Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
III 7

2013-12-19
N2013/1211/TE N2013/5853/KLS (delvis)
N2013/5894/TE
Sjöfartsverket
601 78 Norrköping
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Sjöfartsverket inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen har beslutat om Sjöfartsverkets verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 22, bet. 2013/14:TU1, rskr. 2013/14:131).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Sjöfartsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

Sjöfartsverket ska redovisa prognoser för 2014–2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

– den 16 januari,

– den 21 februari,

– den 5 maj,

– den 28 juli, och

– den 27 oktober.
 

Tertialdialoger

Sjöfartsverket ska redovisa underlag inför tertialdialoger med Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Underlagen ska utformas i samråd med, och redovisas till, Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast

– den 24 februari,

– den 22 maj, och

– den 22 september.

 

2

Organisationsstyrning

1. Sjöfartsverket ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Sjöfartsverket ska betala 3 334 500 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift för systemet. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB.

2. Sjöfartsverkets resultatredovisning ska delas in i verksamhetsområden. Av redovisningen ska det så långt möjligt framgå vad myndighetens prestationer bidragit till i form av leverenskvaliteter och uppfyllelse av de transportpolitiska målen. Särskild vikt ska läggas vid den del av redovisningen som gäller miljökvalitetsmålen för klimat, luftkvalitet, försurning, giftfri miljö samt biologisk mångfald. Av redovisningen ska det även framgå hur Sjöfartsverket utformar verksamhet och processer för att på ett ändamålsenligt sätt bidra till uppfyllelse av generationsmålet och miljökvalitetsmålen.

3

Uppdrag

Världssjöfartsuniversitet (WMU)

Sjöfartsverket ska lämna en redogörelse för hur det svenska bidraget till Världssjöfartsuniversitet (WMU) har använts inklusive en ekonomisk redogörelse för hur medlen har använts i enlighet med punkten 5 i Standard conditions for contributions by the Swedish Government or the Government Offices of Sweden, Ministry of Foreign Affairs. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2014.

Uppdrag om miljörisker från vrak

Den 20 maj 2009 uppdrog regeringen åt Sjöfartsverket att inom Sveriges territorialvattenområde genomföra en inventering av vrak i syfte att klargöra omfattning och miljörisker med vrak som kan utgöra ett hot mot miljön. Uppdraget redovisades den 14 januari 2011 och där konstaterades att Sjöfartsverket identifierat 31 vrak som kan utgöra ett reellt miljöhot och som bör utredas vidare.

Sjöfartsverket ska därför undersöka om det går att identifiera några miljöeffekter i omgivningen för några av vraken. I redovisningen ska ingå en bedömning av eventuella miljöeffekter på havsmiljön samt förslag till vidare åtgärder. Vad gäller bedömningen av eventuella miljöeffekter och åtgärder bör uppdraget utföras i samråd med både Havs- och vattenmyndigheten och Kustbevakningen.

Uppdraget finansieras genom medel från utgiftsområde 20. Uppdraget redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 oktober 2014. Därefter kommer ställning tas till om uppdraget ska förlängas t.o.m. 2015.

Åtgärder för att anpassa verksamhet till kraven om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

Sjöfartsverket ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att anpassa myndighetens verksamhet till kraven i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen, vilken trädde i kraft den 1 juli 2010. Myndigheten ska redovisa vilken verksamhet som bedrivs som omfattas av lagen, vilka villkor som tillämpas och vilka avgifter som tas ut. Myndigheten ska särskilt redovisa om de villkor som tillämpas och de avgifter som tas ut har setts över med anledning av den nya lagen. Grunderna för avgiftssättningen ska redovisas. Myndigheten ska beskriva möjliga åtgärder för att öka tillgängligheten till myndighetens handlingar. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 september 2014.

Innovationsupphandling

Sjöfartsverket ska, efter samråd med Verket för innovationssystem och Konkurrensverket, analysera hur och i vilka delar av sitt verksamhets-
område det finns behov av utveckling och innovation. Vidare ska myndigheten identifiera möjliga vägar att lösa dessa behov, genom till exempel innovationsupphandling. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 16 februari 2015. Syftet är att insatserna ska öka myndighetens effektivitet och nytta inom sitt verksamhetsområde samt öka dess bidrag till ett hållbart samhälle och ett konkurrenskraftigt näringsliv.

Åtgärder med anledning av rapport från Statens haverikommission

Statens haverikommission presenterade den 22 oktober 2013 sin rapport avseende olyckan med norskt Herculesplan vid Kebnekaise. I rapporten riktar Statens haverikommission ett antal rekommendationer till Sjöfartsverket. Sjöfartsverket ska senast den 2 juni 2014 redovisa till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) sin analys av händelsen och vilka åtgärder som planeras att vidtas med anledning av de iakttagelser och rekommendationer Statens haverikommission lämnat i sin rapport.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:4

Ersättning för sjöräddning, fritidsbåtsändamål m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Sjöfartsverket388 308
ap.1Ersättning för fritidsbåtsändamål m.m. (ram)388 308

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Ersättning för fritidsbåtsändamål m.m.

1. Anslagsposten får disponeras av Sjöfartsverket med en fjärdedel i förskott per kvartal.

2. Anslagsposten får användas till utgifter inom Sjöfartsverkets ansvarsområde som inte finansieras via handelssjöfarten såsom flyg- och sjöräddning, isbrytningsverksamhet samt fritidsbåtsinfrastruktur.

3. Anslaget får användas till att betala abonnemangsavgift för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB.

1:5

Ersättning till viss kanaltrafik m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Sjöfartsverket162 284
ap.1Ersättning till viss kanaltrafik m.m. (ram)162 284

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Ersättning till viss kanaltrafik m.m.

Anslagsposten får disponeras av Sjöfartsverket med en fjärdedel i förskott per kvartal.

Anslagsposten får användas för utgifter för statsbidrag för att täcka underskott vid drift av Trollhätte kanal och Säffle kanaler m.m. Vidare får anslagsposten användas för utgifter för utredningar med anknytning till kanaltrafiken.

1:8

Viss internationell verksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Sjöfartsverket25 085
ap.2Viss intern. verks. - del till Sjöfartsverket (ram)25 085

Villkor för anslag 1:8

ap.2 Viss intern. verks. - del till Sjöfartsverket

Anslagsposten får användas för utgifter för Sveriges förpliktelser som värdland för Världssjöfartsuniversitetet (World Maritime University, WMU).

Sjöfartsverket ska svara för utbetalningen av det svenska bidraget till Världssjöfartsuniversitetet i Malmö i enlighet med gällande avtal mellan Sverige och WMU.

För medlens användande gäller de allmänna villkor som anges i Standard conditions for contributions by the Swedish Government or the Government Offices of Sweden, Ministry of Foreign Affairs.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:4 Ersättning för sjöräddning, fritidsbåtsändamål m.m.
ap.10Inget0
1:5 Ersättning till viss kanaltrafik m.m.
ap.10Inget0
1:8 Viss internationell verksamhet
ap.2753Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)835 000
- varav INVESTERING835 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)

Sjöfartsverket får inom en total ram om 835 000 000 kronor uppta lång- och kortfristiga lån. Vid upplåning ska Riksgäldskontoret ges möjlighet att lämna anbud.

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Verksamhet
Offentligrättslig verksamhet344 200-35 0001 390 0001 470 000-80 000229 200
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Sjöfartsverkets ekonomiska mål är följande:

– Målet för räntabilitet är att resultatet efter skattemotsvarighet ska uppgå till 3,5 procent av justerat eget kapital under en konjunkturcykel.

– Det långsiktiga målet för soliditeten är att den skall uppgå till minst 25 procent.

– Som restriktion för höjningar av farledsavgifterna gäller att avgifterna får öka med högst nettoprisindex räknat från och med år 2004.

Återrapportering: Sjöfartsverket ska redovisa måluppfyllelsen beträffande de ekonomiska målen.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Riksdagens och regeringens allmänna riktlinje för utdelning från affärsdrivande verksamheter är en tredjedel av resultatet efter skattemotsvarighet (prop. 1997/98:1, utg.omr. 22, bet. 1997/98:TU1, rskr. 1997/98:104). Utdelningen för Sjöfartsverket för verksamhetsåret 2014 kommer att fastställas av regeringen i samband med fastställandet av verkets resultat- och balansräkning för detta år.

2. Sjöfartsverket ska för verksamhetsåret 2014, utöver utdelning, inleverera belopp motsvarande bolagsskatt. Beloppet kommer att fastställas av regeringen i samband med fastställandet av verkets resultat och balansräkning för detta år.

3. Sjöfartsverket får disponera det överskott som kvarstår sedan nämnda inleveranser gjorts.

4. Sjöfartsverket ska informera regeringen om eventuella ändringar i verkets finanspolicy.

5. Sjöfartsverket ska utbetala ersättning i enlighet med vad som angetts i av regeringen den 23 maj 1979 godkänt avtal om viss ersättning till Stockholms hamn.

6. Sjöfartsverket ska utbetala Sveriges bidrag för internationell ispatrulleringstjänst i Norra Atlanten.

7. Sjöfartsverket får under 2014 besluta om och genomföra de investeringar som följer av den investeringsplan som riksdagen godkänt (prop. 2013/14:1, utg.omr. 22, bet. 2013/14:TU:1, rskr. 2013/14:131).

8. Sjöfartsverket ska erhålla kompensation för belopp, motsvarande ingående skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200), som hänför sig till den del av Sjöfartsverkets verksamhet som utgör myndighetsutövning. Denna kompensation ska ske på det sätt och enligt de grunder som gäller enligt förordningen (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt.

9. Sjöfartsverket får använda avgiftsintäkter härrörande från sjö- och flygräddningen till kostnader för radiokommunikationssystemet Rakel.

10. Sjöfartsverket får inom en total ram om högst 275 000 000 kronor använda räntederivatinstrument för att skydda sig mot räntesvängningar kopplat till de leasingåtaganden som Sjöfartsverket ingått inom ramen för övertagandet av helikoptrar för sjö- och flygräddningsverksamhet, och som löper till den 31 december 2014.

11. Sjöfartsverket får inom en total ram om högst 92 000 000 euro använda valutaderivatinstrument t.o.m. den 31 december 2014 för att skydda sig mot valutakurssvängningar vid köp av nya helikoptrar för sjö- och flygräddning. Vid valutasäkringar ska Sjöfartsverket ge Riksgäldskontoret möjlighet att lämna anbud.

12. Sjöfartsverket får under 2014 besluta om kapitaltillskott om högst 10 000 000 kronor till förmån för Sjöfartsverket Holding AB.

 

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Sjöfartsverket får i enlighet med 16 § förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m. besluta om överföring av förvaltningsansvaret mellan Sjöfartsverket och andra fastighetsförvaltande myndigheter i sådana fall där berörda myndigheter är överens om överföringen och om villkoren för överföringen och då marknadsvärdet inte överstiger 10 000 000 kronor.

På regeringens vägnar
Catharina Elmsäter-Svärd
Magnus Oldenburg
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Försvarsdepartementet/FMV
Socialdepartementet/SFÖ
Finansdepartementets budgetavdelning
Miljödepartementet/KE, MFV och MM
Näringsdepartementet/RT och FIN
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, trafikutskottet
Riksrevisionen
Försvarsmakten
Kustbevakningen
Naturvårdsverket
Transportstyrelsen
Trafikanalys
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Arbetsgivarverket

Senast uppdaterad: