Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 13

2013-12-12
N2013/5700/FIN
N2013/5656/KLS
(delvis) m.fl.
Se bilaga 1
Sveriges geologiska undersökning
Box 670
751 28 Uppsala
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Sveriges geologiska undersökning inom utgiftsområde 24 Näringsliv
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Sveriges geologiska undersöknings verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 24, bet. 2013/14:NU1, rskr. 2013/14:101).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Sveriges geologiska undersökning (SGU) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom SGU:s ansvarsområde.

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapporteringskrav

SGU ska redovisa hur myndigheten har verkat för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen nås och hur arbetet har integrerats med genomförandet av myndighetens löpande verksamhet.

SGU ska utveckla mål och resultatmått för kvantitet eller kvalitet för de uppgifter som framgår av myndighetens instruktion. I årsredovisningen ska resultatet kommenteras i förhållande till måluppfyllelse.

 

Prognostillfällen

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2014–2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Prognoserna ska redovisas

den 16 januari,

den 21 februari,

den 5 maj,

den 28 juli, samt

den 27 oktober.

2

Organisationsstyrning

Innovationspartnerskap

SGU ska bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i arbetet med det Europeiska innovationspartnerskapet för råvaror.

3

Uppdrag

1. SGU ska ta fram underlag för den regelbundna uppföljningen av genomförandet av Sveriges mineralstrategi (dnr N2013/972/FIN). SGU ska regelbundet återrapportera genomförandet av åtgärderna som initierats genom mineralstrategin. Myndigheten ska vidare årligen arrangera ett mineralforum i syfte att redovisa arbetet med pågående åtgärder och identifiera förslag till nya åtgärder i förhållande till mineralstrategins måluppfyllelse. Mineralforum ska ske i formen av ett dialogmöte och en bred målgrupp ska beredas möjlighet att delta.

2. SGU ska  samverka med och redovisa till Verket för innovationssystem kring sitt bidrag till att uppnå målet i genomförandet av den nationella innovationsstrategin (dnr N2011/547/FIN). Rapporteringen ska lämnas enligt vidare anvisningar från Verket för innovationssystem.

3. SGU ska, efter samråd med Verket för innovationssystem och Konkurrensverket, analysera hur och inom vilka delar av sitt verksamhetsområde det finns behov av utveckling och innovation. Vidare ska myndigheten identifiera möjliga vägar att lösa dessa behov, genom till exempel innovationsupphandling. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 16 februari 2015.

4. SGU ska redogöra för hur den tillsyn som myndigheten utför går till och för de eventuella förbättringsåtgärder beträffande tillsynsverksamheten som myndigheten ser. Vidare ska myndigheten ta fram en plan för framtida tillsynsverksamhet vid myndigheten för åren 2015-2017. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 december 2014.

5. SGU ska påbörja en översyn och uppdatering av sådana föreskrifter som myndigheten har beslutat och som är kungjorda i andra myndigheters författningssamlingar och om så är möjligt kungöra dessa i SGU:s egen författningssamling. Vidare ska myndigheten ta fram en plan för översyn och uppdatering av utfärdade föreskrifter avseende åren 2015-2017. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 december 2014.

6. SGU ska utreda och se över möjligheterna att i ökad utsträckning kunna ta emot, kvalitetssäkra, förvalta och tillgängliggöra geologisk information som har tagits fram av externa aktörer exempelvis inom större infrastrukturprojekt eller området efterbehandling av förorenad mark. Av utredningen ska det framgå vilken typ av informationsslag som det är lämpligast att börja med samt nytta och bedömd kostnad. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 december 2014.

 

 

 

Uppdrag lämnade i särskilda regeringsbeslut

UppdragLämnatRedovisas senast

Uppdrag att lämna förslag till hur Sverige och svenska företag kan bidra till en hållbar gruvindustri i låginkomstländer, lägre medelinkomstländer och medelinkomstländer

Den 22 augusti 2013

(dnr N2013/3849/FIN)

Slutredovisning den 2 juni 2014

Uppdrag att slutföra påbörjad metodutveckling för regional materialförsörjningsplanering

Den 6 september 2013

(dnr N2013/4066/FIN)

Delredovisning den 15 december 2014

Delredovisning den 18 december 2015

Slutredovisning den 1 mars 2017

Uppdrag att lämna förslag till hur ett system för insamling av produktionsuppgifter för entreprenadsten kan utformas.

Den 12 september 2013

(dnr N2013/4153/FIN)

Delredovisning den 28 mars 2015

Slutredovisning den 18 december 2015

Uppdrag att utföra en kartläggning och analys av utvinnings- och återvinningspotential för svenska metall- och mineraltillgångar

Den 12 september 2013

(dnr N2013/4152/FIN)

Slutredovisning den 15 december 2014

Uppdrag att öka kunskapen om geologins betydelse för samhällsbyggnad och tillväxt

Den 10 oktober 2013

(dnr N2013/4687/FIN)

Delredovisning den 15 december 2014 och den 18 december 2015

Slutredovisning den 1 mars 2017

 

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:8

Sveriges geologiska undersökning: Geologisk undersökningsverksamhet m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Sveriges geologiska undersökning223 450
ap.1Geologisk undersökningsverksamhet m.m. (ram)223 450

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Geologisk undersökningsverksamhet m.m.

Anslaget får användas för myndighetsverksamhet inom SGU.

1:9

Sveriges geologiska undersökning: Geovetenskaplig forskning (Ramanslag)

Disponeras av Sveriges geologiska undersökning5 818
ap.1Geovetenskaplig forskning (ram)5 818

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Geovetenskaplig forskning

Anslaget får användas för att främja och stödja riktad geovetenskaplig grundforskning och tillämpad forskning.

1:10

Sveriges geologiska undersökning: Miljösäkring av oljelagringsanläggningar, m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Sveriges geologiska undersökning14 000
ap.1Oljelagringsanläggningar m.m. samt Adak-fältet (ram)14 000

Villkor för anslag 1:10

ap.1 Oljelagringsanläggningar m.m. samt Adak-fältet

Anslaget får användas för att täcka statliga kostnader för efterbehandling av tömda oljelagringsanläggningar och det statliga gruvfältet i Adak, Malå kommun.

Anläggningstillgångar som hänförs till sanerings- och miljösäkringsarbetet får finansieras från anslagsposten.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:8 Sveriges geologiska undersökning: Geologisk undersökningsverksamhet m.m.
ap.16 7043 %0
1:9 Sveriges geologiska undersökning: Geovetenskaplig forskning
ap.103 %0
1:10 Sveriges geologiska undersökning: Miljösäkring av oljelagringsanläggningar, m.m.
ap.1420Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/ap2014201520162017 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:9 Sveriges geologiska undersökning: Geovetenskaplig forskning
ap.15 5003 8501 500
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)24 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)16 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Sveriges geologiska undersöknings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-2518 621
2014-02-2518 621
2014-03-2518 621
2014-04-2518 621
2014-05-2518 621
2014-06-2518 621
2014-07-2518 621
2014-08-2518 621
2014-09-2518 621
2014-10-2518 621
2014-11-2518 621
2014-12-2518 619
Summa223 450
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Sveriges geologiska undersöknings disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:8 ap.1Geologisk undersökningsverksamhet m.m.

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet219-19216 30016 300027
Tjänsteexport1 1185584 2004 20001 676
Summa1 33736620 50020 50001 703
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Behörighet Inkomsttitlar
Avgifter enligt minerallagen (1991:45)2528016 00016 000016 00032 000
Mineralersättning25281 9391 3001 70001 7004 939
Försäljning av oljelagringsanläggningar3312000000
Summa1 93917 30017 700017 70036 939
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgifter enligt minerallagen (1991:45)

Avgifter som uppbärs av SGU enligt minerallagen (1991:45) ska redovisas mot undertitel 001: Avgifter enligt minerallagen för inkomsttitel 2528: Avgifter vid Bergsstaten.

Mineralersättning

Influten mineralersättning till staten enligt minerallagen (1991:45) ska redovisas mot undertitel 002: Ersättningar enligt minerallagen för inkomsttitel 2528: Avgifter vid Bergsstaten.

Försäljning av oljelagringsanläggningar

Influtna medel från försäljning av oljelagringsanläggningar med tillhörande utrustning m.m. ska redovisas mot inkomsttitel 3312: Övriga inkomster av försåld egendom m.m. Avdrag får göras för direkta försäljningskostnader.

På regeringens vägnar
Annie Lööf
Lotta Lewin Pihlblad
Kopia till

Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/SAM och Internrevisionen
Justitiedepartementet/PO
Utrikesdepartementet/FMR
Försvarsdepartementet/SSK och MFI
Finansdepartementet/BA
Socialdepartementet/ESA och SFÖ
Miljödepartementet/S, KE, ME, MM och NM
Utbildningsdepartementet/F
Näringsdepartementet/KLS, TE och E
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Havs- och vattenmyndigheten
Naturvårdsverket
Riksgäldskontoret
länsstyrelserna

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I 13, 2013-12-12

Diarienummerförteckning

N2013/5700/FIN
N2013/5656/KLS
(delvis)
N2012/6405/FIN
N2013/1195/FIN
N2013/2485/FIN
N2013/2863/FIN

Senast uppdaterad: