Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:17

2013-12-12
U2013/4248/UH(delvis) U2013/6130/UH U2013/6543/UH (delvis) U2013/7505/UH U2013/7484/SAM(delvis)
Linköpings universitet
581 83 Linköping
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Linköpings universitet
Riksdagen har beslutat om Linköpings universitets verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 16, bet. 2013/14:UbU1, rskr. 2013/14:104).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Linköpings universitet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Rekryteringsmål för professorer

Under 2012–2015 ska minst 36 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

3

Uppdrag

1. Universitetet ersätts för kostnader när det gäller landstingets medverkan i grundutbildning av läkare (ALF-ersättning) i enlighet med det avtal som i juni 2003 slutits mellan staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården kompletterat med regionala avtal mellan respektive landsting och universitet.

Enligt avtalet mellan staten och vissa landsting kan universitetet inom läkarutbildningen ersättas för högst 915 helårsstudenter när det gäller kompensation för landstingets medverkan i grundutbildningen av läkare.

Återrapportering

Universitetet ska senast den 25 januari 2014 till regeringen lämna uppgifter om hur ALF-ersättningen har fördelats under 2013 när det gäller lokalkostnader, lönekostnader samt övriga kostnader. I årsredovisningen ska universitetet redovisa det totala antalet helårstudenter på läkarutbildningen.

2. Karolinska institutet ska senast den 25 januari 2014 utbetala 718 000 kronor till Linköpings universitet för utveckling av klinisk utbildning och forskning. Av årsredovisningen ska framgå på vilket sätt Linköpings universitet har använt medlen för att utveckla verksamheten.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:13

Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Linköpings universitet1 353 523
ap.1Takbelopp (ram)1 353 523

Villkor för anslag 2:13

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:14

Linköpings universitet: Forskning och forskarutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Linköpings universitet800 342
ap.4Basresurs (ram)800 342

Villkor för anslag 2:14

ap.4 Basresurs

I anslaget ingår medel för strategiska forskningsområden enligt tabellen nedan.

Strategiskt forskningsområdeBelopp i tkr
IT och mobil kommunikation31 513
Materialvetenskap28 741
Säkerhet och krisberedskap7 801

 

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Linköpings universitet16 013
ap.16Nationellt resurscentrum i teknik (ram)917
ap.46Kvalitetsbaserad resursfördelning (ram)15 096

Villkor för anslag 2:65

ap.16 Nationellt resurscentrum i teknik

I enlighet med vad regeringen aviserat i budgetpropositionen för 2014 avser medlen under anslagsposten första halvåret 2014.

2:66

Ersättningar för klinisk utbildning och forskning (Ramanslag)

Disponeras av Linköpings universitet199 711
ap.5Linköpings universitet (ram)199 711

Villkor för anslag 2:66

ap.5 Linköpings universitet

Från anslaget utgår ersättning till vissa landsting enligt avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1010 %0
2:14 Linköpings universitet: Forskning och forskarutbildning
ap.40Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.1603 %0
ap.4603 %0
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning
ap.503 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)330 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)183 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Linköpings universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-25197 466
2014-02-25197 466
2014-03-25197 466
2014-04-25197 466
2014-05-25197 466
2014-06-25197 466
2014-07-25197 466
2014-08-25197 466
2014-09-25197 466
2014-10-25197 466
2014-11-25197 466
2014-12-25197 463
Summa2 369 589
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Linköpings universitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:13 ap.1Takbelopp
2:14 ap.4Basresurs
2:65 ap.16Nationellt resurscentrum i teknik
2:65 ap.46Kvalitetsbaserad resursfördelning
2:66 ap.5Linköpings universitet

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Regeringen medger att Linköpings universitet får ta ut och disponera avgifter utan krav på full kostnadstäckning för möbelkonservering och möbeltapetsering med anledning av utbildning vid Carl Malmstens Centrum för träteknik & design.  

På regeringens vägnar
Maria Arnholm
Lisa Midlert
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet, enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer

Senast uppdaterad: