Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:29

2013-12-19
U2013/4248/UH U2013/6197/UH
U2013/6206/UH U2013/6543/UH U2013/7797/UH U2013/7484/SAM(delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslagen 2:63 och 2:65
Riksdagen har beslutat om anslagen 2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet och 2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 16, bet. 2013/14:UbU1, rskr. 2013/14:104).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för nedan angivna anslag.

För bidragsmottagare gäller redovisningsskyldighet för mottagna medel. För bidragsmottagarna gäller att årsredovisningar ska lämnas senast den 22 februari 2015, om inte något annat har avtalats. Redovisningen ska minst omfatta nedanstående och vid behov kommenteras när det gäller:

1. antal studenter,

2. antal helårsstudenter,

3. antal helårsprestationer,

4. antal avlagda examina redovisat per examenskategori,

5. efterfrågan på högskolans utbildningar, och

6. ekonomisk redovisning i form av resultaträkning och balansräkning.

För punkterna 1–4 ska uppgifter lämnas för de tre senaste kalenderåren.

Enskilda utbildningsanordnare med tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina får hos Stockholms universitet ansöka om bidrag för särskilt pedagogiskt stöd, inkl. teckenspråkstolkning, för studenter med funktionshinder i studiesituationen för de kostnader som överstiger 0,3 procent av bidraget för grundutbildning. Dessa kostnader får, efter ansökan, delvis täckas av de medel som disponeras av Stockholms universitet som ett särskilt åtagande som ska finansieras av medel under anslaget 2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:63

Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet2 892 777
ap.1Chalmers tekniska högskola AB (ram)1 624 176
ap.1.1Grundutbildning (ram)806 964
ap.1.2Forskning och forskarutbildning (ram)817 212
ap.2Handelshögskolan i Stockholm (ram)75 866
ap.3Stiftelsen Högskolan i Jönköping (ram)600 255
ap.3.1Grundutbildning (ram)505 451
ap.3.2Forskning och forskarutbildning (ram)94 804
ap.4Teologiska Högskolan, Stockholm (ram)9 659
ap.5Ersta Sköndal högskola AB (ram)85 452
ap.6Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen för Johannelunds Teologiska högskola (ram)3 397
ap.7Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut (ram)11 310
ap.8Ericastiftelsen (ram)6 956
ap.10Newmaninstitutet AB (ram)4 853
ap.11Stiftelsen Rödakorshemmet (ram)59 597
ap.12Sophiahemmet, Ideell förening (ram)53 917
ap.13Beckmans skola AB (ram)28 803
ap.14Mervärdesskattekostnader för Chalmers tekniska högskola AB och Stiftelsen Högskolan i Jönköping (ram)324 168
ap.15Evangeliska Frikyrkan (ram)4 368

Villkor för anslag 2:63

ap.1.1 Grundutbildning

Kammarkollegiet ska till Chalmers tekniska högskola AB utbetala 806 964 000 kronor i tolftedelar.

I bidraget ingår 3 740 000 kronor för spetsutbildning i entreprenörskap.

Chalmers tekniska högskola AB bedriver verksamhet enligt ett långsiktigt ramavtal med staten som gäller t.o.m. den 30 juni 2024 och enligt avtal med staten om utbildnings- och forskningsuppdrag.

Särskilt åtagande

Chalmers tekniska högskola AB tilldelas ett bidrag på 5 498 000 kronor för utrustning och praktik inom sjöbefälsutbildning.

ap.1.2 Forskning och forskarutbildning

Kammarkollegiet ska till Chalmers tekniska högskola AB utbetala 817 212 000 kronor i tolftedelar.

Chalmers tekniska högskola AB bedriver verksamhet enligt ett långsiktigt ramavtal med staten som gäller t.o.m. den 30 juni 2024 och enligt avtal med staten om utbildnings- och forskningsuppdrag.

ap.2 Handelshögskolan i Stockholm

Kammarkollegiet ska till Handelshögskolan i Stockholm utbetala 75 866 000 kronor i tolftedelar.

Handelshögskolan i Stockholm har ett avtal med staten som gäller från och med den 1 januari 2010.

ap.3.1 Grundutbildning

Kammarkollegiet ska till Stiftelsen Högskolan i Jönköping utbetala 505 451 000 kronor i tolftedelar.

Stiftelsen Högskolan i Jönköping bedriver verksamhet enligt ett långsiktigt avtal med staten som gäller t.o.m. den 30 juni 2024 och enligt avtal med staten om utbildnings- och forskningsuppdrag.

ap.3.2 Forskning och forskarutbildning

Kammarkollegiet ska till Stiftelsen Högskolan i Jönköping utbetala 94 804 000 kronor i tolftedelar.

Stiftelsen Högskolan i Jönköping bedriver verksamhet enligt ett långsiktigt avtal med staten som gäller t.o.m. den 30 juni 2024 och enligt avtal med staten om utbildnings- och forskningsuppdrag.

ap.4 Teologiska Högskolan, Stockholm

Kammarkollegiet ska till Teologiska Högskolan, Stockholm, utbetala 9 659 000 kronor i tolftedelar.

Teologiska Högskolan, Stockholm, har ett avtal med staten som gäller från den 14 oktober 1993. Utöver det som regleras i avtalet tillldelas Teologiska Högskolan, Stockholm, medel för 50 helårsstudenter för utbildning i mänskliga rättigheter och demokratifrågor samt för 69 helårsstudenter för utbildning i teologi.

ap.5 Ersta Sköndal högskola AB

Kammarkollegiet ska till Ersta Sköndal högskola AB utbetala 85 452 000 kronor i tolftedelar.

Bidraget får användas för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå och för forskning och utbildning på forskarnivå.

I anslaget beräknas medel för dels sjuksköterske- och socionomutbildning för 204 helårsstudenter, dels socionomutbildning för 178 helårsstudenter, dels magisterutbildning i socialt arbete för 30 helårsstudenter och dels utbildning i teologi för 50 helårsstudenter.

I medlen ingår 7 000 000 kronor för att stärka vårdforskningen vid högskolan.

ap.6 Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen för Johannelunds Teologiska högskola

Kammarkollegiet ska till Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen för Johannelunds teologiska högskola utbetala 3 397 000 kronor i tolftedelar.

Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen har ett avtal med staten som gäller från den 14 oktober 1993. Utöver vad som regleras i avtalet tilldelas Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen medel för utbildning i teologi för 30 helårsstudenter.

ap.7 Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut

Kammarkollegiet ska till Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut utbetala 11 310 000 kronor i tolftedelar.

Bidraget får användas för högskoleutbildning på grundnivå.

ap.8 Ericastiftelsen

Kammarkollegiet ska till Ericastiftelsen utbetala 6 956 000 kronor i tolftedelar.

Bidraget får användas för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå.

ap.10 Newmaninstitutet AB

Kammarkollegiet ska till Newmaninstitutet AB utbetala 4 853 000 kronor i tolftedelar.

Bidraget får användas för högskoleutbildning på grundnivå.

ap.11 Stiftelsen Rödakorshemmet

Kammarkollegiet ska till Stiftelsen Rödakorshemmet utbetala 59 597 000 kronor i tolftedelar.

Bidraget får användas för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå.

ap.12 Sophiahemmet, Ideell förening

Kammarkollegiet ska till Sophiahemmet, Ideell förening, utbetala 53 917 000 kronor i tolftedelar.

Bidraget får användas för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå och för forskning och utbildning på forskarnivå.

I medlen ingår 5 000 000 kronor för att stärka vårdforskningen vid högskolan.

ap.13 Beckmans skola AB

Kammarkollegiet ska till Beckmans skola AB utbetala 28 803 000 kronor i tolftedelar.

Bidraget får användas för högskoleutbildning på grundnivå. Bidraget avser 123 helårsstudenter.

ap.14 Mervärdesskattekostnader för Chalmers tekniska högskola AB och Stiftelsen Högskolan i Jönköping

Kammarkollegiet ska till Chalmers tekniska högskola AB och Stiftelsen Högskolan i Jönköping utbetala medel på anslagsposten efter rekvisition.

I enlighet med långsiktiga ramavtal med staten av den 1 juli 1994 har Chalmers tekniska högskola AB och Stiftelsen Högskolan i Jönköping rätt till ersättning från staten i fråga om kompensation för ingående mervärdesskatt.

Vid rekvisition av medel från Kammarkollegiet ska en rekvisitionsblankett liknande den som används när statliga myndigheter rekvirerar ingående mervärdesskatt från Skatteverket användas. Av årsredovisningen ska framgå hur mycket som rekvirerats från Kammarkollegiet.

ap.15 Evangeliska Frikyrkan

Kammarkollegiet ska till Evangeliska Frikyrkan för Örebro Teologiska högskola utbetala 4 368 000 kronor i tolftedelar.

Evangeliska Frikyrkan har ett avtal med staten som gäller från den 14 oktober 1993. Utöver vad som regleras i avtalet tilldela Evangeliska Frikyrkan medel för utbildning i teologi för 40 helårsstudenter.

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet43 983
ap.70Kvalitetsbaserad resursfördelning till enskilda utb. anordn. (ram)43 983

Villkor för anslag 2:65

ap.70 Kvalitetsbaserad resursfördelning till enskilda utb. anordn.

Kammarkollegiet ska till Chalmers tekniska högskola AB utbetala 39 607 000 kronor i tolftedelar.

Kammarkollegiet ska till Stiftelsen Högskolan i Jönköping utbetala 4 376 000 kronor i tolftedelar.

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet
ap.1.1010 %0
ap.1.20Allt0
ap.20Inget0
ap.3.1010 %0
ap.3.20Allt0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
ap.100Inget0
ap.110Inget0
ap.120Inget0
ap.130Inget0
ap.1486 7833 %0
ap.150Inget0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.700Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Erik Ullenhag
Lisa Midlert
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Universitetskanslersämbetet
Beckmans skola AB
Chalmers tekniska högskola AB
Ericastiftelsen
Ersta Sköndal Högskola AB
Evangeliska Frikyrkan
Handelshögskolan i Stockholm
Johannelunds teologiska högskola
Newmaninstitutet AB
Sophiahemmet, Ideell förening
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Rödakorshemmet
Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut
Teologiska högskolan, Stockholm
Sveriges förenade studentkårer