Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:8

2013-12-12
S2013/8842/SAM
Inspektionen för vård och omsorg
Box 451 84
104 30 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Inspektionen för vård och omsorg
Riksdagen har beslutat om Inspektionen för vård och omsorgs verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 9, bet. 2012/13:SoU1, rskr. 2012/13:115).

Inspektionen för vård och omsorg inrättas den 1 juni 2013.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Inspektionen för vård och omsorg och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)ska redovisa:

-Antal tillstånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, förkortad LSS, fördelat på verksamheter för äldre, barn och unga, våldsutsatta, missbrukare respektive personer med funktionsnedsättning, samt antalet av dessa verksamheter (fördelat på de olika verksamhetsområdena) som varit föremål för tillsyn sedan IVO övertog ansvaret för att pröva tillstånd enligt socialtjänstlagen och LSS.

-Frekvenstillsynen enligt 19 § socialtjänstförordningen (2001:937) och 11 § förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade uppdelat på antal anmälda och oanmälda inspektioner och med angivande av det antal barn som man pratat med.

-Antal verksamheter enligt socialtjänstlagen och LSS (exklusive de som har tillstånd och de som omfattas av frekvenstillsynen) samt vårdgivare inom hälso- och sjukvården som varit föremål för tillsyn fördelat på:

-antal utförda inspektioner respektive tillsynsbesök på plats inom socialtjänsten och LSS, uppdelat på de olika verksamhetsområdena och per kommun,

-antal utförda inspektioner respektive tillsynsbesök på plats inom hälso-och sjukvården, uppdelat på olika verksamhetsområden och per landsting,

-antal egeninitierade tillsynsinsatser med utgångspunkt från egna riskbedömningar fördelat på hälso- och sjukvården respektive socialtjänsten.

-Antal ärenden där kritik riktats mot brister i verksamheternas egenkontroll fördelat på verksamhetsområden.

-Antal anmälningar till IVO om ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande enligt 14 kap. 7 § socialtjänstlagen och enligt 24 f § LSS (fördelat på olika verksamhetsområden) samt antal anmälningar om händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada enligt 3 kap. 5 § patientsäkerhetslagen (2010:659).

-Antal gynnande beslut enligt socialtjänstlagen och LSS som inte har verkställts inom sex månader från dagen för beslutet samt antal ärenden enligt socialtjänstlagen och LSS som varit föremål för ansökningar om särskild avgift.

-Antal ärenden där IVO efter ansökan beslutat om överflyttning av ett ärende till annan kommun enligt 2 a kap. 11 § socialtjänstlagen.

 

Utgiftsprognoser

IVO ska redovisa utgiftsprognoser för 2013-2017 vid nedanstående prognostillfällen för det anslag som myndigheten disponerar. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Prognostillfällen:

-29 juli

-25 oktober

2

Organisationsstyrning

Verksamhetsutveckling

Inspektionen för vård och omsorg ska redovisa följande:

-Vilka åtgärder som har vidtagits och planeras i syfte att effektivisera myndighetens verksamhet.

-Hur myndigheten har samverkat med Socialstyrelsen, andra berörda myndigheter, huvudmän och organisationer.

3

Uppdrag

Uppdrag avseende tillsynsrapporten

IVO ska som en särskild del i tillsynsrapporten som ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 mars 2014 redovisa följande:

-Förslag på nyckeltal för socialtjänsten i syfte att kunna följa utvecklingen av tillsynen.

-Hur myndigheten kommer att arbeta för att samordna tillsynen mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården för att bl.a. uppmärksamma svagheter i vård- och omsorgskedjan, t.ex. mellan kommuner och landsting.

-Hur myndigheten kommer att arbeta för att tillsynen ska bli ett kunskapsstyrande verktyg, hur tillsynens iakttagelser återrapporterats till verksamheterna och hur myndigheten arbetat för att sprida såväl iakttagna brister som goda exempel samt hur tillsynens iakttagelser kommer att återkopplas på ett övergripande sätt till berörda organisationer och medborgare, särskilt brukare och anhöriga.

IVO ska utveckla och redovisa metoder för urval av tillsynsobjekt, baserat på riskbedömningar och förslag på metoder för hur tillsyn av kvalitet i hälso-och sjukvård och socialtjänst kan ske. Metoderna ska kunna användas för att göra systematiska slutsatser och analyser på nationell nivå. IVO ska också analysera med vilken frekvens som det är lämpligt att utöva tillsyn inom olika områden uppdelat på inspektioner och annan tillsyn, granskning av system, återföring m.m.

 

Andra uppdrag

IVO ska närmare följa utvecklingen av enskildas klagomål mot bakgrund av den förändring av regelverk och ansvarsförhållanden som genomfördes i samband med patientsäkerhetslagens (2010:659) ikraftträdande. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) månatligen fr.o.m. juni 2013 t.o.m. augusti 2015 samt med en slutrapport senast den 1 oktober 2015. I redovisningen ska ingå en samlad bedömning av utvecklingen av enskildas klagomål samt en redogörelse för vad IVO gör för en effektiv hantering. I slutredovisningen ska även ingå en redogörelse för i vilken mån enskildas klagomål har använts för att bedöma behovet av egeninitierad tillsyn.

IVO ska den 1 juni 2013 överta ansvaret för tillgångar, skulder och kapital som kan hänföras till Socialstyrelsens tillsyns- och tillstånds- verksamhet. Övertagandet ska ske till bokfört värde per den 31 maj 2013 enligt 5 kap. 5 och 8 §§ förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Relevanta avtal som Socialstyrelsen ingått ska den      1 juni 2013 övertas av IVO.

IVO ska till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den        1 oktober 2013 redovisa fördjupade underlag rörande ekonomin. Underlagen ska innehålla budget och ekonomiskt utfall med information om utgifter för personal, omstrukturering, lokaler och IT m.m.

Övertagande av uppdrag

IVO ska överta ansvaret från Socialstyrelsen när det gäller följande uppdrag:

-Uppdrag att förbereda och genomföra en försöksverksamhet avseende tillsynsombud för barn och unga placerade i familjehem (S2009/6728/ST).

-Uppdrag om en nationell tillsyn av vård och omsorg om äldre (S2009/7143/ST).

-Uppdrag om en samlad nationell tillsyn inom området våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld (delar av uppdrag nr 12 under området individ- och familjeomsorg i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2011). IVO ska genomföra en fortsatt samlad nationell tillsyn i enlighet med de nationella bedömningskriterierna som även omfattar andra genomförare av socialtjänst än kommunen samt hälso- och sjukvården. Myndigheten ska även regelbundet redovisa enskilda tillsynsärenden. IVO får senast den 31 augusti 2013 rekvirera högst 1 700 000 kronor från Socialstyrelsen för att finansiera uppdraget.  Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 1 februari 2014.

  

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

8:2

Inspektionen för vård och omsorg (Ramanslag)

Disponeras av Inspektionen för vård och omsorg376 200
ap.1Inspektionen för vård och omsorg (ram)376 200

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
8:2 Inspektionen för vård och omsorg
ap.120 000Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)52 620
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)37 620
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Inspektionen för vård och omsorgs räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-06-01161 000
2013-09-2553 800
2013-10-2553 800
2013-11-2553 800
2013-12-2553 800
Summa376 200
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Inspektionen för vård och omsorgs disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:2 ap.1Inspektionen för vård och omsorg

6

Avgifter och bidrag

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Beräknad budget för avgiftsbelagdverksamhet där intäkterna ej disponeras
Vitesförelägganden27140020 0007 00013 00013 000
Blodverksamhet2552000000
Vävnads- och cellverksamhet2552000000
Summa0020 0007 00013 00013 000
Belopp angivna i tkr

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Inspektionen för vård och omsorg undantas från 4, 5 och 6 §§  förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll samt från krav på att lämna delårsrapport enligt 1 kap 3 §  förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Inspektionen för vård och omsorg undantas från 2 kap. 8 § tredje stycket förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag om att  i anslutning till underskriften i årsredovisningen lämna en bedömning av huruvida den interna styrningen och kontrollen är betryggande.

 

 

På regeringens vägnar
Göran Hägglund
Susanne Bergman
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Socialutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret