Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:8

2013-12-19
S2013/9047/SAM (delvis)
Myndigheten för vårdanalys
Box 6070
11360 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Myndigheten för vårdanalys
Riksdagen har beslutat om Myndigheten för vårdanalys verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 9, bet. 2013/14:SoU1, rskr. 2013/2014:125).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Myndigheten för vårdanalys och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Regeringen tecknar överenskommelser med Sveriges Kommuner och Landsting inom en rad viktiga områden. Följande överenskommelser berör Myndigheten för vårdanalys:

  • Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa
  • Utvecklingen och finansieringen av Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg
  • Nationella läkemedelsstrategin
  • Fortsatta insatser för att förbättra patienters tillgänglighet till hälso- och sjukvård

Myndigheten ska där den berörs delta i arbetet med analys, uppföljning och utvärdering.

1

Mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

Myndigheten för vårdanalys ska redovisa prognoser för 2014-2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

den 16 januari,

den 21 februari,

den 5 maj,

den 28 juli,

den 27 oktober.

3

Uppdrag

Nya och ändrade uppdrag

  

1. Uppdrag att följa upp och utvärdera handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa 2012-2016

Inom ramen för sitt uppdrag (regeringsbeslut I:5 från den 20 juni 2012, dnr S2012/4529/FS) att följa upp och utvärdera handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa 2012-2016 ska Myndigheten för vårdanalys göra en fördjupad utvärdering av patient- och brukarcentrering i vården och omsorgen av personer med psykisk ohälsa. Utvärderingen som ska genomföras i samråd med Nationell Samverkan för psykisk hälsa (NSPH) ska omfatta följande frågeställningar:

  • I vilken utsträckning bidrar de insatser som vidtagits inom ramen för PRIO till en mera patient- och brukarfokuserad vård och omsorg? Bidrar en mera patient- och brukarfokuserad vård till bättre psykisk hälsa hos patienter och brukare? Mot bakgrund av ovanstående finns det behov av att förändra insatserna inom ramen för PRIO?
  • Hur uppfattar personer med psykisk ohälsa själva begreppet delaktighet och vilka krav och förväntningar har man på delaktighet?
  • Vilka indikatorer och datakällor kan användas för att följa patienters, brukares och anhörigas uppfattningar om vårdens och omsorgens innehåll och resultat och om möjligheterna att vara delaktiga och utöva inflytande? I denna del ska Vårdanalys utgå från PRIO:s delmål och samråda med Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting. Om Vårdanalys ger förslag på nya datakällor ska de kartlägga och redovisa ekonomiska och andra konsekvenser av förslagen.

Fördjupningsdelen ska redovisas i myndighetens rapport till Regeringskansliet (Socialdepartementet) den 1 oktober 2014. Myndigheten för vårdanalys får för uppföljningen och utvärderingen av PRIO inklusive fördjupningsdelen använda 4 500 000 kronor under 2014 i enlighet med regeringsbeslut I:5 från den 20 juni 2012 (dnr S2012/4529/FS). Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2014. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagposten 3 Till Kammarkollegiets disposition. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisitionen och redovisningarna ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2014 för Myndigheten för vårdanalys och det diarienummer som detta beslut har.

2. Underlag till landstingsdialoger

Myndigheten för vårdanalys ska bistå Regeringskansliet (Socialdepartementet) med underlag om sjukvårdshuvudmännens prestationer i form av fakta, data och grafik inför regeringens regelbundna dialogmöten med sjukvårdshuvudmännen. Underlaget ska tas fram i nära dialog med Regeringskansliet (Socialdepartementet). I uppdraget ingår även att ta fram ett förslag på en modell för ett uppföljningsverktyg som ska syfta till att på ett enkelt och överskådligt sätt visa i vilken utsträckning sjukvårdshuvudmännen uppfyller kraven på en patientcentrerad, säker och jämlik vård med hög kvalitet, och som samtidigt är långsiktigt hållbar. Verktyget ska vara utformat med syfte att utgöra grunden för en konstruktiv dialog mellan regeringen och sjukvårdshuvudmännen. Uppdraget ska genomföras i nära dialog med Regeringskansliet (Socialdepartementet). Framtagandet av ett förslag på en modell för ett uppföljningsverktyg ska genomföras i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting och berörda myndigheter. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 oktober 2014.

Myndigheten för vårdanalys får för deluppdraget att ta fram en modell för ett uppföljningsuppdrag använda 2 000 000 kronor under 2014. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2014. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagposten 18 God vård och folkhälsa. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisitionen och redovisningarna ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2014 för Myndigheten för vårdanalys och det diarienummer som detta beslut har.

3. International Health Policy Survey

Myndigheten för vårdanalys får i uppdrag att genomföra en intervjuundersökning om hälso- och sjukvården, den s.k. "International Health Policy Survey", som samtidigt genomförs i tio ytterligare länder. Syftet är att ge underlag till förbättrat beslutsfattande inom hälso- och sjukvårdsområdet, samt utgöra ett underlag för en internationell jämförelse mellan länder. Det amerikanska undersökningsföretaget SSRS (Social Science Research Solutions) genomför undersökningar på uppdrag av The Commonwealth Fund. År 2014 är syftet med undersökningen att belysa hur personer med kroniska sjukdomar bedömer hälso- och sjukvården ur olika aspekter. Myndigheten för vårdanalys ska genomföra intervjuundersökningen, samt svara för databearbetning och analyser utifrån de svenska resultaten. Urvalet ska vara tillräckligt stort för att genomföra analyser mellan landstingen. Uppdraget ska genomföras i samråd med Regeringskansliet (Socialdepartementet). I uppdraget ingår även att ta fram ett underlag för presentation av resultaten. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 oktober 2014.

Myndigheten för vårdanalys får för uppdragets genomförande använda 3 000 000 kronor under 2014. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2014. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisitionen och redovisningarna ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2014 för Myndigheten för vårdanalys och det diarienummer som detta beslut har.

 

Tidigare givna, pågående uppdrag

   

1. Analys av skillnader i vården

Myndigheten ska göra en fördjupad analys ur ett patientperspektiv av de skillnader i vård, behandling och bemötande som Socialstyrelsen redovisat i sin rapport Ojämna villkor för hälsa och vård och som beskrivs i regeringens strategi för jämlik vård, enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 18 december 2012 (dnr S2012/8855/SAM). Myndigheten ska slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 20 oktober 2014.

 

2. Uppföljning av tillgängligheten inom hälso- och sjukvården

Myndigheten för vårdanalys ska ur ett medborgar- och patientperspektiv göra en samlad uppföljning av hur den nationella vårdgarantin, kömiljarden, vårdvalet och omregleringen av apoteksmarknaden har påverkat tillgängligheten inom hälso- och sjukvården, i enlighet med regeringsbeslut I:1 från den  6 september 2013 (dnr S2013/6128/FS). Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 april 2014.

3. Nationella riktlinjers effekter ur ett patientperspektiv

Myndigheten för vårdanalys ska, efter samråd med Socialstyrelsen, göra en samlad uppföljning av de nationella riktlinjernas effekter ur ett patientperspektiv, i enlighet med regeringsbeslut I:1 från den 6 september 2013 (dnr S2013/6128/FS). En slutredovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 4 november 2015.

4. Utvärdera nyttan med att genomföra hälsoekonomiska bedömningar av läkemedel i slutenvården

Myndigheten för vårdanalys ska utvärdera nyttan med att genomföra hälsoekonomiska bedömningar av läkemedel som används inom slutenvården, i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 24 maj 2012 (dnr S2012/3857/FS). Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 april 2014.

5. Utveckla kvaliteten i äldreomsorgen

Myndigheten för vårdanalys ska utveckla en metod att undersöka kvaliteten inom äldreomsorgen ur ett brukarperspektiv, i enlighet med regeringsbeslut II:2 från den 20 juni 2012 (dnr 2012/4535/FST). En slutredovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 16 december 2014.

6. Utvärdera satsningen på nationella kvalitetsregister

Myndigheten för vårdanalys ska utvärdera statens och Sveriges Kommuner och Landstings satsning på de nationella kvalitetsregistren, i enlighet med regeringsbeslut I:9 från den 10 oktober 2013 (dnr S2013/7023/FS). En delrapport ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 december 2014. En samlad slutrapport ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 december 2014.

7. Utvärdera nyttan med att genomföra hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter

Myndigheten för vårdanalys ska utvärdera nyttan med att genomföra hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter utifrån ett patient- och systemperspektiv i enlighet med regeringsbeslut I:4 från den 17 oktober 2013 (dnr S2013/7196/FS). Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 mars 2015.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:1

Myndigheten för vårdanalys (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för vårdanalys29 715
ap.1Myndigheten för vårdanalys (ram)29 715

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:1 Myndigheten för vårdanalys
ap.18913 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)3 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)2 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för vårdanalys räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-252 476
2014-02-252 476
2014-03-252 476
2014-04-252 476
2014-05-252 476
2014-06-252 476
2014-07-252 476
2014-08-252 476
2014-09-252 476
2014-10-252 476
2014-11-252 476
2014-12-252 479
Summa29 715
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för vårdanalys disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Myndigheten för vårdanalys
På regeringens vägnar
Göran Hägglund
Sara S Johansson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementets rättssekretariat
Finansdepartementets avdelning för offentlig förvaltning
Finansdepartementets enhet för statlig arbetsgivarpolitik
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Socialutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Statistiska centralbyrån
Utredningen om inrättande av en myndighet för folkhälsofrågor (S2013:06)
Läkemedelsverket
Socialstyrelsen
Statens beredning för medicinsk utvärdering
Smittskyddsinstitutet
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Sveriges Kommuner och Landsting

Senast uppdaterad: