Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
44

2013-12-19
Ku2013/2310/MFI (delvis)
Ku2013/2380/MFI Ku2013/2396/MFI
Myndigheten för radio och tv
Box 33
12125 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Myndigheten för radio och tv
Riksdagen har beslutat om Myndigheten för radio och tv:s verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 1, bet. 2013/14:KU1, rskr. 2013/14:85).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Myndigheten för radio och tv och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska Myndigheten för radio och tv definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

Bedömning av redovisningar från Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildningsradio AB

I enlighet med förordningen (2010:1062) med instruktion för Myndigheten för radio och tv ska Granskningsnämnden för radio och tv vid Myndigheten för radio och tv årligen i efterhand, utifrån redovisningar från Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildningsradio AB, bedöma om bolagen har uppfyllt sina uppdrag enligt villkor i sändningstillstånden, anslagsvillkoren och andra beslut av regeringen som meddelats med stöd av radio- och tv-lagen. Granskningsnämndens bedömningar ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 10 juni 2014.

Prognoser 2014–2018

Myndigheten för radio och tv ska redovisa utgiftsprognoser för 2014–2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast

  • 21 februari 
  • 5 maj
  • 27 oktober

3

Uppdrag

Indikatorer för att följa upp de mediepolitiska målen

Myndigheten för radio och tv ska, med utgångspunkt i de förslag som lämnas i rapporten Mått och mål – resultatindikatorer för medieområdet (Ku2012/1658/MFI), föreslå resultatindikatorer för att följa upp de mediepolitiska målen inom myndighetens ansvarsområde.

De indikatorer som föreslås ska, utifrån de mediepolitiska målen och myndighetens uppdrag, mäta effekter av myndighetens verksamhet och därigenom bidra till bedömningen av verksamhetens resultat. Indikatorerna ska täcka såväl kvantitativa som kvalitativa aspekter.

Myndigheten för radio och tv ska även redovisa vilken information som behövs för att föreslagna indikatorer ska kunna tas fram samt vilka tillkommande kostnader som kan vara förenade med detta. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 31 maj 2014.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

8:3

Myndigheten för radio och tv (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för radio och tv25 689
ap.1Myndigheten för radio och tv (ram)25 689

Villkor för anslag 8:3

ap.1 Myndigheten för radio och tv

1. För 2014 anvisas Myndigheten för radio och tv 8 700 000 kronor från rundradiorörelsens resultatkonto. Myndigheten ska redovisa medlen på statsbudgetens inkomstsida under inkomsttitel 9459 Avgifter till Myndigheten för radio och tv. Medlen betalas ut under januari månad 2014 från rundradiorörelsens resultatkonto i Riksgäldskontoret efter rekvisition av Myndigheten för radio och tv.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
8:3 Myndigheten för radio och tv
ap.11 7713 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)1 500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)2 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för radio och tvs räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-252 141
2014-02-252 141
2014-03-252 141
2014-04-252 141
2014-05-252 141
2014-06-252 141
2014-07-252 141
2014-08-252 141
2014-09-252 141
2014-10-252 141
2014-11-252 141
2014-12-252 138
Summa25 689
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för radio och tvs disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:3 ap.1Myndigheten för radio och tv

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Avgiftsintäkter
Utgivningsbevis0020020000
Ansökan om att sända tv-program samt digital kommersiell radio000000
Summa0020020000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Utgivningsbevis

Kostnaderna avser de direkta utgifterna för verksamheten avseende utgivningsbevis.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Offenligrättslig verksamhet
Särskild avgift samt utdömda viten2712000000
Avgifter för analog kommersiell radio945800121 3990121 399121 399
Summa00121 3990121 399121 399
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifter för analog kommersiell radio enligt radio- och tv-lagen (2010:696) ska redovisas på statsbudgetens inkomstsida under inkomsttitel 9458 Lokalradioavgifter.

Särskild avgift enligt radio- och tv-lagen samt utdömda viten med anledning av förelägganden enligt radio- och tv-lagen ska redovisas på statsbudgetens inkomstsida under inkomsttitel 2712 Bötesmedel.

I enlighet med förordningen (2010:1062) med instruktion för Myndigheten för radio och tv och radio- och tv-lagen (2010:696) får en avgift tas ut av den som hos myndigheten ansöker om tillstånd att sända tv, sökbar text-tv eller digital kommersiell radio. Myndigheten får disponera avgifterna.

Regeringen medger att överskottet från den avgiftsbelagda verksamheten under räkenskapsåret 2013 får föras över till 2014 för att täcka kostnaderna för den fortsatta handläggningen av tillståndsansökningar från 2013.

På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Jon Dunås
Kopia till

Riksdagen, konstitutionsutskottet
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Stadsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret

Senast uppdaterad: