Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:3

2013-11-21
UF2013/70380/UD/SP
Åklagarmyndigheten
Box 5553
11485 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslag 1:1 Biståndsverksamhet, ap. 44 Internationell civil krishantering - del till Åklagarmyndigheten
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:1 Biståndsverksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 7, bet. 2012/13:UU2, rskr. 2012/13:91).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Åklagarmyndigheten2 200
ap.44Internationell civil krishantering - del till Åklagarmyndigheten (ram)2 200

Villkor för anslag 1:1

ap.44 Internationell civil krishantering - del till Åklagarmyndigheten

Anslagsposten får användas för att ställa svensk personal till förfogande för fredsfrämjande, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet, främst inom ramen för Förenta nationerna (FN), Europeiska unionen (EU) samt Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE).

DAC:s riktlinjer

Medlen får endast användas i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd. Åklagarmyndigheten ska sammanställa samt rapportera statistik till Sida i enlighet med OECD:s biståndskommittés (DAC) direktiv. Sida kommer att meddela tidpunkter för rapportering.

Prognoser

Åklagarmyndigheten ska redovisa prognoser för 2013-2017 vid
nedanstående prognostillfällen. I samband med dessa ska
Åklagarmyndigheten inkomma till Regeringskansliet (Justitiedepartemetet och Utrikesdepartementet) med en utförlig kommentar till prognosen innehållande en analys av prognosen i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoskommentaren ska vara uppbruten på respektive insats. Prognoserna lämnas i Hermes den 16 januari, 20 februari, 2 maj, 29 juli samt 25 oktober enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Insatser

Anslagsposten får användas för personalbidrag till EU:s polisinsats för den palestinska myndigheten (EUPOL COPPS)

Åklagarmyndigheten ska eftersträva att delta i andra insatser än EUPOL COPPS, alternativt med ytterligare personal till insatsen. Deltagande i dessa insatser ska ske i samråd med Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet).

Insatsnära verksamhet

Av medlen ska högst 0,3 miljoner kronor användas för annan insatsnära verksamhet t.ex. i form av förberedelser för utsändande av personal, bidrag till internationella organisationers policy och metodutveckling eller internationell samverkan på insatsområdet till stöd för fredfrämjande, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet.

Kortare insatser under budgetåret

Medlen får även användas för att delta i kortare uppdrag eller särskilda projekt, exempelvis EU:s koncept för besökande experter, Crisis Response Teams (CRT) eller FN:s instrument för att matcha utbud och efterfrågan på civilt kapacitetstöd inom freds- och statsbyggande (CAP Match). Deltagande i dessa insatser ska ske i samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). Verksamheten ska i första hand finansieras genom omfördelning av medel genom detta regleringsbrev.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.440Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Hillevi Engström
Åsa Pousard
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet DOM
Justitiedepartementet KRIM
Justitiedepartementet POL
Justitiedepartementet, Å
Utrikesdepartementet EU
Utrikesdepartementet RS
Utrikesdepartementet PLAN
Utrikesdepartementet USTYR
Finansdepartementet BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
riksdagen, utrikesutskottet
Domstolsverket
Ekonomistyrningsverket
Folke Bernadotteakademin
Försvarsmakten
Kriminalvården
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Rikspolisstyrelsen
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen

Senast uppdaterad: