
Summa105 136
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Universitets- och högskolerådets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:2 ap.1Universitets- och högskolerådet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Verksamhet
Högskoleprovet1 171020 00020 00001 171
Antagning och studieadministration2 542400294 338294 614-2762 666
Summa3 713400314 338314 614-2763 837
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Universitets- och högskolerådet får ta ut och disponera avgifter för följande verksamhet utan krav på full kostnadstäckning.

Högskoleprovet

Den som vill delta i högskoleprovet ska enligt 7 kap. 21 § högskoleförordningen (1993:100) betala en avgift i samband med anmälan till provet. Universitets- och högskolerådets arbete med högskoleprovet ska finansieras med en del av den avgift som deltagare i högskoleprovet betalar. Myndighetens del av avgiften motsvarar 165 kronor per anmäld deltagare i provet. Inkomsterna disponeras av Universitets- och högskolerådet och myndigheten får disponera eventuella dröjsmålsräntor. Avgiftsintäkter för högskoleprovet ska redovisas brutto mot anslaget 2:2 Universitets- och högskolerådet, utg.omr. 16. Eventuellt underskott i verksamheten får täckas via anslaget.

Antagning till högskoleutbildning och systemförvaltning inom det studieadministrativa området
Avgiftsinkomster från verksamheten får disponeras av myndigheten. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten. Det ekonomiska målet för den avgiftsfinansierade verksamheten i fråga om den tekniska förvaltningen av studiedokumentationssystemet Ladok är dock att intäkterna ska täcka samtliga kostnader för denna verksamhet (full kostnadstäckning)

 

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Myndigheten får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Bidragen disponeras av myndigheten.

Myndigheten får inom ramen för sin verksamhet ta emot uppdrag från Nordiska ministerrådet, om kostnaderna för sådana uppdrag kan täckas genom bidrag från Nordiska ministerrådet. Bidragen disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Jan Björklund
Anna Beijmo
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Statsrådsberedningen, EU-kansliet
Utrikesdepartementet/USTYR
Försvarsdepartementet
Socialdepartementet /ESA, SFÖ
Finansdepartementet, BA
Landsbygsdepartementet, ELT
Arbetsmarknadsdepartementet/IU, Disk
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Arbetsgivarverket
Centrala studiestödsnämnden
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Migrationsverket
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Myndigheten för yrkeshögskolan
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
Statens skolverk
Statens tjänstepensionsverk
Statistiska centralbyrån
Statliga universitet och högskolor inom Utbildningsdepartementets ansvarsområde
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Svenska institutet
Sveriges lantbruksuniversitet
Tillväxtverket
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Universitetskanslerämbetet
Verket för innovationssystem
Vetenskapsrådet
Överklagandenämnden för högskolan
Beckmans skola AB
Chalmers tekniska högskola
Ericastiftelsen
Ersta Sköndal Högskola AB
Evangeliska fosterlandsstiftelsen
Evangeliska frikyrkan
Handelshögskolan i Stockholm
Newmaninstitutet AB
Sophiahemmet ideell förening
Stiftelsen högskolan Jönköping
Stiftelsen Rödakorshemmet
Stiftelsen Stockholms musikpedagogiska institut
Teologiska högskolan, Stockholm
Sveriges förenade studentkårer